Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
031142020 Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel, afgræsningsforsøg, UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-06-2020
Fordelingsdato: 10-03-2020
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At registrere afgræsningsegenskaber i sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på en økologisk afgræsningsmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. Arealet må ikke være kløvertræt, dvs. at der skal have været mindst et kløverfrit år før såning af udlæg. Forsøget udlægges i vårbyg, grønært, grønbyg eller uden dæksæd. Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1. og 2. brugsår udføres registreringer til bedømmelse af afgræsningsegenskaber, og der høstes vraggræs.

Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Varighed: Forsøg ligger i udlægsåret + 2 brugsår. Forsøget skal anlægges mindst 30 m fra skel og mindst 100 m fra det led, hvor køerne kommer ind, så forsøget ikke ødelægges af køernes drivgange.
Design tilrettes manuelt af Teknologisk Institut således, at de enkelte sorter grupperes iht. tidlighedsgrupperne. Hver tidlighedsblok omgives af eget værn.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hvis der anvendes vårbyg som dæksæd, gødskes med moderate mængder gylle. Det er vigtigt, at undgå lejesæd i dæksæden.
Efter høst af dæksæd gødskes udlæg som den omgivende mark (husk at tage hensyn til tidligere anvendte mængder kvælstof i husdyrgødning).
Strigling mod ukrudt skal undgås.
Arealet bør have en græshøjde på 6-8 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved afgræsning, skal det afpudses.
Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Tidlig, måleblanding
26 kg Tidlig sortsbl. afgræs.2 kg Rivendel
2 kg Silvester
8 kg Mathilde
8 kg Karatos
5 kg Kimber
5 kg Betty
2Stadium 00
Tidlig, hybrid rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Melcombi
3Stadium 00
Middeltidlig, måleblanding
2 kg Middeltidlig sortsbl. afgræs.2 kg Rivendel
2 kg Silvester
8 kg Ovambo 1
8 kg Dunluce
5 kg Option
5 kg Arsenal
4Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg Abosan 1
5Stadium 00
Middeltidlig, strandsvingel
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Elodie
6Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg DLF LFT-4951
7Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg Barmazing
8Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg LMG LFD-4223
9Stadium 00
Sildig, måleblanding
Sildig sortsbl. afgræs.2 kg Rivendel
2 kg Silvester
8 kg Masai
8 kg Polim
5 kg Saqui
5 kg Ensilvio
10Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg Gusto
11Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg DLF LFT-4065
12Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Mercule
13Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg Rossimonte
14Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg DLF LFD-4631
15Stadium 00
Sildlig, strandsvingel
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg RGT Onctuosa
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udlægget kan etableres uden dæksæd eller i vårbyg med moderat udsædsmængde, max. 60 kg pr. ha i helsæd og maks. 100 kg pr. ha i korn til modenhed eller til grønært/grønbyg. Forsøget skal sås med småparcel teknik omkring 1.april. Sådybde maks. 1 cm. Forsøgsarealet SKAL være jævnt og tromlet fast inden såning af udlægget. På lerjord tromles også efter såning.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 18 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2020, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S. Frandsen
ParcelFREMSPIRING GRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10 = tæt bestand.
 
ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0315-08-2020, 14 dage efter høst af dæksæd eller ved høst af 1. slæt ved etablering i renbestand
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 


HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret. (I brugsår 1 og 2 udføres registreringer til bedømmelse af afgræsningsegenskaber, og der høstes vraggræs.)

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk