Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
020152121 Gødskning af vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-07-2021
Fordelingsdato: 08-07-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: For at optimere næringsstofforsyningen til økologisk vinterraps undersøges effekten af svovlgødskning (type + tildelingstidspunkt) samt forskellige gylletildelingsstrategier ved forskellig forfrugt.

BAGGRUND: Det økologiske areal med vinterraps stiger fortsat, men det er en udfordrende afgrøde, og der er behov for yderligere viden om dyrkning af økologiske vinterraps og om næringsstofforsyningen, som synes afgørende for, at afgrøden kommer godt fra start (både i efteråret og efter overvintring). Forsøget laves på baggrund af en demo hos Økologisk VKST i 2017, hvor der blev fundet merudbytter for tildeling af svovl både ved såning og i tidligt forår. Gylletildelingsstrategier relateres til forfrugtsværdi, hvor den gode forfrugt typisk ikke behøver så meget kvælstof i efteråret.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Forsøgene placeres på lokaliteter med forskellig forfrugt og jordtype. Arealet skal være fri for rodukrudt. Der skal kunne udbringes granuleret svovlgødning på parcelniveau i foråret uden betydelig beskadigelse af voksende afgrøde.
Der skal være svinegylle til rådighed som min. indeholder 3 kg ammonium N pr. tons.

Forsøgsvært med arealer, hvor der er mulighed for etablering af falsk såbed samt rettidig/tidlig såning (første del af august) prioriteres. Forsøget må ikke såes senere end 20. august – dette afhænger dog af sort (hybridsorter lidt senere end linjesorter) og beliggenhed. Der skal have været 4-5 rapsfrie år på forsøgsarealet forud for dyrkningsåret. Dette gælder også andre korsblomstrede arter samt arealer med f.eks. meget agersennep. Forsøget skal som udgangspunkt høstes det efterfølgende høstår og ikke pløjes om, selvom plantetal vurderes at være ’for lavt’ i foråret. Det skal aftales med forsøgsvært på forhånd. Evt. nedpløjning af forsøg sammen med omkringliggende mark sker kun med accept fra og efter aftale med forsøgsansvarlig: Casper Laursen, 8740 5487, cala@seges.dk.

ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut udbringer gylle i efteråret
 • Teknologisk Institut udbringer gylle i foråret

 • ANLÆGSDATA: Forsøget skal randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det anlægges i én række. Der skal være min. 24 m værn rundt om forsøget. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 24 m mellem rækkerne, og det skal sikres, at belastningen fra mekanisk ukrudtsbekæmpelse er ens i de 2 rækker (overlap, kørespor etc.)

  Parcelgrænser afsættes umiddelbart efter fremspiring og vedligeholdes. Parcellerne anlægges på tværs af agerretning i 3,5 (bredde) x min. 15 (længde) m. Høstparcellen skal være min. 18 m2., og forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,75 meter værn mellem parcellerne. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæbning af gødning under markarbejdet.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 5 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 52,5m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end gylle og svovlgødning som beskrevet under forsøgsbehandlinger.
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelse:
  Blindharvning udføres med kørsel i agerretning, således at alle parceller belastes ens. Der udføres som minimum en ukrudtsharvning/radrensning.
  Evt. behandling mod snegle udføres som i omkringliggende mark.
  Tidspunkt for anlæg og andre forhold omkring mulighed for falsk såbed og ukrudtsbekæmpelse koordineres mellem forsøgsansvarlig og forsøgsvært. Hvis der er mulighed for falsk såbed, anlægges dette 7-10 dage før såning. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: N- og S-gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Der køres med gyllevogn i dette led, uden tilførsel af gylle. Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLINGIngen N
  2Der køres med gyllevogn i dette led, uden tilførsel af gylle. Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLINGIngen N
  16-03-2021
  Medio marts
  35 kg S241 kg Naturgips
  3Stadium 00
  Før såning
  Ingen N
  02-03-2021
  14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  NH4-NGylle, svin 1991
  16-03-2021

  Medio marts
  75 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  4Stadium 00
  Før såning
  Ingen N
  16-03-2021

  Medio marts
  75 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  16-03-2021
  Medio marts
  35 kg S241 kg Naturgips
  5Stadium 00
  Før såning
  Ingen N
  16-03-2021

  Medio marts
  150 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  6Stadium 00
  Før såning
  Ingen N
  16-03-2021

  Medio marts
  150 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  16-03-2021
  Medio marts
  35 kg S241 kg Naturgips
  727-07-2020
  14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  NH4-NGylle, svin 1989
  Stadium 00

  Før såning
  50 kg NH4-N241 t Gylle, svin 1990
  Nedfældet
  16-03-2021

  Medio marts
  50 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  8Stadium 00

  Før såning
  50 kg NH4-NGylle, svin 1990
  Nedfældet
  16-03-2021

  Medio marts
  50 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  16-03-2021
  Medio marts
  35 kg S241 kg Naturgips
  9Stadium 00

  Før såning
  50 kg NH4-NGylle, svin 1990
  Nedfældet
  16-03-2021

  Medio marts
  100 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  10Stadium 00

  Før såning
  50 kg NH4-NGylle, svin 1990
  Nedfældet
  12-08-2020
  Ved såning
  35 kg S241 kg Naturgips
  16-03-2021

  Medio marts
  100 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  11Stadium 00

  Før såning
  50 kg NH4-NGylle, svin 1990
  Nedfældet
  12-08-2020
  Ved såning
  35 kg S175 kg Kieserit
  16-03-2021

  Medio marts
  100 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  12Stadium 00

  Før såning
  50 kg NH4-NGylle, svin 1990
  Nedfældet
  16-03-2021

  Medio marts
  100 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  16-03-2021
  Medio marts
  35 kg S241 kg Naturgips
  13Stadium 00

  Før såning
  50 kg NH4-NGylle, svin 1990
  Nedfældet
  16-03-2021

  Medio marts
  100 kg NH4-NGylle, svin 1992
  Slangeudlagt
  16-03-2021
  Medio marts
  35 kg S175 kg Kieserit
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1989EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1990EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1991EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1992EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: 14 dage før hvert udbringningstidspunkt udtages gylleprøver til bestemmelse af NH4-N indhold (prøvenr. 1989 og 1991) og ud fra disse analyser fastslås gyllemængde pr. ha. Gylle udbringes af Teknologisk Institut i august og marts og koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut. Ved udbringning udtages igen gylleprøver til kemisk analyse hhv. i august (prøvenr. 1990) og ved udbringning i marts (prøvenr. 1992).

  Tildeling af svovlgødskning: foregår med forsøgsgødningspreder på tværs af agerretning (gødningerne er begge granulerede). Hvis sprederen kører i netto-/høstparcel, skal den overkøre alle parceller – også dem, der ikke skal have gødning, så alle parceller belastes ens.

  Behandling i sommer/efteråret:
 • I led 7-13 nedfældes 50 kg NH4-N i gylle før såning
 • I led 10 tildeles 35 kg S i naturgips ved såning
 • I led 11 tildeles 35 kg S i kieserit ved såning

 • Gylletildeling, forår:
  Gylletildeling og svovltildeling udføres samtidig.

 • I led 7 og 8 slangeudlægges 50 kg NH4-N i gylle
 • I led 3 og 4 slangeudlægges 75 kg NH4-N i gylle
 • I led 9-13 slangeudlægges 100 kg NH4-N i gylle
 • I led 5 og 6 slangeudlægges 150 kg NH4-N i gylle

  Svovltildeling, forår:
 • I led 13 tildeles 35 kg S i kieserit
 • I led 2, 4, 6, 8 og 12 tildeles 35 kg S i naturgips

 • GØDNING: Svinegylle skaffes lokalt. Naturgips og Kieserit leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-50, Agrolab(plastpose).
  OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
  N-MIN, 0 -50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-50 cm
  P0218-11-2020, Sidst i november
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelSNEGLE % planter m angreb af.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
   
  P03Stadium 30 - 35, Forår ved begyndende vækst
  ledUdføres kun i følgende led: 4, 6, 8, 11, 12, 13
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. OBS: Der tages prøver i ALLE parceller, kun angivne ledprøver videresendes. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelOVERVINTRING % planter (bedømt), 0=alle udvintret, 100=ingen udvintret.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  RAPSJORDLOPPER larver/plante, ("Måleflade"=Antal planter bedømt).
  Der indberettes for 5 planter/parcel. Se tekstafsnit RAPSJORDLOPPER.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P04Stadium 89, Lige før høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgHØSTMETODE, Raps , Metode 1, 2, 3 eller 4.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Planteprøverne udtages lokalt.
  Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  RAPSJORDLOPPER: I P03, i 1. gentagelse udføres regisrering af rapsjordlopper jf. Vejledning i bedømmelser. Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for beskrivelse af 'Procent planter med larver'.

  HØSTMETODE, RAPS
  1: Direkte høst med sideknive på mejetærsker
  2: Adskille/pakke - direkte høst uden sideknive på mejetærsker
  3: Adskille - skårlægge -tærske
  4:Skårlægge - tærske
  HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt.
  Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget. Se skitse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Vurdering af afgrøden generelt
  - Beskrivelse af ukrudtsbestand
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: cala@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-08-2020Gylleprøvenummer rettet i tekstafsnit så det stemmer overens med forsøgsbehandlinger (ABV).
  11-08-2020Designtype ændret til Alpha-design da der er 13 led (ABV).
  05-03-2021Rettet mængde af naturgips i led 2-8 til at være 35 kg S og 241 kg naturgips, som i led 10-12 (HJB)
  08-07-2021P04 Knoldbægersvamp, ændret til % planter med (ABV).


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk