Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040242020 Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-05-2020
Fordelingsdato: 04-04-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at øge rentabiliteten af kartoffelproduktion ved at hæve kvaliteten af egen opformering.

BAGGRUND: Tidligere undersøgelser i Landsforsøgene har vist, at læggekartofler fra lerjord har en tendens til at være mere robuste end sandjordskartofler, ligesom spisekartofler med høj tildeling af kalium er mindre følsomme over for stødskader. I nogle lande tilskriver man en øget robusthed i læggekartofler med et højere indhold af specielt kalium, calcium og bor samt en øget tildeling af klor til at reducere stivelsesindholdet og dermed følsomheden overfor stødskader. Forsøget anlægges i en robust sort (Kuras) og en stødfølsom sort (Stratos).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøgsbehandlingerne udføres over 4 rækker, hhv. 2 rækker med Stratos og 2 rækker med Kuras, dvs. A-og B led er placeret ved siden af hinanden. Bruttolængde 15 m. Høstparcel udgøres af den inderste række med hver sort.

DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 22,5m2. Høstparcel minimum 11,2m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægningKun forsøg
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg260 kg
Tripelsuperfosf.20 SKun forsøg150 kg
Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes som læggekartofler med 70 kg N i NS 27-4 og 30 kg P i form af tripelsuperfosfat. Der må ikke tilføres anden kalium-gødning til forsøget end forsøgsgødningen. Alle parceller behandles mod manganmangel. Første behandling på samme tidspunkt som anden ukrudtsbehandling efter fremspiring. Anden behandling 14 dage senere.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2020
Før lægning
130 kg K520 kg Patentkali
Bredspredt
215-04-2020
Før lægning
230 kg K920 kg Patentkali
Bredspredt
315-04-2020
Før lægning
130 kg K394 kg Kornkali 33
Bredspredt
415-04-2020
Før lægning
230 kg K697 kg Kornkali 33
Bredspredt
515-04-2020
Før lægning
130 kg K520 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2020
Ved lægning. Undgå at ramme knolde.
0,45 kg B3 l BioBor 150


Faktor 2: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-04-2020Kuras
B15-04-2020Stratos
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • De faste gødninger i led 1-5 udbringes umiddelbart forud for lægning.
  • I led 1, 3 og 5 tilføres 130 kg K/ha i form af patentkali eller kornkali 33 ved et Kt på 8.
  • I led 2 og 4 tilføres 230 kg K/ha i form af enten patentkali eller kornkali 33.
  • I led 5 udsprøjtes BioBor i jordprofilen ved dækning af kartoflerne.
  • Læggeafstanden er 25 cm.
LAGRING:
Kartoflerne høstes og sorteres i 2020 som læggekartoflerne i størrelserne 28/35, 35/55 og >55 mm. Hver størrelsesfraktion vejes, og 25 kg af størrelsesfraktionen 35/55 mm lagres. I februar 2021 opdeles de 25 kg i to portioner á 12,5 kg, hvor den ene portion anvendes til undersøgelser for stødmærker, mekaniske skader og stivelsesprocent. Den anden portion anvendes som læggekartofler. I 2021 anvendes læggekartofler fra de fire behandlinger fra 2020, og der høstes udbytte og bedømmes for stivelsesprocent.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres fra AKV (Kuras) og KMC (Stratos).

GØDNING: Biobor 150 leveres fra Teknologisk Institut, andet gødning skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2020, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0201-09-2020, Ved begyndende afmodning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0301-10-2020, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
Prøvestørrelse: hele høstudbyttet. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 55 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 35 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 35-55 mm
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0401-02-2021, Efter lagring
ledKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
Prøvestørrelse ca. 25 kg knolde af størrelsessorteringen 35-55 mm. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
STØDPLETTER, % knolde m
MEKANISKE SKADER, % knolde m


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes (1 række).

PRØVEUDTAGNING: Hele udbyttet fra én række á 15 meter størrelses-sorteres efter høst fra hver parcel. Der lagres 25 kg af størrelsesfraktionen 35/55 mm. I februar 2021 opdeles de 25 kg i to portioner á 12,5 kg, hvor den ene portion anvendes til undersøgelser for stødmærker, mekaniske skader og stivelsesprocent. Den anden portion anvendes som læggekartofler til forsøg, hvor der høstes udbytte og bedømmes for stivelsesprocent af de 4 behandlinger. Prøverne analyseres og lagres ved AKV/LandboNord.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk