Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
031142021 Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel, afgræsningsforsøg, 1. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2021
Fordelingsdato: 28-03-2021
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At registrere afgræsningsegenskaber i sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt på en afgræsningsmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter vandregnskab online. Den dominerende driftsform på forsøgsarealet er græssende malkekvæg. I 1. og 2. brugsår udføres registre-ringer til bedømmelse af afgræsningsegenskaber, og der høstes vraggræs

ARBEJDSFORDELING: Det er den forsøgsansvarliges ansvar, at koordinere med forsøgsværten, så det er muligt at få høstet vraggræs i forsøget i juli eller september.

ANLÆGSDATA: Varighed: Forsøg ligger i udlægsåret + 2 brugsår. Forsøget skal anlægges mindst 30 m fra skel og mindst 100 m fra det led, hvor køerne kommer ind, så forsøget ikke ødelægges af køernes drivgange. Design tilrettes manuelt af Teknologisk Institut således, at de enkelte sorter grupperes iht. tidlighedsgrupperne. Forsøget og første parcel markeres med pæle i skel, så det er muligt at finde forsøget.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På afgræsningsarealet med de græssende dyr må der kun bruges gylle i det tidlige forår. Der må ikke anvendes gylle senere i vækstperioden, da det nedsætter køernes ædelyst, og den dårlige lugt vil overskygge sortens afgræsnings-egenskaber. Arealet bør have en græshøjde på 5-7 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved afgræsning, skal det afpudses. Ellers behandles som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Tidlig, måleblanding
26 kg Tidlig sortsbl. afgræs.8 kg Mathilde
8 kg Karatos
5 kg Kimber
5 kg Betty
2Stadium 00
Tidlig, hybrid rajgræs
30 kg Melcombi
3Stadium 00
Middeltidlig, måleblanding
2 kg Middeltidlig sortsbl. afgræs.8 kg Ovambo 1
8 kg Dunluce
5 kg Option
5 kg Arsenal
4Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Abosan 1
5Stadium 00
Middeltidlig, strandsvingel
30 kg Elodie
6Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4951
7Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Barmazing
8Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg LMG LFD-4223
9Stadium 00
Sildig, måleblanding
Sildig sortsbl. afgræs.8 kg Masai
8 kg Polim
5 kg Saqui
5 kg Ensilvio
10Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
22 kg Gusto
11Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4065
12Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg Mercule
13Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
22 kg Rossimonte
14Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
22 kg DLF LFD-4631
15Stadium 00
Sildlig, strandsvingel
30 kg RGT Onctuosa
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Til alle afprøvede sorter er der iblande 4 kg/ha hvidkløver, hhv. 2 kg/ha småbladet hvidkløver, Rivendel og 2 kg/ha storbladet hvidkløver, Silvester.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0201-04-2021, Ved begyndende vækst.
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres når der er god vækst i afgrøden.
 
ParcelSNESKIMMEL karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=stærkt angreb.
 
P0301-07-2021, juli
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
TØRSTOF, % i planteprøve
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelVRAGGRÆS karakter 0-10, 0=ingen vraggræs, 10=meget vraggræs.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg vraggræs.
Parcelhøst af vraggræs og planteprøve af vraggræs bør foretages i juli. Men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det på det senere tidspunkt vil være bedre. Se tekstafsnit HØST.
 
P0401-09-2021
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
TØRSTOF, % i planteprøve
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelVRAGGRÆS karakter 0-10, 0=ingen vraggræs, 10=meget vraggræs.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg vraggræs.
Parcelhøst af vraggræs og planteprøve af vraggræs bør foretages i juli. Men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det på det senere tidspunkt vil være bedre. Se tekstafsnit HØST.
 
P0512-10-2021
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSLIDSTYRKE karakter 0-10, 0=helt åben bestand, 10=helt tæt bestand.
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
Dominerende art skrives som notat.
 


HØST: I 1. og 2. brugsår SKAL der udføres 1 slæt af vraggræs årligt. Høst af vaggræs bør foretages i juli. Men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det vil være bedre. Der indsendes planteprøver til Eurofins Agro Testing)

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk