Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
011052121 Vårbygsorter, A og B sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-10-2021
Fordelingsdato: 19-02-2021
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

  FORSØGSSTEDER: LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (NordicSeed Skive), LFE 33 (NordicSeed Holeby), LFE 36 (Sejet), LFE 44 (Tystofte).

  ANLÆGSDATA: LFE 18: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:

  VÆKSTREGULERING:
 • Vurderes der at være behov for vækstregulering for at undgå lejesæd, behandles i stadie 31-33 med 0,2-0,3 l/ha Trimaxx M eller 0,3-0,5 l/ha Medax Top + 0,3-0,5 l/ha ammonium sulfat.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere i en forsøgsmeddelelse på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt efter Landbrugsstyrelsens N-norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes, at jordens gødningstilstand er så god, at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N-mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.
 • Hvis det er muligt, placeres gødningen ved såning, alternativt nedharves den inden såning. På grovsandet jord med udvaskningsrisiko, deles kvælstofgødningen.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
  Feedway
  Flair
  RGT Planet
  2Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
  Feedway
  Flair
  RGT Planet
  3Stadium 00KWS Irina
  4Stadium 00RGT Planet
  5Stadium 00Scholar
  6Stadium 00Flair
  7Stadium 00Laureate
  8Stadium 00Prospect
  9Stadium 00Feedway
  10Stadium 00Newway
  11Stadium 00Focus
  12Stadium 00Applaus
  13Stadium 00Ellinor
  14Stadium 00Stairway
  15Stadium 00KWS Abbie
  16Stadium 00KWS Chrissie
  17Stadium 00Wish
  18Stadium 00Skyway
  19Stadium 00KWS Willis
  20Stadium 00Tellus
  21Stadium 00LG Bronco
  22Stadium 00Firefoxx
  23Stadium 00CB Courage
  24Stadium 00Avenue
  25Stadium 00SY Splendor
  26Stadium 00RGT Sirius
  27Stadium 00LG Rumba
  28Stadium 00Auckland
  29Stadium 00CB Concord
  30Stadium 00CB Score
  31Stadium 00KWS Jessie
  32Stadium 00LG Belcanto
  33Stadium 00SY Tungsten
  34Stadium 00SY Solar
  35Stadium 00Yoda
  36Stadium 00KWS Thalis
  37Stadium 00KWS Elisis
  38Stadium 00KWS Premis
  39Stadium 00SJ 203090
  40Stadium 00UN-T 2305
  41Stadium 00CB19-0006
  42Stadium 00CB19-3015
  43Stadium 00CB19-4003
  44Stadium 00NOS 113.160-13
  45Stadium 00NOS 113.259-19
  46Stadium 00NOS 114.124-10
  47Stadium 00NOS 114.299-14
  48Stadium 00NOS 114.332-14
  49Stadium 00SY418336
  50Stadium 00SY418314
  51Stadium 00SY418250
  52Stadium 00Schiwago
  53Stadium 00SC 92295 U
  54Stadium 00LG Flamenco
  55Stadium 00Br13773az3
  56Stadium 00Br13773gz1
  57Stadium 00Lexy
  58Stadium 00RP20035
  59Stadium 00SC 58707 W
  60Stadium 00SC 57357 W
  61Stadium 00KWS 19/2048
  62Stadium 00KWS Curtis
  63Stadium 00KWS 19/2397
  64Stadium 00SJ 204329
  65Stadium 00SJ 215134
  66Stadium 00SJ 215200
  67Stadium 00SJ 215364
  68Stadium 00SJ 215482
  69Stadium 00SY419544
  70Stadium 00SY419554
  71Stadium 00CB20-0004
  72Stadium 00CB20-0937
  73Stadium 00CB20-0940
  74Stadium 00CB20-0941
  75Stadium 00CB20-0944
  76Stadium 00CB20-0955
  77Stadium 00CB20-0959
  78Stadium 00CB20-4056
  79Stadium 00NOS 115.043-19
  80Stadium 00NOS 115.074-04
  81Stadium 00NOS 115.134-06
  82Stadium 00NOS 115.165-01
  83Stadium 00NOS 115.165-07
  84Stadium 00NOS 115.234-01
  85Stadium 00Gwendis
  86Stadium 00Maronis
  87Stadium 00AC 16/626/28
  88Stadium 00LGBN17002-104
  89Stadium 00LG Bolero
  90Stadium 00SY419664
  91Stadium 00SY419612
  92Stadium 00NORD 19/2338
  93Stadium 00Amidala
  94Stadium 00Shetty
  95Stadium 00Barley Mix 1_21
  96Stadium 00CB20-5010
  97Stadium 00Br 14812h2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2. Tystofte/Teknologisk Institut sender udsæd og tilhørende beregnede udsædsmængder til LFE 33 og LFE 36, som selv vejer ud.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 37 - 69, -, Ved sygdomsangreb, der viser en sortsdifferentiering
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 1,25 kg pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 54, 88, 89
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Tystofte videresender prøver fra 3 lokaliteter til foderanalyse. Prøverne vælges ud efter høst. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVER: Teknologisk Institut laver NIT-analyse, renhed og sortering på ledniveau på alle prøver fra LFE 18. Derefter videresender Teknologisk Institut hele ledprøven (5 kg) af alle A og B-sorter til Tystofte.
  Sejet, NordicSeed Skive og NordicSeed Holeby laver selv NIT-analyse og sender 5 kg pr. led af alle led til Tystofte.
  Efter høst vælger fagkonsulenten prøver ud til foderanalyse fra 3 lokaliteter. Enkeltforsøgene opdateres. Labels samt følgesedler til foderanalysen generes i NFTS og sendes til Tystofte, som sender 500 g-prøver af de udvalgte led (inkl. led 1) videre til Eurofins Agro Testing.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg under fanen Notater, vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 87 40 50 42 eller på mail leif@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk