Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
080062021 DEMO: Reduceret jordbearbejdning - 23. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-09-2020
Fordelingsdato: 26-09-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne reduceret jordbearbejdning med traditionel jordbearbejdning i et planteavlssædskifte på lerjord. Fra 2020 er planen udvidet til at indeholde led med direkte såning efter hhv. pløjet og reduceret jordbearbejdning.

BAGGRUND: Forsøget er en fortsættelse af det langvarige jordbearbejdningsforsøg, som startede i 1999, med 2 forsøgsled: Pløjning og reduceret jordbearbejdning. Forsøget blev anlagt som storparceller med 3 gentagelser. Fra 2020 er alle parcellerne med kontinuerlig pløjning og reduceret jordbearbejdning opdelt i 2, for også at undersøge effekten af ingen jordbearbejdning på lerjord, efter principperne i Conservation Agriculture, hvor der jordbearbejdes mindst muligt (direkte såning), med størst muligt plantedække og et varieret sædskifte. Ved opdeling af parceller, undersøges effekter af at gå fra hhv reduceret jordbearbejdning og pløjning til direkte såning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget videreføres på det areal, hvor 080062020 blev gennemført i 2020. Afgrøden til høst 2021 er vinterhvede. Alle høstparceller registres med GPS og er fastliggende i de kommende år. Afgrøden følger ejendommens sædskifte

ARBEJDSFORDELING:
 • Afsætning af parceller og anvisning ved såning varetages af LFE 15
 • Såning i alle led foretages af landmanden - i koordinering/samarbejde med LFE 15
 • Høst og tilsyn med forsøget foretages af LFE 15.

 • ANLÆGSDATA: De gamle parceller er opdelt i 2 parceller i længderetningen og er desuden opdelt på tværs så der er 6 gentagelser i stedet for 3 i den oprindelig plan. Parcelgrænserne etableres hvor de var i høst 2020

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 6 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 50m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der gødes samt ukrudts, skadedyrs, og svampebekæmpes som mark efter behov og i dialog med Leif Kildeby, VKST. Foretages individuelle behandlinger i de enkelte led, registreres det særskilt under forsøgsbehandlinger i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordbearbejdning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Behandling siden 1999: Traditionel jordbehandling med pløjningPløjningPløjedybde
  VinterhvedeUdsædsmængde
  2Behandling 1999-2019: Traditionel jordbehandling med pløjningDirekte-såningSådybde
  VinterhvedeUdsædsmængde
  3Behandling 1999-2013: Reduceret jordbehandling ingen pløjning. 2014-2019 direkte såningHarvningHarvedybde
  VinterhvedeUdsædsmængde
  4Behandling 1999-2013: Reduceret jordbehandling ingen pløjning. Siden 2014: Direkte såningDirekte-såningSådybde
  VinterhvedeUdsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 1 pløjes og pakkes jorden efter normal fremgangsmåde for det pågældende areal.
 • Led 2 og 4 etableres med direkte såning.
 • Led 3 anlægges efter almindelig praksis for pløjefri etablering. Om nødvendigt harves arealet igen lige før såning. Registrer antal udførte harvninger og aktuel harvedybde i det upløjede led.

  Der skal under alle omstændigheder anvendes glyphosat inden såning af upløjende led.
  Udsædsmængde for hver af de to etableringsmetoder noteres under forsøgsbehandlinger.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Glyphosat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 11 - 13, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P0220-10-2020, Oktober-november
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages Prøvestørrelse 300-400 g.
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g.
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g.
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  CUT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL-C, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL-C, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL-C, % i jord 75-100 cm
  P0315-03-2021, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKVIK planter/m2.
  Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelSYGDOMME % planter m.
   
  P04Stadium 89, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0520-08-2021, Efter høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   


  JORDPRØVER: I P02 udtages jordprøver. Der udtages N-min prøver, der straks efter udtagelse nedfryses og sendes frosne til laboratoriet. Der udover udtages alm. jordprøver der ikke skal fryses. Både N-min og kulstof jordprøver udtages i 4 dybder. OBS: Det er vigtigt, at det ved forsendelse af prøverne fremgår tydeligt, hvilke følgesedler der hører til hvilke jordprøver. Da der ikke skal analyses for det samme i alle dybder.
  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
  UKRUDT:
  Ved begyndende vækst i forsåret bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.

  SVAMPE:
  Forsøget tilses jævnligt, fra begyndende strækning. Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af svampesygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle svampesygdom på parcelniveau.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  Under grundbehandling indberettes, hvad der sker med halmen (nedmuldes eller fjernes).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60 eller på mail: avv@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  22-09-2020afgrøde ændret til vinterhvede. (RJE)



  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk