Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020272121 Vårsæd, fytase, økologisk Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-03-2021
Fordelingsdato: 13-02-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge indhold af fytase i sorter af vårhvede og vårtricale.

BAGGRUND: Kan indholdet af fytase i foderkorn øges via sortvalg eller gødningsniveau, så man sikrer en bedre udnyttelse af fosfor i foderet, og derigennem mindsker tabet at fosfor til omgivelserne.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Må kun anlægges på planteavlsbrug og arealet gødes som omgivende mark.
Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk i en mark med vårsæd.
OBS: Man skal være til stede, når forsøgsværten udbringer gylle som grundbehandling i forsøget, så det sikres at der udtages en gylleprøve og man sikrer at udbringningen af gyllen sker ensartet over forsøgsarealet uden mister og overlap.
Forsøget høstes med en selvrensende forsøgsmejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Ved anlæg skal der tages hensyn til bredden af gyllevogn, således alle parceller påvirkes ens, at der ikke sker overlap eller at gyllevognen køres tom midt i forsøget. Kan anlægges med småparcelteknikmed 3 småparceller ved siden af hinanden, hvor den midterste udgør høstparcellen. Der skal minimum være 1 m værn mellem høstparcellen og naboparcellen for at undgå påvirkning af naboparcellen på grund af stor højdeforskel mellem parcellerne . Ukrudtsbehandling samt anden kørsel i marken aftales med forsøgsværten, så det sikres, at kørsel med harve eller andet i marken påvirker parcellerne ens.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg2008
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2008EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING:
GØDNING: Forsøget gødes som omgivende mark. Husdyrgødning skal spredes jævnt på hele forsøgsarealet. Den udbragte mængde gødning registreres og indberettes. Ved udbringning udtages en gylleprøve.

UKRUDTSBEKÆMPELSE: Der skal foretages en optimal ukrudtsbekæmpelse ved 1-2 blindharvninger. Der blindharves i agerretningen, på tværs af parcellerne.
Arealet bør kun ukrudtsharves efter fremspiring, såfremt det er aftalt med Lars Egelund Olesen, SEGES.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Arter og sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00VårhvedeThorus
2Stadium 00VårhvedeGoldspring
3Stadium 00VårhvedeKapitol
4Stadium 00VårhvedeSortsbl.vårhvede
Thorus
Goldspring
Kapitol
5Stadium 00
Vårtriticale
TriticaleMazur
6Stadium 00
Vårtriticale
TriticaleSU Carl
7Stadium 00VårrugArantes
8Stadium 00VårrugSU Vergil
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsæden skal sås i et bekvemt og fast såbed.
Udsædsmængden for vårhvede er beregnet til 450 spiredygtige kerner pr. m². Sortsblanding sammensættes med 150 spiredygtige kerne pr. kvadratmeter af sorterne Thorus, KWS Talisker og Heranda.
Udsædsmængden for vårtriticale og vårrug er beregnet til 350 spiredygtige kerner pr. m².

UDSÆD: Udsæden leveres fra Teknologisk Institut.
GØDNING: Gylle skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse: 300-400 g
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 7, 8
MELDRØJER % aks m.
 
P04Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
STIVELSE, % af tørstof
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
SKAL IKKE UDTAGES. Teknologisk Institut indsender. Følgeseddel påføres pakkenr 9910.
P, % i ts (mineralstofanalyse)
FTU, per kg
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages 500 g i hver parcel, som sendes til Teknologisk Institut, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parametre og renhed. Teknologisk Institut videresender ledprøver til Eurofins til analyse af fytaseaktivitet og fosforindhold. Følgeseddel fra systemet kan anvendes, men pakkenummer 9910 påføres. Resten af prøverne gemmes indtil ultimo december 2021.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 40 62 25 65 eller på mail: leo@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
11-03-2021Da udsæden til led 2 3 og 4 ikke kunne leveres er sorten Talisker blevet udskiftet med Goldspring og Heranda med Kapitol (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk