Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
020402121 Etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøder Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-02-2021
Fordelingsdato: 03-03-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge etableringssikkerheden i efterafgrøder ved forskellige rækkeafstande og såtider i kraftige hovedafgrøder, samt at finde alternative bælgplanter til rød- og hvidkløver, der er velegnet til undersåning i foråret.

BAGGRUND: Efterafgrøder har stor betydning for den samlede økologiske produktion. Desværre lever etableringen ofte ikke op til forventningen, og derfor bliver effekten heller ikke den tilsigtede. Der er behov for bedre og mere sikker etablering af efterafgrøder, specielt hvor hovedafgrøden er kraftig.
Rødkløver er meget anvendt som kvælstoffikserende efterafgrøde. I forsøget afprøves andre bælgplanter, som ikke tilhører trifolium-slægten.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Efterafgrøder anlægges i marker hvor hovedafgrøden forventes at have en god vækst, og derfor vil udgøre en kraftig konkurrent til efterafgrøden. Hovedafgrøden kan enten være vårbyg, havre eller vårtriticale og skal have et forventet udbytte på minimum 4 ton/ha. Under disse forhold arbejdes med at forbedre etableringen af efterafgrøden, bla. ved at anvende forskellig rækkeafstand. Sædskiftehistorien i marken over en femårig periode, samt forfrugt ønskes kendt og skrives som et notat til forsøget. Kontakt Malene Ultang (maul@seges.dk) eller tlf. 8740 5261 inden forsøgsmarken udvælges. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.


DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA:
 • Parcellerne anlægges i agerretningen.
 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem blokkene i faktor 2 til at traktoren kan komme op i fart til at gennemføre en korrekt radrensning.
 • Høstparcellen må ikke anlægges i gyllespor eller i spor ved eventuel bjærgning af halm .
 • Bruttoparcel: Bredde 4,0 m eller tilpasset den anvendte radrenser og såmaskine. Længde 20 meter.
 • Nettoparcel: Bredde 1,5 m. Den del af parcellerne, som ikke skal høstes, fungerer som værn. Længde 20 meter.
 • NB! Der skal være værn mellem parceller, så der ikke køres i høstparcellen, når der skal blindharves/radrenses.
 • Design skal manuelt tilrettes af Teknologisk Institut, antal rækker forsøget skal anlægges i, oplyses derfor hurtigst muligt til Teknologisk Institut .


 • DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
  Høst og bjærgningHalm fjernetBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet gødes som omgivende mark. Halmen fjernes straks efter høst eller snittes.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Udlæg
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Sås umiddelbart efter blindharvning/radrensning (Faktor 2)3 kg Rødkløver
  5 kg Alm.rajgræs
  1,5 kg Cikorie
  2Sås umiddelbart efter blindharvning/radrensning (Faktor 2)2 kg Humlesneglebælg
  5 kg Alm.rajgræs
  1,5 kg Cikorie
  3Sås umiddelbart efter blindharvning/radrensning (Faktor 2)5 kg Rundbælg
  5 kg Alm.rajgræs
  1,5 kg Cikorie
  4Sås umiddelbart efter blindharvning/radrensning (Faktor 2)2 kg Kællingetand
  5 kg Alm.rajgræs
  1,5 kg Cikorie
  5Sås umiddelbart efter blindharvning/radrensning (Faktor 2)2 kg Hvidkløver
  5 kg Alm.rajgræs
  1,5 kg Cikorie


  Faktor 2: Rækkeafstand og såtid
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AAlmindelig rækkeafstand i hovedafgrøde12,5 cm Rækkeafstand
  Stadium 03 - 09
  Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
  Blindharvning
  Stadium 03 - 09
  Såning af efterafgrøde samme dag som blindharvning
  Efterafgrøde
  BDobbelt rækkeafstand i hovedafgrøde25 cm Rækkeafstand
  Stadium 03 - 09
  Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
  Blindharvning
  Stadium 14 - 16
  Samme tidspunkt som 1. radrensning i omgivende mark.
  Radrensning
  Stadium 14 - 16
  Såning af efterafgrøde samme dag som 1. radrensning.
  Efterafgrøde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Faktor 2:
  Led A:
 • Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand med samme udsdædsmængde som Led B.
 • Der blindharves.
 • Umiddelbart efter blindharvning sås efterafgrøden som beskrevet i faktor 1, mellem rækkerne i hovedafgrøden (ca. midt imellem).

  Led B:
 • Hovedafgrøden sås med 25 cm rækkeafstand med samme udsdædsmængde som Led A..
 • Der blindharves.
 • Der radrenses, når ukrudtet har det første sæt blivende blade.
 • Umiddelbart efter radrensning sås efterafgrøden som beskrevet i faktor 1, mellem rækkerne i hovedafgrøden (ca. midt imellem).

  Faktor 1:
 • Efterafgrødesorterne, der skal sås i hvert led, er angivet i faktor 1. Forskellen mellem leddene 1-5 er typen af bælgplante.
 • Efterafgrøden sås med såmaskine i åbne riller på max. 1,5 cm’s dybde. OBS: Sådybden er vigtig i forhold til at sikre en god etabalering.
 • Såblandinger opblandes med majsgranulat for bedre fordeling ved såning. Vær opmærksom på, at der ikke sker afblanding.

  Forsøget høstet forsøgsmæssigt over efterafgrøden i 2021, og halmen fjernes straks efter høst af dæksæden. Alternativt kan halmen snittes og fordeles så det ikke dækker for efterafgrøden.
  Hvis halmen fjernes efter høst er det vigtigt at gøre det skånsomt, så efterafgrøden ikke skades.
  Stubben skal afpudses straks efter høst af hovedafgrøden med f.eks. en brakpudser for at undgå skyggeeffekt fra stubben, som kan have en væsentlig negativ effekt på efterafgrøderne senere på vækstsæsonen, hvor solen står lavt. Brakpudsning hvor lidt af efterafgrøden rammes er at foretrække frem for at have en lang stub. Undgå i videst mulige omfang at køre i høstparcellen. Hvis dette ikke er muligt, køres der på tværs af høstparcellen.

 • UDSÆD: Såsædsblandinger til efterafgrøde samt majsgranulat leveres af Teknologisk Institut. Såsæd til hovedafgrøden skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 15, Efter radrensning
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  Bedømmelse af hovedafgrøden
   
  P03Stadium 51, Ved skridning
  Forsøg**1 dato for.
  Ved forekomst af sygdomme, indberettes dette via notat, se tekstafsnit "Sygdomsforekomst"
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEHØJDE EFTERAFGRØDE cm.
  Måles med tommestok, som en gennemsnitlig højde. IKKE plademåler.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst, hovedafgrøde
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g. pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  P0615-10-2021, Oktober
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøve til Arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  KULSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  ParcelKVIK skud/m2.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEHØJDE EFTERAFGRØDE cm.
  Måles med tommestok, som en gennemsnitlig højde. IKKE plademåler.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: Parcel.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  Kun for bælgplanter.
   
  ParcelRAJGRÆS, ALM. planter/m2.
   
  ParcelEFTERAFGRØDE Planter/m2, .
  Den efterafgrøde der varierer mellem led
   
  ParcelCIKORIE planter/m2, .
   
  ParcelUKRUDT planter/m2.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANSISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  SYGDOMSFOREKOMST: Ved forekomst af sygdomme i hovedafgrøden indberettes dette som notat på forsøget.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Malene Ultang: 8740 5261 / 2151 3174 eller på mail: maul@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk