Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070042020 Test af kvælstof algoritme med variabel biomasse i vinterhvede - OnFarmPLUS Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-06-2020
Fordelingsdato: 16-03-2020
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af gradueret kvælstof på udbytte og kvalitet i vinterhvede ved at bruge positionsbestemt tildeling, registrering og udbyttemåling.

BAGGRUND: SEGES udvikler algoritmer til gradueret tilførsel af kvælstof til vinterhvede. Den udbyttemæssige effekt af at anvende disse algoritmer er ikke tidligere blevet vist direkte i dyrkningsforsøg.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller forudgående efterår. Forsøget skal anlægges i vinterhvede med en stor variation i biomasse. Arealerne udvælges af SEGES ud fra biomassekort fra efteråret. Forsøget skal høstes med mejetærsker der kan måle udbytte positionsbestemt m/ RTK GPS.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på et areal hvor der er stor variation i biomassen. SEGES finder arealerne udfra:
 • Topografikort trækkes fra Geodatastyrelsen.
 • Det seneste biomassekort fra 2019 (inden for perioden 15. oktober-30. november) med NDVI trækkes fra CropSat.
 • Visuel bedømmelse

  Forsøget placeres på tværs af agerretningen, så der kan tildeles gødning i min. 12 x 100 meters parceller. Antallet af gentagelser tilpasses det enkelte areal og designet tilrettes manuelt. Arealerne opmåles inden behandling med RTK-GPS Se skitse til udmåling af kørespor og til kortlægning af tildelingsfiler.
  Vigtigt: Der må ikke være spor fra ATV eller andet, som kan forstyrre dronemålingerne og høstparcellen.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 40 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1200m2. Høstparcel minimum 150m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  AndetMangansulfat 32Ved behov
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-03-2020

  Medio marts
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Ensartet tilførsel
  15-04-2020

  Medio april
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Ensartet tilførsel
  15-05-2020

  Medio maj
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Ensartet tilførsel
  215-03-2020
  Gradueret tildeling efter Cropsat data
  Medio marts
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Positionbest. tilf.
  15-04-2020
  Gradueret tildeling efter Cropsat data
  Medio april
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Positionbest. tilf.
  15-05-2020
  Gradueret tildeling efter Cropsat data
  Medio maj
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Positionbest. tilf.
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Hver gødningstildeling sker efter tildelingskort og efter de afsatte AB linjer.
 • I led 1 tildeles hele arealet en fast dosis.
 • I led 2 tildeles efter tildelingskort, som er udarbejdet efter CropSat N tildelingsmodel.

 • GØDNING: Landmandens gødning anvendes til forsøget. I forsøgsplanen er der anført NS 27-4, men en anden NS-gødning kan anvendes, så længe det sikres, at der som minimum tilføres 15 kg svovl pr. ha. Den valgte gødningstype skrives ind som forsøgsbehandling og dosis rettes til.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2020
  ParcelEM 38 mS/m.
  Hele forsøgarealet overkøres og der laves et kort
   
  P0216-03-2020, Før 1. gødskning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se tekstafsnit Jordprøver
  CUT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
  P0316-03-2020, Før 1. gødskning, medio marts
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0415-04-2020, Før 2. gødskning
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0515-05-2020, Før 3. gødskning
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P06Stadium 45, Sidst i maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P07Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Se tekst afsnit "Vejledning i bedømmelser"
   
  P08Stadium 69 - 75, Efter blomstring
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P09Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages 5 prøver på 500 g pr. parcel. i hver høststribe
  Se tekst afstnit KERNE/FRØ-PRØVE
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Se tekst afsnit "Vejledning i bedømmelser"
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Høstes med Flowhøst mejetærsker.
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  JORDPRØVER:
  Der udtages 3 jordprøver efter EM38 i 0-25 cm for at "kalibrere" værdierne fra denne. Jordprøverne til standard analyserne udtages i 0-25 cm. hvor der er målt lav, mellem og høj værdi fra EM38 målerne. De 3 samme steder tages der N-min prøver i 0-100 cm.
  Jordprøvelabels til led 1 anvendes til område med lav værdi, led 2 til mellem værdi og 3 til høj værdi. Husk at gemme koordinater på de 3 punkter under Notater i PCMF.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Droneflyvninger foretages af SEGES
  Forekomst af lejesæd bedømmes enten med drone eller som georefereret bedømmelse i Field Trial Monitor

  KERNE/FRØ PRØVE: Der er behov for "Håndholdte" labels til håndtering af kornprøverne fra forsøget da der er 5 del prøver for hvert led. Labels ligger som notat på forsøget klar til udskrivning med "Printfiles" som andre labels

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mangansulfat 32 GHS05 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk