Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020142020 Grundgødning til økologisk vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-03-2020
Fordelingsdato: 26-02-2020
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af polysulfate, som bl.a. indeholder svovl, kalium og magnesium tildelt økologisk vinterraps tidligt forår.

BAGGRUND: Det økologiske areal med vinterraps stiger fortsat, men det er en udfordrende afgrøde, og der er behov for yderligere viden om dyrkning af økologiske vinterraps og om næringsstofforsyningen, som synes afgørende for, at afgrøden kommer godt fra start (både i efteråret og efter overvintring). Forsøget laves på baggrund af demo hos Økologisk VKST i 2017, hvor der blev fundet merudbytter for tildeling af svovl både ved såning og i tidligt forår. Her testes udbringning tidlig forår.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Forsøget placeres i en mark med veletableret vinterraps på lerjord. Arealet skal være fri for rodukrudt. Der skal kunne udbringes granuleret svovlgødning på parcelniveau i foråret uden betydelig beskadigelse af voksende afgrøde.
Der må ikke være dyrket raps eller andre korsblomstrede arter på forsøgsarealet de sidste 4-5 år forud for dyrkningsåret. Forsøget må heller ikke anlægges på arealer med f.eks. meget agersennep.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så det sikres at kørsel fra gyllevogn og ukrudtsbehandling belaster parcellerne ens. Høstparcellen skal være min. 18 m2., og forsøget kan høstes med småparcelteknik. Hvis der er risiko for overslæbning af gødning under markarbejdet, anlægges der værn imellem parceller.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 52m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der tilføres gylle som omgivende mark. Der må IKKE tilføres anden gødning end beskrevet under forsøgsbehandlinger.
Alle markens behandlinger noteres under generelle behandlinger i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2020LandmandspraksisGylle
201-03-2020
Når jorden er tjenlig
Først i marts
40 kg S267 kg Naturgips
15-03-2020LandmandspraksisGylle
301-03-2020
Når jorden er tjenlig
Først i marts
40 kg S208 kg Polysulfat
25 kg K
7,5 kg Mg
15-03-2020LandmandspraksisGylle
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • I led 2 og 3 tildeles 40 kg S i hhv. naturgips og polysulfat før gylleudbringning, så snart jorden er tjenlig. Tildeling af svovlgødning: foregår med forsøgsgødningsspreder på tværs af agerretning (gødningerne er begge granulerede). HVIS sprederen kører i netto-/høstparcel, skal den overkøre alle parceller – også dem, der ikke skal have gødning, så alle parceller belastes ens.
  • Gylletildeling udføres af landmand. Sørg for at kørsel belaster parcellerne ens. Den totalt mængde af tilført gylle (efterår/forår) anføres under forsøgsbehandlingen


GØDNING: Gylle skaffes lokalt. Naturgips og Polysylfat leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2020, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ParcelOVERVINTRING % planter (bedømt), 0=alle udvintret, 100=ingen udvintret.
 
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
RAPSJORDLOPPER larver/plante, ("Måleflade"=Antal planter bedømt).
Der indberettes for 5 planter/parcel. Se tekstafsnit RAPSJORDLOPPER.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P02Stadium 89, Lige før høst
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % dækning.
 
P03Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
Parcel**1 dato for.
Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat hvilken høstmetode der er anvendt (A, B, C eller D). Se tekstafsnit HØST.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

RAPSJORDLOPPER: I P01, i 1. gentagelse udføres registrering af rapsjordlopper jf. Vejledning i bedømmelser. Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for beskrivelse af 'Procent planter med larver'.

HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt. Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget. Se skitse.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Vurdering af afgrøden generelt
- Beskrivelse af ukrudtsbestand
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: cala@seges.dkSkitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk