Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
050292020 On/Off tildeling af vækstregulering i alm. rajgræs - OnFarmPLUS Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-09-2020
Fordelingsdato: 08-04-2020
Planansvarlig: Thomas Nitschke
Telefon: 72203377/72203377
Email: TNIT@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige grader af On/Off tildeling af vækstregulering i alm. rajgræs.

BAGGRUND: Ved vækstregulering i frøgræs er der et oplagt potentiale for kun at tildele vækstreguleringsmidler, der hvor afgrøden har behov. Det er endnu ikke afklaret hvilke niveauer af biomasseindex der skal udløse en behandling med vækstreguleringsmidler i frøgræsmarken umiddelbart før skridning.
I dette forsøg afdækkes derfor effekten af forskellige grader af On/Off tildeling af vækstregulering ud fra biomassen målt med drone, og skal dermed give en indikation af mulighederne for at lave tildeling ud fra biomasseniveau i frøgræs, samt den økonomiske besparelse ved at bruge On/Off tildeling.
Biomasse målingerne udføres med multispektralt kamera på drone, som muliggør udformning af tildelingskort til On/Off tildeling af vækstregulering i de enkelte parceller.
Forsøget anlægges med 4 led, hvor et led er med fast dosis, og 3 led med On/Off tildeling efter hhv. 40, 60 og 80% af arealet i parcellerne. Tildelingsfunktionen bestemmer områder med tildeling i de 3 led ud fra de høje niveauer af NDRE i marken.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i alm. rajgræs i sorten Tembrano.
For at sikre et minimum af dryssespild ved høst skal forsøgsarealet kunne høstes med min. 20 % vand i frøet.

ARBEJDSFORDELING: ScoutRobotics:
 • Udfører droneflyvninger og bestemmer tildelingsfunktioner i samråd med Teknologisk Institut.
  Klitgaard Agro:
 • Stiller areal tilrådighed og udfører vækstreguleringsbehandlinger i forsøget ud fra dronebaseret tildelingsfil
 • Høster forsøget
  Teknologisk Institut:
 • Sikrer Ground Control Points i marken med RTK GPS (inkl. højde) ved hver droneflyvning
 • Laver Stitching, parceludklip og højde/lejesædsvurdering fra dronebilleder
 • Laver lejesædskarakter med RTK GPS
 • Indsamler vejetal fra mejetærsker ved høst, samt udtager prøver pr. parcel til analyse
 • Laver statistisk analyse og rapport, samt video af hele forsøgsperioden
  SEGES:
 • Faglig ansvarlig for forsøgsplanlægning
 • Afrapporterer forsøget i Oversigt over Landsforsøg

 • ANLÆGSDATA: Hver parcel anlægges i min. 100 meters længde. Bredden er 15 meter, så det passer med halvdelen af sprøjtens bredde.
  Ground Control Points opmåles med RTK GPS, og koordinater indsættes som notat på enkeltforsøget.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1200m2. Høstparcel minimum 800m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme, ukrudt og skadedyr.


  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Vækstregulering
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen vækstreguler.
  2Stadium 31
  0,4 l Moddus M
  10-12 dage efter 1. behandling0,4 l Moddus M
  3Stadium 31
  On/Off tildeling - 40% af areal
  0,4 l Moddus M
  10-12 dage efter 1. behandling0,4 l Moddus M
  4Stadium 31
  On/Off tildeling - 60% af areal
  0,4 l Moddus M
  10-12 dage efter 1. behandling0,4 l Moddus M
  5Stadium 31
  On/Off tildeling - 80% af areal
  0,4 l Moddus M
  10-12 dage efter 1. behandling0,4 l Moddus M
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 200 l/ha
 • Led 1 vækstreguleres IKKE
 • Led 2-5 vækstreguleres i st. 31 og igen 10-12 dage senere
 • Led 2 med fast dosis
 • Led 3, 4 og 5 behandles ud fra On/Off tildelingskort på hhv. 40, 60 og 80% af arealet.
  - Timing af vækstregulering bør ske således, at behandlingen udføres på en lun dag uden udsigt til koldt vejr (frost) i de følgende par dage.


  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Klitgaard Agro stiller kemi til rådighed.

  TILDELINGSFIL: Forudsætninger ift tildelingsfunktion:
 • Baseret på NDRE-værdier målt som gennemsnit i de enkelte led.
 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31, Før behandling
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Se teks afsnit "Vejledende bedømmelser"
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0310-12 dage efter 1. behandling
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Se teks afsnit "Vejledende bedømmelser"
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2-3 kg. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Vurderes inden høst
  Se teks afsnit "Vejledende bedømmelser"
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Lejesæd: Bedømmelse af lejesæd foretages fra sprøjtespor således at afgrøden ikke ødelægges.
  Selve bedømmelsen skal ligge 2 meter fra sprøjtespor ind i parcellen til den side der ligger tættest på 1. parcel i forsøget. Der bedømmes for hver 10 meter og registrering indtastes i Field Trial Monitor, som samtidigt logger position for registreringen.
  HØST: Forsøget høstes af Klitgaard Agros egen mejetærsker med udbytteflowmåler. Parcellerne høstes fri i enden af parcellerne, og udbyttemåler nulstilles inden høst af hver parcel. Vejetal noteres for hver enkelt parcel. I hver del parcel udtages delprøve på ca. 200-300 gr. som efter høst samles til ledprøve.
  Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca. er 2-3 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld. Af denne prøve udtages 100 gr. til vand bestemmelse
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Thomas Nitschke : 72 20 33 77 eller på mail: tnit@teknologisk.dk eller Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Moddus M GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk