Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020212121 Priming og sortsvalg i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-04-2021
Fordelingsdato: 14-04-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge priming-effekten af udsæd af majssorter med forskellig tidlighed på forårsvækst, udbytte og kvalitet.

BAGGRUND: En tidlig fremspring og etablering af majs kan sikre at gennemførelse af ukrudtsbekæmpelse bliver mere vellykket samt at udbytte og kvalitet bliver bedre. Valg af en tidligere majssort kan give en bedre kvalitet af majs. I forsøget bliver majsfrøet primet, ved at blive sat i blød i vand og derefter tørret, så de kan sås. Priming sker umiddelbart inden såning. Priming fremskynder fremspiringen.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Kan evt. anlægges sammen 020202121 'Placeret gylle til majs'.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
 • Såning og høst udføres af Teknologisk Institut.

 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel: Min. 12 x 3,0 m (4 rækker). Høstparcel: Min. 9 x 1,5 m (2 rækker). Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget. Parcelgrænserne lægges således, at høstparcellerne ligger midt i parcelrækken, så der er planter udenfor høstparcellen i begge ender.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gylletildeling: Forsøgsarealet tildeles kvæggylle, der nedfældes før pløjning, som i den omgivende mark. Mængden noteres under 'Generel behandling'.

  Ellers behandles forsøget som omgivende mark.

  UKRUDTSBEKÆMPELSE:
  Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.

  Forsøget sås i 3 meters bredde og skal derfor renholdes med en radrenser i samme bredde. Kontakt Inger Bertelsen, hvis dette er et problem.

  Forslag til ukrudtsbekæmpelse:
 • 4-5 dage efter såning foretages en kraftig blindstrigling - gerne på tværs.
 • En strigling udføres, når majsen har 1½ blad. Striglingen kan udføres på tværs, hvis marken er jævn og uden dybe såspor.
 • 10 dage efter strigling radrenses første gang. Ukrudt i rækken dækkes med jord uden at dække majsplanter til.
 • Der renses normalt 2 gange. Ukrudt i rækken dækkes med jord uden at dække majsplanter til.

 • RÅGER: Forsøget skal beskyttes mod angreb af råger. Hvordan dette håndteres aftales konkret med Inger Bertelsen.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-05-2021
  Cito KWS
  201-05-2021
  Autens KWS
  301-05-2021
  KWS Colonnada


  Faktor 2: Priming
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A01-05-2021Ubehandlet
  B01-05-2021Primet
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine, og det skal aftales i god tid med Per Roed, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3391. Majsen sås, så snart jordtemperaturen er 10 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkanten af frø.

  VIGTIGT! Meld ind til Teknologisk Institut SENEST 4 dage før planlagt såning af omgivende mark, da der skal være tid til at rengøre såmaskinen samt prime majsfrøene.

  UDSÆD: Udsæd (ubehandlet og primet) leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-04-2021, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 09 - 12, Efter fremspiring, før 1. almindelige ukrudtsharvning
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverfladen til bladspids.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  P03Stadium 13 - 15, Sidst i maj
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles i hele høstparcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og totalt antal planter indberettes.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids.
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
   
  P04Stadium 19, 20. juni
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  0 er uens udviklet planter. 10 er helt ens udviklet planter.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P05Stadium 83, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles i hele høstparcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og totalt antal planter indberettes.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Måles fra jordoverflade til basis af hanblomst.
   
  P06Stadium 83 - 85, Ved høst
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 800 g pr. parcel. Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  Stængel + blade + kolbe. Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  AFGRØDEBEDØMMELSER: Afgrødebedømmelserne PLANTEDÆKKE og PLANTEBESTAND i P03 bestemmes manuelt i alle forsøg. Hos LFE 5 (Djursland) bestemmes PLANTEDÆKKE og PLANTEBESTAND både manuelt og ud fra dronebilleder (analyse af dronebilleder foretages af Teknologisk Institut). LFE 5 skal kontakte Thomas Nitschke (tnit@teknologisk.dk; 72 20 33 77) inden P03 udføres for at sikre, at dronebilleder bliver taget samtidig med de manuelle bestemmelser.

  HØST: Majsen SKAL høstes af Teknologisk Institut ved stadie 83-85, når tørstofindholdet er 32 %. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 gram af hver parcel. Det er vigtigt, at prøven udtages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk