Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
031141820 Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg 2. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-11-2020
Fordelingsdato: 10-03-2020
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At registrere afgræsningsegenskaber i sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den tre-årige værdiafprøvning ved Tystoftefonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt på en økologisk afgræsningsmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. Den dominerende driftsform på forsøgsarealet er græssende malkekvæg. I 1. og 2. brugsår udføres registreringer til bedømmelse af afgræsningsegenskaber, og der høstes vraggræs.

Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
Det er den forsøgsansvarliges ansvar, at koordinere med forsøgsværten, så det er muligt, at få høstet vraggræs i forsøget i juli eller september.

ANLÆGSDATA: Anlagt i 2018. Varighed: Forsøg ligger i udlægsåret + 2 brugsår.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.
VÆRN: Omkring række (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: På afgræsningsarealet med de græssende dyr må der kun bruges gylle i det tidlige forår. Der må ikke anvendes gylle senere i vækstperioden, da det nedsætter køernes ædelyst, og den dårlige lugt vil overskygge sortens afgræsningsegenskaber. Arealet bør have en græshøjde på 5-7 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved afgræsning, skal det afpudses. Ellers behandles som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Tidlig måleblanding
26 kg Tidlig sortsbl. afgræs.8 kg Mathilde
8 kg Karatos
5 kg Kimber
5 kg Betty
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
2Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Giant
3Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg Genesis
4Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Mathilde
5Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg Kimber
6Stadium 00
Tidlig, hybrid rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Lampard
7Stadium 00
Tidlig, rajsvingel
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Perseus
8Stadium 00
Middeltidlig, måleblanding
26 kg Middeltidlig sortsbl. afgræs.8 kg Novello
8 kg Dunluce
5 kg Option
5 kg Arsenal
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
9Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg Arelio
10Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg Arnando
11Stadium 00
Middeltidlig, strandsvingel
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Rosparon
12Stadium 00
Sidlig, måleblanding
26 kg Sildig sortsbl. afgræs.8 kg Masai
8 kg Polim
5 kg Humbi 1
5 kg Ensilvio
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
13Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg DLF LFT-4465
14Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg DLF LFT-4441
15Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Melforce
16Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg Barsteiner
17Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Senada
18Stadium 00
Sildig, strandsvingel
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Paolo
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0201-04-2020, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres når der er god vækst i afgrøden.
 
ParcelSNESKIMMEL karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=stærkt angreb.
 
P0301-07-2020, Juli
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Ved høst udtages der i alt 2 kg prøve pr. led
TØRSTOF, % i planteprøve
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelVRAGGRÆS karakter 0-10, 0=ingen vraggræs, 10=meget vraggræs.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
målt med plademåler. Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg vraggræs.
Parcelhøst af vraggræs og planteprøve af vraggræs bør foretages i juli. Men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det på det senere tidspunkt vil være bedre. Se tekstafsnit HØST.
 
P0401-09-2020
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Ved høst udtages der i alt 2 kg prøve pr. led
TØRSTOF, % i planteprøve
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelVRAGGRÆS karakter 0-10, 0=ingen vraggræs, 10=meget vraggræs.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
målt med plademåler. Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg vraggræs.
Denne parcelhøst af vraggræs og planteprøve af vraggræs foretages, hvis det skønnes, at dette tidspunkt vil være bedre end i juli måned. Se tekstafsnit HØST.
 
P0512-10-2020
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSLIDSTYRKE karakter 0-10, 0=helt åben bestand, 10=helt tæt bestand.
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
målt med plademåler. Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
Dominerende art skrives som notat.
 


HØST: I 1. og 2. brugsår SKAL der udføres 1 slæt af vraggræs årligt. Høst af vaggræs bør foretages i juli. Men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det vil være bedre. Der indsendes planteprøver til Eurofins Agro Testing.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk