Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091502121 Bramgæs i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2021
Fordelingsdato: 09-09-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse hvordan tilstedeværelsen af bramgæs påvirker afgrøden og udbyttet i vinterhvede.

BAGGRUND: I mange områder i Danmark, f.eks. i de syd- og vestlige dele af landet, forekommer der store flokke af bramgæs på landbrugsarealer. De raster i et område i perioden fra slut september til slut maj. Samtidig æder de store mængder af især græs og vintersæd og laver trampeskader i afgrøderne. Resultatet er store udbyttetab for landmændene, på trods af tilpasning til situationen, hvor såtider skubbes og dyrkning af visse afgrøder undlades. Idet bestanden af bramgæs er i voldsom vækst og fuglene er begyndt at yngle i Danmark, må problemet forventes at stige over de kommende år. Da informationer om niveauet for udbyttetab og planteskader er yderst mangelfulde, har dette forsøg til hensigt at belyse problemstillingen, med henblik på støtte i udformningen af reguleringsdirektiver for bramgæs.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene gennemføres i vinterhvedemarker i Guldborgområdet på Lolland, hvor der ofte er mange bramgæs. Der må ikke anvendes afværgeforanstaltninger mod gæs i marken. Det er vigtigt, at landmanden er klar over dette, og også fortæller det til dem han evt. har til at afværge.

ANLÆGSDATA: Der udvælges 2 marker i efteråret 2020. Forsøgene anlægges umiddelbart efter eller før fremspiring. Der anlægges i 24 parceller på 1,21 m2 (1,1 m x 1,1 m) efter et foruddefineret design, se skitse over parcelfordeling. Der skal være lige lang afstand mellem naboparceller på alle sider (5-10 m) Parcellerne afmærkes med en lille metalskive med en pløk i, der bankes så langt i jorden, at maskiner ikke kører i dem og så de ikke stikker op og skræmmer gæssene. Det øverste hjørne af hver parcel markeres med en lav, hvid flexstok, så parcellen kan genfindes. I den udvalgte forsøgsmark opsættes der trådbure i otte af parcellerne (led 1), der fungerer som ubehandlede parceller, og hvor gæssene derfor ikke skal have adgang. Felterne afsættes som kvadrater, der måler 1,1 x 1,1 m. Der opsættes trådhegn, som de fire sider i kvadratet, med en maskestørrelse på 5 cm x 10 cm i en højde på 100 cm. Øverst lægges der trådhegn over som top på buret. I de fire hjørner fastgøres trådhegnet på fire hegnspæle i jern. For at fastholde trådhegnet ved jorden fastgøres det med pløkker eller sættes fast på trærammen. Toppen af buret fastgøres med strips. Medio maj, når gæssene har forladt området, fjernes net over/omkring parceller. OBS: Der må ikke køres i parcellerne. I februar 2021 anlægges der ekstra parceller (led 3 uden gæs forår (med net). Net opsættes jf. beskrivelse ovenfor.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 8 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1,2m2. Høstparcel minimum 1m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet behandles som omgivende mark og alle behandlinger indberettes i PC-Markforsøg under grundbehandlinger med angivelse af mængder og typer af gødninger og planteværnsmidler.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gæs
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Parcel uden gæs efterår og forår (med net)Ubehandlet
2Parcel med gæsBehandlet
3Parcel uden gæs forår (med net)Behandlet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsmæssig behandling.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0123-09-2020, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Her indberettes forsøgets tilstand ved opstart, herunder om der er afgrødeskader i de ubehandlede parceller (led 1), som der skal net over.
 
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om optælling af gåselorte.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P0214-10-2020, Efterår
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om optælling af gåselorte.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P0304-11-2020, Efterår
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om optælling af gåselorte.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
P0425-11-2020, Efterår
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om optælling af gåselorte.
 
P0504-02-2021
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om optælling af gåselorte.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
P0616-03-2021, Forår
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om optælling af gåselorte.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P0706-04-2021, Forår
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om optælling af gåselorte.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P0827-04-2021, Forår
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om optælling af gåselorte.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
P0918-05-2021
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ForsøgFOTO drone.
Der tages et billede af hele forsøget. Se tekstafsnit DRONE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om optælling af gåselorte.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P1003-08-2021, Ved høst
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelAFGRØDESKADE %, 0=ingen skade, 100=total skade.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAKS /m2.
Antal aks pr. m2. Tælles af LFE i forbindelse med høst og registreres i NFTS.
 
ParcelAKS g. pr. m2, .
Vejes og noteres af Teknologisk Institut, se afsnit vedr. afgrødeklip før høst af omgivende mark.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Udtages fra aksprøve af Teknologisk Institut, se afsnit vedr. afgrødeklip før høst af omgivende mark.
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
Vejes og noteres af Teknologisk Institut efter tærskning, se afsnit vedr. afgrødeklip før høst af omgivende mark.
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 


FOTO: Der tages et foto pr. parcel lodret ned på jordoverfladen. Foto skal dække hele parcellen. Billederne navngives således, at det er muligt at identificere oprindelsen og sendes løbende til Marian D. Thorsted med WeTransfer.

DRONE: Dronefotoet optages så evt. forskelle mellem behandlinger tydeligt ses.

OPTÆLLING AF GÅSELORTE: Optælling af gåseekskrementer: Optælling foretages ifølge planen frem til bramgæssene har forladt arealet omkring medio maj. Gåselortene medtælles hvis de er let genkendelige. Optællingen foregår udenfor forsøgsfelterne til planteklip, da gåselorte gøder, og derfor må de ikke fjernes fra selve forsøget. Fladerne til optælling placeres i selve forsøgsområdet i pladsen mellem forsøgsfelterne til planteklip. Der foretages en optælling af ekskrementer i 8 cirkelformede prøveflader med en radius på 2 m (= 12,56 m2). der afsættes en pløk med metalskive i tællefladens midte, så området kan findes igen. I hvert felt optælles antallet af gåselorte, som herefter fjernes.

AFGRØDEKLIP FØR HØST AF OMGIVENDE MARK: Klippeskabelonen placeres i hver parcel, så der indvendigt i skabelonen afklippes 1 m2, se skitse nederst. Aksene afklippes uden strådele og lægges i en pose med tilhørende label for den specifikke parcel. De høstede aks sendes til Teknologisk Institut, som vejer aksene før tærskning. Kerneudbyttet efter tærskning vejes for hver parcel og parceludbyttet noteres. Herefter udtager TI en repræsentativ delprøve på ledniveau, som analyseres for vand, mv.

FORFRUGT DE SENESTE 3 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg under fanen: Organisk gødning seneste 5 år.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Faglige vurderinger foretages og indberettes som faglige notater ved forsøgets anlæg i efteråret (P01), opstart i foråret (P05) og ved forsøgets afslutning (P09).

Følgende forhold beskrives i notat ved forsøgets afslutning (P09):
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Andre aktuelle og relevante bemærkninger om gæssenes forekomst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
27-11-2020Vejledning i tælling af gåselort ændret ;-) (tep)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk