Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040292020 Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - Storskala forsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-04-2020
Fordelingsdato: 05-04-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Via forsøg at eftervise sammenhæng mellem kvælstoftilførsel og kartoffeludbytte til en række måleparametre som EM-38, TDR, bladsaftmålinger med Horiba, MobilLas og NDRE fra drone.

BAGGRUND: Det ønskes at skabe grundlag for en mere differentieret tilgang til gødskning af fabrikskartofler. I forsøget følges væksten ved måling med multispektralt kamera på en drone (NDRE), MobilLas (måler NDVI samt vækstmålinger som LAI, Leaf Area Index, så det er muligt at forudsige gødningsbehovet), samt nitratmålinger i planter i løbet af sæsonen med Horibasensor. Målingerne bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, beregne optagelseshastighed af tilført kvælstof samt se på sammenhængen til kvælstof i udbytte og stivelse.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker med stor variation i topografi og tekstur i agerretningen. Agerlængden skal gerne være minimum 300 meter. Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ARBEJDSFORDELING:
Aarhus Universitet udfører måling med MobilTDR soil sensor (måler jordfugtighed), og MobilLas Capony sensor.
Teknologisk Institut udfører EM38 måling.

ANLÆGSDATA:
Anlægges som stribeforsøg med minimumsparcellængde på 20 meter. Stribens brede er på minimum 22 rækker, hvilket giver plads til 4 parceller samt kørsel med MobilLas på ydersiden af forsøget samt mellem parcelrække 2 og 3, se evt. sktise. Gentagelserne lægges efter hinanden i længderetningen, eller parvis i 2 striber alt efter marklængde og jordbundsvariation. Der etableres parceller op til en længde svarende til ca. 300 meter længde eller 12-16 gentagelser. Der kan laves ophold, hvis der er områder med mindre grad af variation, der skal som minimum være over 10 gentagelser. Designet skal manuelt tilrettes af Teknologisk Institut for at få gentagelser på tværs af rækker. Teknologisk Institut tilretter også antallet af gentagelser.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 20 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet grundgødes med P og K som den øvrige mark med Protamylasse/K2. Tildelingen af Protamylasse er anført under forsøgsbehandlingen, for at få den totale mængde N, P og K per led.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
114-05-2020
Før lægning
GrundbehandletProtamylasse 1968
15-04-2020Ingen N
214-04-2020
Før lægning
GrundbehandletProtamylasse 1968
15-04-2020
125 kg N Midtjylland og 100 kg N Nordjylland inkl. N udbragt vha. protamylasse/K2
Ved lægning
125 kg N463 kg NS 27-4
Placeret
314-04-2020
Før lægning
GrundbehandletProtamylasse 1968
15-04-2020
175 kg N Midtjylland og 150 kg N Nordjylland inkl. N udbragt vha. protamylasse/K
Ved lægning
175 kg N648 kg NS 27-4
Placeret
414-04-2020
Før lægning
GrundbehandletProtamylasse 1968
15-04-2020
225 kg N Midtjylland og 200 kg N Nordjylland inkl. N udbragt vha. protamylasse/K
Ved lægning
225 kg N833 kg NS 27-4
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1968EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Læggeafstand 33 cm.
  • I alle led tilføres protamylasse/K2 som grundbehandling. Der bliver kun tilført den mængde kvælstof, som er nødvendig for at få en optimal kaliumforsyning, dvs. 70 kg N i Arnborg (Kt 4, Jb 1 + 10 %) og 42 kg N i Dronninglund (Kt 8, Jb 2 + 10%).
    • Der gødes efter analyse, der udtages 14 dage inden udbringning. Protamylasse/K2 udbringes med vogn til formålet. N udnyttelsen i Protamylasse/K2 sættes til 80 %.
    • Kaliummængden vurderes efter målt Kt. På Jb 1 i Arnborg ved Kt 4 tilføres 265 kg K ved lav kalipris. På Jb 2 ved Kt 8 i Dronninglund tilføres 150 kg Kali. Ved meget lave kalital, hvor det kan være nødvendigt med ekstra tilførsel, kan det ske efter lægning på parcelniveau med kaliumsulfat eller patentkali.
  • I led 2-4: NS 27-4 placeres ved lægning. Mængden tilpasses forsøgsstedet og tilført kvælstof i Protamylasse/K2. Led 4 svarer til sortens forventede N-optimum oprundet til næste 25 kg N, led 3 svarer til N-optimum minus 50 kg og led 2 til N-optimum minus 100 kg.
  • Alle led justeres for Mg, hvis Mgt viser der er behov.


GØDNING: Handelsgødning og protamylasse/K2 skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Stratos leveres fra KMC til Arnborg, og sorten Avarna leveres fra AKV-Langholt til Dronninglund.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0114-04-2020, Før gødskning
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i led 1 i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
ForsøgEM 38 mS/m.
Udføres af Teknologisk Institut. Hele forsøgsarealet overkøres
 
ForsøgMobilTDR soil sensor .
Udføres af Aarhus Universitet
 
P0214-04-2020, Område med LAV EM38 værdi, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g. Se afsnit om Jordprøver
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i led 1 i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
P0314-04-2020, Område med MELLEM EM38 værdi, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g. Se afsnit om Jordprøver
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
LER, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i led 1 i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0414-04-2020, Område med HØJ EM38 værdi, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g. Se afsnit om Jordprøver
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i led 1 i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
N-MIN, kg i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
P0525-05-2020
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0620-06-2020, Område med LAV EM38 værdi, 25 dage efter fremspiring
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0720-06-2020, Område med MELLEM EM38 værdi, 25 dage efter fremspiring
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0820-06-2020, Område med HØJ EM38 værdi, 25 dage efter fremspiring
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P0927-06-2020, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Husk det skal være tydeligt hvor parcelgrænser er placeret.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Husk det skal være tydeligt hvor parcelgrænser er placeret.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelMobilLas canopy sensor .
Udføres af Aarhus Universitet. Skal udføres inden blomstring
 
P1027-06-2020, Område med LAV EM38 værdi, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1127-06-2020, Område med MELLEM EM38 værdi, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1227-06-2020, Område med HØJ EM38 værdi, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1304-07-2020, Område med LAV EM38 værdi, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1404-07-2020, Område med MELLEM EM38 værdi, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1504-07-2020, Område med HØJ EM38 værdi, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1611-07-2020, Område med LAV EM38 værdi, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1711-07-2020, Område med MELLEM EM38 værdi, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1811-07-2020, Område med HØJ EM38 værdi, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P1919-07-2020, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P2019-07-2020, Område med LAV EM38 værdi, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P2119-07-2020, Område med MELLEM EM38 værdi, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P2219-07-2020, Område med HØJ EM38 værdi, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P2301-08-2020, Område med LAV EM38 værdi, Ca. 14 dage efter 5. måling
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P2401-08-2020, Område med MELLEM EM38 værdi, Ca. 14 dage efter 5. måling
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P2501-08-2020, Område med HØJ EM38 værdi, Ca. 14 dage efter 5. måling
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P2601-09-2020, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P2701-09-2020, Område med LAV EM38 værdi, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P2801-09-2020, Område med MELLEM EM38 værdi, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P2901-09-2020, Område med HØJ EM38 værdi, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelNO3 ppm i plantesaft.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling
 
P3001-10-2020, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres på forsøgsstedet (AKV/KMC). Prøvestørrelse 10 kg, se afsnit vedr. PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

JORDPRØVER:
Der udtages jordprøver efter EM38 i 0-25 cm for at "kalibrere" værdierne fra denne. Jordprøverne udtages i 0-25 cm. hvor der er målt lav (P02), mellem (P03) og høj (P04) værdi fra EM38 målingerne.
I hvert område med lavt, mellem og højt EM38 vælges et areal på 20 x 20 meter, hvorfra jordprøven udtages. Husk at gemme koordinater fra midten af feltet i de 3 områder under Notater i PCMF.
Hvis muligt udtages gerne flere jordprøver i flere felter. Disse data kommer ikke ind i NFTS, men inddrages i den geostatistiske analyse. Husk også at gemmen koordinater fra midten af felt, hvis der udtages ekstra analyser.
Har man en jordprøve der er repræsentativ for hele arealet, indtastes værdierne i P01.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING:
Der udvælges hhv. en gentagelse med lav, mellem og høj værdi af EM38 måling. I hver af de udvalgte gentagelse måles der med Horiba NO3-sensoren i alle 4 led.
Måling foretages således: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning.
Gå i værnerækker når prøver udtages.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver enkelt parcel udtages en prøve på 10 kg knolde. Prøverne udtages og analyseres ved KMC/AKV.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Kristian Elkjær: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk.

Rettelser:
DatoTekst
15-04-2020Tilrettet plan så der også kan laves N-min i P02-P04, hvis man udtager denne (HJB)
21-04-2020Ændret at droneflyvninger foretages lokalt samt ændret projektnummer (HJB)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk