Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020122121 Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-03-2021
Fordelingsdato: 07-07-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Det undersøges hvorvidt delt gødskning eller efterafgrøder, der gødskes, kan sikre en rettidig etablering af vårsæd uden strukturskader ved tidlig gyllekørsel i foråret.

BAGGRUND: Vårsåede kornafgrøder dominerer i den økologiske produktion, da de er bedre egnede i et system med høj andel af grøngødning. I foråret er det dog ofte en udfordring at få udbragt husdyrgødning tidligt, da der er risiko for strukturskader, hvilket medfører for sen såning af afgrøden. Effekten af at placere en del af gødningen (granuleret) sammen med såningen eller bruge en gødet efterafgrøde afprøves og sammenlignes med normal praksis, hvor der nedfældes før såning.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker hos økologiske planteavlere (IKKE på kvægbrug). Anlægges på ensartede arealer, hvor der skal dyrkes vårsæd som høstes til modenhed. Forfrugt og forforfrugt må IKKE være kløvergræs, lucerne eller kløver. Der må ikke etableres udlæg i forsøget. Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.Der skal være gylle til rådighed med et indhold på min. 2,5 kg NH4-N/ton. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på slagteriaffald ikke må anvendes i mælkeproduktionen. Konsekvenser af dette skal aftales med forsøgsansvarlig ved SEGES inden udbringning af Øgro i forsøget. Kontakt Lars Egelund Olsen for yderligere information herom, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

Øgro SKAL iblandes udsæd ved såning af hhv. efterafgrøder og vårafgrøder. NB! Andre løsninger vedr. gødningsudbringning kan kun ske efter aftale med Lars Egelund Olsen.


DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning i foråret 2021 udføres af Ytteborg i forsøg beliggende ved Ytteborg og i Sønderjylland.
 • Teknologisk Institut udfører gylleudbringningen i de andre forsøg.


 • ANLÆGSDATA:
  Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen med enkelt rækkeafstand (12,5 cm) i min. 3 meters bredde (så der er plads til gyllekørsel) og 20 m længde. Parcellerne anlægges med en nettoparcel, der er 1,25 m bred, i midten af parcellen. Forsøget anlægges som split-plot forsøg, hvor faktor 2 (gødnings- og efterafgrødestrategi) lægges i blokke, som randomiseres. Faktor 1 (arter) randomiseres indenfor blokken. Design tilrettes af Teknologisk Institut.

  VÆRN:
  Der opstår automatisk værn mellem arterne, idet hver parcel er 3 m bredde, hvor høstparcellen placeres i midten. Forsøget kan anlægges i 2 eller 4 rækker, og der skal være min. 24 meter rundt om forsøget, samt mellem rækkerne af hensyn til gylleudkørsel. Der skal altså være 24 meter værn før og efter alle parceller.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
  BlindharvningKun forsøg
  JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der må IKKE tilføres anden gødning til forsøget end Øgro og gylle som beskrevet under forsøgsbehandlinger, uden yderligere aftale med Lars Egelund Olsen.
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (2 x blindharvning + evt. ukrudtsharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretningen, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne. Tidspunkt for blindharvning og ukrudtsharvning koordineres mellem forsøgsansvarlig og forsøgsvært.
  Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen.
  Alle markens behandlinger noteres under generel behandling i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Arter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Stadium 00Blanding, vårbygWish
  Flair
  Prospect
  2Stadium 00
  VårhvedeKapitol
  3Stadium 00HavreDelfin


  Faktor 2: Gødsknings- og efterafgrødestrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  A14-08-2020Ingen efterafgrøde
  14-08-2020
  I forbindelse med såning af efterafgrøder
  Harvning
  01-09-2020
  Friholdelse for ukrudt
  2 gange Harvning
  18-02-2021
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  Før gødskning
  NH4-NGylle 1982
  01-04-2021
  OBS når jorden er tjenlig SE FORSØGSBEHANDLINGER
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle 1983
  Nedfældet
  01-04-2121
  Såning af vårafgrøde, efter pløjning og såbedsharvning
  Såning
  B14-08-2020Ingen efterafgrøde
  14-08-2020
  I forbindelse med såning af efterafgrøder
  Harvning
  01-09-2020
  Friholdelse for ukrudt
  2 gange Harvning
  15-03-2021
  Ved såning
  28,6 kg N318 kg Øgro 9-3-4 +2S
  Iblandet udsæd
  12-04-2021
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  Før gødskning
  NH4-NGylle 1984
  Stadium 16 - 18

  Forår
  60 kg NH4-NGylle 1985
  Slæbesko
  C14-08-2020
  Før såning af efterafgrøder
  Harvning
  14-08-2020Så-dato, udlæg/e.afg5 kg Olieræddike
  30 kg Vintervikke
  15-03-2021

  Ved såning
  28,6 kg N318 kg Øgro 9-3-4 +2S
  Iblandet udsæd
  Stadium 16 - 18

  Forår
  60 kg NH4-NGylle 1985
  Slæbesko
  D14-08-2020
  Før såning af efterafgrøder
  Harvning
  14-08-2020Så-dato, udlæg/e.afg5 kg Olieræddike
  30 kg Vintervikke
  28,6 kg N318 kg Øgro 9-3-4 +2S
  Iblandet udsæd
  15-03-2021
  Såning af vårafgrøder
  Såning
  Stadium 16 - 18
  Forår
  60 kg NH4-NGylle 1985
  Slæbesko
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1982EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1983EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1984EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1985EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Senest 14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold hhv. før såning (prøvenr. 1982) og før st. 16-18 (prøvenr. 1984). Ud fra disse målinger fastslås gyllemængde pr. ha. Gylle udbringes i foråret og tidspunkt koordineres med den der står for gylleudbringning. Ved Ytteborg koordineres med Morten Krupa, mobil 20160 3227 og ved Teknologisk Institut, koordineres med Kristian Hudecek Mortensen, tlf: 7220 1517.
  Ved udbringning udtages gylleprøver til kemisk analyse ved begge tildelingstidspunkter.

  Øgro 9-3-4 + 2S: Øgro er en organisk gødning med en udnyttelse på 70%. Dvs. at der tildeles 28,6 kg total N svarende til 20 kg udnyttet N.

  August 2020:
 • I C-blokkene sås efterafgrøde lige efter høst. OBS! Må ikke sås senere end 20. august
 • I D-blokkene iblandes 318 kg Øgro/ha udsæd ved såning af efterafgrøde lige efter høst. OBS! Må ikke sås senere end 20. august
 • I A og B blokke harves som øvrige forsøgsmark

  Efterår 2020:
 • A og B blokke holdes fri for ukrudt

  Forår 2021, ved såning af vårafgrøder:
  Jordbearbejdning forud for såning: når jorden er tjenlig pløjes hele forsøget (alle blokke) i agerretningen. Forud for såning i alle blokke og før nedfældning af gylle i blok A, skal jorden såbedsharves/pakkes.
 • I B-,C- og D-blokke sås så snart jorden er farbar efter d. 15 marts
 • I B og C-blokke iblandes 318 kg Øgro/ha udsæd ved såning af vårafgrøder
 • I D-blokke, sås vårafgrøder uden iblanding af gødning
 • I A-blokke nedfældes 80 kg NH4-N før såning af vårafgrøder, når jorden er tjenlig dog først 10-14 dage efter såning i blok B-D
 • Såning af A blokken sker efter gylleudbringning og såbedsharvning/pakning

 • St. 16-18, forår:
 • I B-, C- og D-blokke udlægges 60 kg NH4-N i gylle i voksende afgrøde med slæbesko. Trykket på slæbeskoen skal være10 kg.

 • GØDNING: Øgro 9-4-3 +2S leveres af Teknologisk Institut. Gylle skaffes lokalt.

  UDSÆD: Udsæd af efterafgrøde, vårbygblanding, havre og vårhvede leveres af Teknologisk Institut.
  Udsædsmængden for vårafgrøder beregnes til 400 spiredygtige kerner pr. m2 i havre, vårhvede 450 spiredygtige kerner pr. m2 og 350 spiredygtige kerner pr. m2 i vårbyg.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-08-2020, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0214-10-2020, Medio oktober, udføres i på blokniveau
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: C1, D1
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1).
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  RÅASKE, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ledEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
  Udføres i efterafgrødeblokke.
   
  P0320-02-2021, Før gødskning, udføres på blokniveau
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Udtages på blokniveau. Se JORDPRØVE. Der udtages repræsentativ jordpr. i 0-75 cm, ved JB1-3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand. Prøvestr.: 300-400 g jord.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P04Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Se tekstafsnit REGISTRERINGER
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P05Stadium 15 - 16
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Se tekstafsnit REGISTRERINGER
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P06Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
  BYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
  BYGRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, D2
  SEPTORIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, D2
  GULRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, D2
  BYGFLUELARVER % angrebne planter.
   
  P07Stadium 62 - 65, Efter fuld gennemskridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér 3-5 mest dominerede arter.
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, D2
  BYGFLUELARVER % angrebne planter.
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  P08Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 90, Ved høst, OBS! Flere høsttidspunkter
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS! Forskellig høsttidspunkt. Se AFSNIT HØST. Der udtages en prøve på 250 g/parcel. Prøverne samles enten til ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledHØST dato for.
  Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  JORDPRØVER: Der udtages i alt 4 Nmin-prøver i P03. Nmin-prøverne udtages på blokniveau dvs. i blok A, B, C og D og det er vigtigt, at prøverne udtages over hele blokkene, så de er repræsentative for blokkene i alle 4 gentagelser. Da systemet ikke kan håndtere at genere labels på blokniveau, bruges labels til A1, B1, C1 og D1 til hhv. blok A, blok B, blok C og blok D.

  PLANTEPRØVE: Der udtages i alt 2 planteprøver. Planteprøverne udtages i blok C og D (P02) og det er vigtigt, at prøverne udtages over hele efterafgrødeblokkene, så de er repræsentative for efterafgrødeblokkene i alle 4 gentagelser. Da systemet ikke kan håndtere at genere labels på blokniveau, bruges labels til C1, D1 til hhv. blok C og blok D.
  De udtages lokalt.
  Planteprøverne skal udtages jævnfør metode: Arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1): se vejledningen Instruktion for udtagning af planteprøver.

  REGISTERINGER: Da der er forskellige arter i forsøget, vil der muligvis komme en forskydning i vækststadier, som registreres under måleparameteren ’VÆKSTSTADIUM, af afgrøde’.

  BYGFLUER: Andrebet vurderes i første omgang ud fra pct. angrebne planter. Men da angrebsgraden kan variere, hvilket giver sig udtryk i uens plantehøjde og deforme aks. Til denne bedømmelse vurderet Planteudvikling, karakter 0-10, hvor 0 er meget uens planteudvikling og 10 er en ensartet afgrøde.

  HØST: Da der kan være forskel på arternes modningstid, kan det betyde at forsøget skal høstes ad flere gange. Høstdato for de respektive arter indberettes under HØST, dato for. Forsøgsbetaling er beregnet efter 2 høsttidspunkter. Høst skal foretages med selvrensende forsøgsmejetærsker.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

  MEDFINANSIERING: Projektet finansieres via Promilleafgiftsfondens tilskud til projektet ”Økologiske markforsøg til udvikling af økologien”

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olsen: 40 62 25 65 eller på mail: leo@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  25-02-2021Rettet sorter led 1-3, ændret så der SKAL være mindst 10-14 dages forskel mellem sånnig i led A i fht. led B-D, indsat krav om høst med selvrensende mejetærsker, samt ændret kontakter på gylle (HJB)
  11-03-2021Heranda kunne desværre ikke leveres, derfor er sort udskiftet til Kapitol (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk