Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
020412121 Efterafgrøder set fra himlen Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-09-2021
Fordelingsdato: 14-09-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At udvikle en model til bestemmelse af kvælstoffikserende og almindelige efterafgrøders biomasse på baggrund af satellitdata indhentet i oktober/november når efterafgrøderne har standset væksten.

BAGGRUND: Med satellitter kan biomassen på markerne bestemmes med CropManager/CropSat. Indtil nu har det mest været anvendt til at vurdere gødningsbehov i hvede og raps. I den økologiske produktion er satellitobservationer et oplagt værktøj til at vurdere efterafgrøder. Efterafgrøder skal over et bestemt biomasseniveau, for at være effektive. Ved at arbejde med efterafgrøder i så store plots, at de kan ses fra satellitterne (32×32 meter), er det muligt at udvikle en model til bestemmelse af efterafgrødens biomasse ud fra satellitdata. Det vil hermed på lang sigt være muligt at sætte fokus på etablering og vækst af efterafgrøderne, vurdere om de skal gødes, samt hvilke potentielle virkninger de vil have til den kulturafgrøde, som etableres året efter, samt som kulstofleverandør til jorden.
Biomasse er vigtigt i forbindelse med kulstofindlejring i jorden. For at optimere kalibreringen placeres to parceller i områder med relativt lav biomasse, to parceller i områder med relativt høj biomasse og en parcel i et område med middel biomasse. Parcellerne geo-refereres ved hjælp af RTK-GPS-teknologi. Risiko for overskygning er et velkendt problem i arbejdet med satellitdata. Der bliver derfor også foretaget manuelle biomasse-sensormålinger vha drone (NDVI/NDRE) over alle felter, samt omkringliggende mark, sidstnævnte for at variationen i marken kendes. På den måde kan sammenhængen mellem satellit, ground-sensor-måling og biomasse vurderes. Endeligt indhentes der satellitdata fra de udvalgte marker for samme tidsvindue. På baggrund af de indhentede data (spektralbånd fra satellit, drone, analyser af tørstof og N-indhold), udvikles der en model til bestemmelse af efterafgrødernes biomasse ud fra satellitdata.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk dyrkning. Forsøget er ikke et traditionelt forsøg med parceller, der skal i stedet foretages planteklip og måles NDVI med drone bestemte steder i marken udpeget ud fra satellitdata.

Der vælges marker med én af følgende efterafgrøder:
 • Kvælstoffikserende efterafgrøder med kløvergræs.
 • Rødkløver.
 • Overvintrende blanding med korn, bælgsæd og korsblomst.
 • Udvintrende blanding med korn, bælgsæd og korsblomst.

  For hver af de fire ovenstående efterafgrøder findes der marker på både sandjord og lerjord.

  Arealet skal være uden eller have lav forekomst af rodukrudt.
  Arealerne skal godkendes af Lars Egelund Olsen inden forsøgsaktiviteterne sættes i gang.

 • ANLÆGSDATA: Der skal ikke afsættes parceller i denne plan. Der udvælges 5 felter, 2 felter hvor efterafgrøden står med lav biomasse (led 1 og 2), 1 felt med middel biomasse (led 3) og 2 felter med høj biomasse (led 4 og 5). Felterne skal udgøre 32 x 32 meter. Teknologisk Institut oplyser GPS-koordinater på midten af hvert felt, og det er fra disse punkter, at der foretages planteklip, og der overflyves med drone. Felterne georefereres med RTK-GPS-teknologi.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1024m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Grundbehandlinger som gødskning (gylletype samt mængde), arts- og sortsnavne på hovedafgrøde og efterafgrøde, høstdato på hovedafgrøde samt sådato for efterafgrøde skal oplyses i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Efterafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1EfterafgrødeBiomasse - lav
  2EfterafgrødeBiomasse - lav
  3EfterafgrødeBiomasse - middel
  4EfterafgrødeBiomasse - høj
  5EfterafgrødeBiomasse - høj
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i dette forsøg. Forsøgsleddene er oprettet for at kunne opsamle data fra marken.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-11-2021, Når vækst af efterafgrøden stopper
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  Forsøg*1 .
  ANTAL STEDER DER AFKLIPPES PER LED. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE OG DRONEFLYVNING.
   
  Forsøg*2 .
  MÅLEFLADE/AREAL PER DELKLIP PER LED. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE OG DRONEFLYVNING.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  ForsøgHØST dato for.
  Dato for hovedafgrøden
   
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVE OG DRONEFLYVNING.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ledNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Der måles over hele det areal hvor der udtages planteklip i led 1-5. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE OG DRONEFLYVNING.
   
  led*3 .
  ANDEL AF UKRUDT I PLANTEPRØVE I %
   
  ledNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Der måles over hele det areal hvor der udtages planteklip i led 1-5. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE OG DRONEFLYVNING.
   


  PLANTEPRØVE OG DRONEFLYVNING: Midten af de 5 felter/led findes ved at bedømme afgrøden i marken. For at få en så repræsentativ prøve som muligt, udtages en prøve i minimum 4 tilfældige retninger, gerne flere. Der afklippes et bestemt areal. Antal afklip samt areal skal være ens i alle 5 felter. Antal afklip samt areal der afklippes afpasses så det vejer omkring 2 kg. Er efterafgrøden meget stor, kan det dog accepteres at prøven vejer op til 4 kg så længe det i volume ikke fylder mere end én plastikpose. Al plantemateriale afklippes lige over jordoverfladen, både efterafgrøde samt ukrudt. Hvor stor andel i procent, at ukrudtet udgør i planteprøven indberettes.

  Følg følgende procedure:
  • 1. Find midterpunkt i led 5 (mest biomasse), og sæt en flexistok
  • 2. Gå 10 store skridt i en retning, og afklip passende mængde (max 1 kg eller 1/4 pose)
  • 3. Mål position af det afklippede felt med stangGPS
  • 4. Gå tilbage til midterpunkt og gentag punkt 3-4 i 3 andre retninger
  • 5. Husk at afklip samlet kun må fylde max en pose, eller max veje 4 kg for alle 4 steder der afklippes i hvert ”led”
  • 6. Udtagning en repræsentativ jordprøve i feltet/leddet
  • 7. Fortsæt derefter punkt 2-7 med de sidste 4 led
  • 8. Flyv marken over med drone. Vær sikker på at i hele området med alle 5 led er med

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af efterafgrøden ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 40 62 25 65 eller på mail: leo@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk