Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
010542121 Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-09-2020
Fordelingsdato: 22-09-2020
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At karakterisere vinterhvedesorters næringsstofoptagelse og omsætning af kvælstof.

BAGGRUND: Projektet "Opticrop" sigter på at skabe grundlaget til at forbedre afgrødernes kvælstofudnyttelseseffektivitet gennem forædling af nye sorter. Som en del af projektet karakteriseres sorternes kvælstofeffektivitet ved at analysere optagelsen og retranslokationen af kvælstof i en række vinterhvede sorter.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik.
Vigtigt at forsøget anlægges med dobbeltparceller, en høstparcel og en parcel til prøvetagning og eventuel nedboring af minirhizotroner i foråret. Forsøget mærkes tydeligt op med en høj, hvid flexstok med forsøgsnummer på, således, at forsøget er let at finde for KU og andre eksterne besøgende.

FORSØGSSTEDER: LFE 10 (Sønderjyske Landsforsøg, Gabøl), LFE 15 (VKST Ringsted) og LFE 18 (Teknologisk Institut).

ARBEJDSFORDELING:
 • KU kontakter forsøgsansvarlig forud for udtagning af planteprøver.
 • KU udtager planteprøver og forestår analyser i samråd med Nanna Hellum Kristensen.
 • LFE anviser forsøgsareal første gang KU besøger forsøget.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Svampe og skadedyr bekæmpes efter behov. Ukrudt skal bekæmpes effektivt. Der må IKKE vækstreguleres. P og K tildeles efter behov.
  N-gødskning: Forsøget gødes efter Landbrugsstyrelsens kvælstofnorm, korrigeret for udbytte, forfrugt og kvælstofprognose. Som udgangspunkt følges landmandens N-gødskningsstrategi. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god, at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstof-niveau, justeres N-mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Ved tvivl kontakt Nanna Hellum Kristensen.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  Momentum
  2Stadium 00
  Bright
  3Stadium 00
  Kvarn
  4Stadium 00
  Pondus
  5Stadium 00
  Sheriff
  6Stadium 00
  KWS Zyatt
  7Stadium 00
  Heerup
  8Stadium 00Rembrandt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. Det tilstræbes at forsøget sås til normal såtid for vinterhvede, dvs. 15.-25. September.

  UDSÆD: Udsæden skaffes hos forædlerne. Kristian Thorup-Kristensen og Nanna Hellum Kristensen står for, at udsæden leveres til Teknologisk Institut.
  Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal).
  VKST Ringsted får udsæden leveret i bulk og vejer selv ud.
  Teknologisk Institut sender den resterende mængde udsæd fra forsøg 010542121 til: Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen. Højbakkegård bruger udsæden til udvejning af forsøg 010532121.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 10 - 15, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0315-03-2021, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 61
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Udtages af KU. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
   
  P05Stadium 65 - 70
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  P06Stadium 85 - 90, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Udtages af KU. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på MIN. 800 g pr. parcel, der sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg halm.
  Kun ved LFE 15. Sendes direkte til KU. Se tekstafsnit HALMUDBYTTEMÅLING OG HALMPRØVER.
   


  PLANTEPRØVE: Planteprøveudtagning til bestemmelse af N-optag udføres af Københavns Universitet i P04 og P06. KU kontakter den forsøgsansvarlige inden prøvetagning. Planteprøver udtages i prøvetagningsparcellen, og det undgås at udtage prøver ovenpå minirhizotronerne. To steder i parcellen afklippes 0,5 m2 plantemateriale ved jordoverfladen. Analyseparametre er ikke fastlagt og håndteres af KU og Nanna Hellum Kristensen.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages min. 800 g i hver parcel. Hver parcelprøve emballeres lufttæt i en plastpose og mærkes med entydig høstlabel. Parcelprøver sendes til Teknologisk Institut, der renser og laver NIT analyse på parcelniveau, hvorefter parcelprøverne sendes til KU, Højbakkegård, Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen.

  HALMUDBYTTEMÅLING OG HALMPRØVER: Der skal kun udtages halmprøver på parcelniveau ved LFE 15 (VKST Ringsted) i 2021. LFE 10 (Sønderjyske Landsforsøg, Gabøl) og LFE 18 (Teknologisk Institut) udtager ikke halmprøver. Se Kvalitet i Landsforsøgene i vejledningen Instruktion for måling af halmudbytte og udtagning af halmprøver for detaljer omkring prøveudtagning.
  Parcelprøverne sendes til KU, Højbakkegård, Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen: 28950070 eller på mail NHKR
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk