Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070312121 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning m/ dronemålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-02-2021
Fordelingsdato: 21-02-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau i vinterhvede, samt afprøve reflektansmålinger fra droner/satellitter til fastsættelse af kvælstofbehovet.

BAGGRUND: Forsøgsserien indgår i et projekt med i alt 20 vinterhvedeforsøg, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til gødskning af vinterhvede. Resultaterne indgår i datagrundlaget for udviklingen af algoritmer til værktøjet N-Tool-Precise. I forsøget følges væksten ved måling af biomasse med droner. Dronemålinger bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, samt undersøge muligheden for at fastsætte kvælstofbehovet ud fra disse.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller forudgående efterår. Forsøgene skal anlægges i vinterhvede med en bred fordeling af JB-nr og forfrugt, dog prioriteres arealer med et stort kvælstofbehov og højt udbytteniveau. Krav til jordtype og forfrugt meddeles ved forhåndstildelingen. Ved LFE 1, LFE 2 og LFE5 anlægges forsøgene anlægges på JB 11 (se specifikke krav til grundbehandlinger). Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Der skal flyves med drone i forsøget.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraVed behov600 kg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Hvis Pt er mindre end 4 og Kt er mindre end 10 skal der foretages grundgødskning med P og K. F.eks. 600 kg PK 0-4-21.
Specielt på humusjord skal man sikre sig at forsyning med fosfor, kobber og mangan er tilstrækkelig. Hvis forsøgsarealet med grundgødskning er tilført mindre end 25 kg fosfor pr. ha suppleres med tripelsuperfosfat op til 25 kg P pr. ha. For at forebygge kobber og manganmangel tilføres 2 gange 3 liter Gramitrel hhv. i st. 25-30 og st. 32-37.

Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
815-03-2021

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
915-03-2021

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2021

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
100 kg N370 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: br>Medio marts
 • I led 2-7 og 9 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 8 tildeles 100 kg N som NS 27-4

Medio april
 • I led 3 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 4, 5 og 9 tildeles 100 kg N som NS 27-4
 • I led 6 tildeles 150 kg N som NS 27-4
 • I led 7 og 8 tildeles 200 kg N som NS 27-4

Stadium 37
 • I led 9 tildeles 100 kg N som NS 27-4
 • I led 5, 6 og 7 tildeles 50 kg N som NS 27-4
Vigtigt: Efter vækststart må parcellerne ikke tilføres gødning med ATV, som kører i parcellen, da det giver spor, som kan forstyrre dronemålingerne.

GØDNING: Forsøgs- og grundgødskning leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2021, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
UDTAGES IKKE I FORSØG PÅ HUMUSJORD.
N-minprøve i 0-75 cm, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
 
ForsøgKG N afgrødens kvælstofnorm.
Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
UDTAGES KUN I FORSØG PÅ HUMUSJORD. OBS: Graveforespørgsel foretages
TOTAL N, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
UDTAGES KUN I FORSØG PÅ HUMUSJORD.
HUMUS, % i jord 50-75 cm
TOTAL N, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
UDTAGES KUN I FORSØG PÅ HUMUSJORD.
TOTAL N, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
P02Stadium 37, Før, 3. gødningstildeling
ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
baseret på 5 års udbytter. Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P04Stadium 69 - 75
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P05Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


JORDPRØVER: I LFE 1, LFE 2 og LFE 5 gennemføres forsøgene på humusjord. Der er forskel på hvilke jordprøver der udtages afhængigt af om det er humusjord eller mineraljord.
På humusjord tages ingen N-min-prøve. Der udtages i stedet jordprøver i opdelt i 4 lag.

 • 0-25 cm. Tekstur(inkl. Humus), standard, total-N
 • 25-50 cm: humus, total-N
 • 50-75 cm: humus, total-N
 • 75-100 cm: humus, total-N

  På mineraljord udtages N-min i 0-75 cm (0-50 på grovsand) og tekstur i 0-25 cm.

  Der udsendes kun labels til de jordprøver, der skal udtages.

 • GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM: Det er vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af det forventede udbytte i 2021 ud fra landmandens typiske udbytter i marken, afgrødens aktuelle tilstand, forfrugt mv. Forventet udbytte vurderes ved forsøgets start (P01), og igen umiddelbart inden 3. tilførsel af kvælstof midt i maj (P03) hvor der foretages en ny vurdering, ud fra afgrødens aktuelle tilstand. Derudover skal markens N-norm oplyses (P01). Normen oplyses, korrigeret for forfrugt og evt. udbyttedokumentation.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk