Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
010532121 Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede ved 2 kvælstofniveauer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-09-2020
Fordelingsdato: 22-09-2020
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At karakterisere vinterhvedesorters optagelse og omsætning af kvælstof.

BAGGRUND: Projektet "Opticrop" sigter på at skabe grundlaget til at forbedre afgrødernes kvælstofudnyttelseseffektivitet gennem forædling af nye sorter. Som en del af projektet karakteriseres sorternes kvælstofeffektivitet ved at analysere optagelsen og retranslokationen af kvælstof i en række vinterhvede sorter.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt ikke er græs.

ANLÆGSDATA: Vigtigt at forsøget anlægges med dobbeltparceller, en høstparcel og en parcel til prøvetagning og eventuel nedboring af minirhizotroner til foråret.

FORSØGSSTEDER: KU Højbakkegård.


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Skadedyr og svampe bekæmpes efter behov. Ukrudt skal bekæmpes effektivt. Der må ikke vækstreguleres og der må IKKE tilføres anden N-gødning end angivet under forsøgsbehandlinger. P og K tildeles efter behov.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Momentum
2Stadium 00
Bright
3Stadium 00
Kvarn
4Stadium 00
Pondus
5Stadium 00
Sheriff
6Stadium 00
KWS Zyatt
7Stadium 00
Heerup
8Stadium 00Rembrandt


Faktor 2: N-gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AN efter norm.N
BN efter norm minus 50 kg N.N
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængde beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2.
Faktor A gødes efter Landbrugsstyrelsens kvælstofnorm, korrigeret for udbytte forfrugt og kvælstofprognose.
Faktor B gødes med norm - 50 kg N.

UDSÆD: Højbakkegård vejer selv ud. Teknologisk Institut sender den resterende mængde udsæd fra forsøg 010542020 til: Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
P02Stadium 10 - 15, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0315-03-2021, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P04Stadium 61
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
Udtages af KU. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
 
P05Stadium 65 - 70
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
P06Stadium 85 - 90, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
Udtages af KU. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på MIN. 800 g pr. parcel, der sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof


PLANTEPRØVE: Planteprøveudtagning til bestemmelse af N-optag udføres af Københavns Universitet i P04 og P06. Planteprøver udtages i prøvetagningsparcellen, og det undgås at udtage prøver ovenpå mini-rhizotronerne. To steder i parcellen afklippes 0,5 m2 plantemateriale ved jordoverfladen. Analyseparametre er ikke fastlagt og håndteres af KU.

KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages MIN. 800 g i hver parcel. Hver parcelprøve emballeres lufttæt i en plastpose og mærkes med entydig høstlabel. Parcelprøver sendes til Teknologisk Institut, der renser og laver NIT analyse på parcelniveau, hvorefter parcelprøverne sendes til KU, Højbakkegård, Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Hanna Kristensen: 28950070 eller på mail NHKR
BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ingen.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk