Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
020132121 Startgødning, forskellig rækkeafstand og efterafgrøder i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-02-2021
Fordelingsdato: 07-02-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Effekt af placeret startgødning til vårbyg sået på forskellig rækkeafstand undersøges for udbytte af vårbyg. Derudover undersøges også startgødningens potentielle indvirkning på en undersået efterafgrødes etablering og biomasse.

BAGGRUND: Præcisionssåning og præcisionsgødskning kan forbedre udbytte, udnyttelse af gødning og konkurrenceevne overfor ukrudt. Præcisionsgødskning/placering af gødning i pilleform ved såning (startgødning) gør det muligt at gødske tidligere uden strukturskader. Den tidligere såning og gødskning får hovedafgrøden hurtigt i gang, men den forventede positive effekt på hovedafgrøden, har muligvis en negativ effekt på etableringen af den undersåede efterafgrøde. Både effekt af startgødning i vårbyg, og indvirkning på undersået efterafgrøde undersøges nærmere i forsøget.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Anlægges i vårbyg. Forfrugt og forforfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Der skal være gylle til rådighed som indeholder min. 3 kg NH4-N pr. ton. Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

Øgro: Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på kød-benmel ikke må anvendes i mælkeproduktionen. Konsekvenser af dette skal aftales med forsøgsansvarlig ved SEGES inden udbringning af Øgro i forsøget. Kontakt Lars Egelund Olsen for yderligere information herom, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
 • Ytteborg udbringer selv gylle. Teknologisk Institut står for gylleudbringning i alle andre forsøg


 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik med placeringsudstyr med 3 småparceller ved siden af hinanden, hvor den midterste småparcel er høstparcel, således overslæb af gødning under markarbejdet undgås. Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen, og skal være minimum 12 m i længden. Forsøget SKAL randomiseres, og der skal være mindst 24 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 67,5m2. Høstparcel minimum 12,5m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
  Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
  BlindharvningBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end Øgro 10-3-1 og gylle som beskrevet under forsøgsbehandlinger, uden yderligere aftale med Lars Egelund Olsen. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (2 x blindharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, så alle parceller belastes ens. Det vil sige at der harves på tværs af parcellerne.
  Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under generelle behandlinger i PC-Markforsøg.
  Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt i samarbejde med forsøgsværten.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Stadium 00

  Ved såning
  Ingen kvælstof
  08-04-2021
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  NH4-NGylle 1996
  Stadium 16 - 18
  Før radrensning/ukrudtsharvning
  80 kg NH4-NGylle 1997
  Slæbesko
  2Stadium 00

  Ved såning
  14,3 kg N143 kg Øgro 10-3-1
  Placeret
  Stadium 16 - 18
  Før radrensning/ukrudtsharvning
  70 kg NH4-NGylle 1997
  Slæbesko
  3Stadium 00

  Ved såning
  28,6 kg N286 kg Øgro 10-3-1
  Placeret
  Stadium 16 - 18
  Før radrensning/ukrudtsharvning
  60 kg NH4-NGylle 1997
  Slæbesko


  Faktor 2: Rækkeafstand
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  AStadium 00Såning12,5 cm Rækkeafstand
  Stadium 20
  2-3 dage efter gylleudbringning
  Ukrudts-harvning
  Stadium 20
  Lige efter ukrudtsharvning
  EfterafgrødeSåning i enk. række
  0,2 kg Cikorie
  2 kg Hvidkløver
  6 kg Alm.rajgræs
  BStadium 00Såning25 cm Rækkeafstand
  Stadium 20
  2-3 dage efter gylleudbringning
  Radrensning
  Stadium 20
  Lige efter radrensning
  EfterafgrødeSåning i dobb.række
  0,2 kg Cikorie
  2 kg Hvidkløver
  6 kg Alm.rajgræs
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1996EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1997EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: 14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold før såning (prøvenr. 1996) til bestemmelse af gyllemængde pr. ha. I forsøg hvor gylle udbringes af Teknologisk Institut, koordineres udbringningen med Kristian Hudecek Mortensen, tlf: 7220 1517 fra Teknologisk Institut.

  Øgro 10-3-1: OBS på mængderne af Øgro, da det er en organisk gødning med en udnyttelse på 70%. Dvs. at der i led 2 tildeles 14,3 kg total-N svarende til 10 kg udnyttet N og i led 3, 28,6 kg total-N svarede til 20 kg udnyttet N.

  Såning:
  Forsøgsarealet pløjes og såbedsharves som omkringliggende mark. .
 • I led 2 og 3 placeres hhv. 14,3 og 28,6 kg N i Øgro 10-3-1 ved såning jævnfør skitsen
 • I alle A-led sås vårbyg med enkelt rækkeafstand (12,5 cm) medio april eller når jorden er tjenlig
 • I alle B-led sås vårbyg med dobbelt rækkeafstand (25 cm) medio april eller når jorden er tjenlig
 • Udsædsmængden for vårbyg er 350 spiredygtige kerner pr. m2 og er ens ved enkelt og dobbelt rækkeafstand.
 • 0-4 dage efter såning foretages 1. blindharvning i alle parceller, som anført under Generel Behandling
 • 4-7 dage efter såning foretages 2. blindharvning i alle parceller, som anført under Generel Behandling

 • Gylleudbringning og såning af efterafgrøder (se skitse):
 • I st. 16-18 udbringes i led 1, 2 og 3 hhv. 80 kg NH4-N, 70 kg NH4-N og 60 kg NH4-N i gylle tildelt med slæbesko. Trykket på Bomech skær skal være omkring 10 kg tilpasset jordtypen.
 • I st. 20, 2-3 dage efter gylleudbringning foretages harvning i alle A-led
 • I st. 20, 2-3 dage efter gylleudbringning foretages radrensning i alle B-led
 • I forbindelse med ukrudtsharvning/radrensning, sås efterafgrødeblanding midt mellem rækkerne i alle led - se skitse. OBS! Efterafgrøder skal sås med såskær og IKKE spredes.

 • UDSÆD: Efterafgrødeblanding leveres fra Teknologisk Institut og vårbyg skaffes lokalt.

  GØDNING: Øgro 10-3-1 leveres fra Teknologisk Institut. Gylle skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 15 - 16, Før gylleudbringning
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér 3-5 mest dominerede arter.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér 3-5 mest dominerede arter.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
  se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
   
  P05Stadium 62 - 65, Efter fuld gennemskridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér de 3-5 mest dominerede arter
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér de 3-5 mest dominerede arter
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0815-10-2021, Medio oktober, Registrering i efterafgrøde
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøve til Arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ParcelPLANTEHØJDE EFTERAFGRØDE cm.
  Måles med tommestok, som en gennemsnitlig højde. IKKE plademåler.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér de 3-5 mest dominerede arter
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: Parcel.
   
  ParcelKVIK skud/m2.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  af efterafgrøden.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Når der bedømmes efterafgrødedækning og ukrudtsdækning af jord, kan disse tilsammen godt give over 100, hvis efterafgrøden og ukrudt dækker ind over hinanden.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse. Det er alt plantedække, som afklippes, efterafgrøder inkl. ukrudt og spildkorn.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olsen: 40 62 25 65 eller på mail: leo@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  08-02-2021Tilføjet at forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker (HJB)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk