Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070632020 Kobber til vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-02-2020
Fordelingsdato: 08-02-2020
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Det er formålet med forsøgene at undersøge, hvilken betydning lave kobbertal i praksis har på udbyttet.


BAGGRUND: Ifølge teorien kan mikronæringsstoffer som kobber være den begrænsende faktor for udbyttet i planteproduktionen. Observationer fra marken har givet anledning til at undersøge om kobber kan være den begrænsende faktor for udbyttet i vårbyg. Kobbermangel forekommer oftest på sandjord og jorde med et højt indhold af organisk stof (OM). I 2017 gav et enkeltforsøg på JB1 (Cu-tal under 0,6) et merudbytte for tilførsel af 10 kg kobbersulfat. I 2019 gav forsøgsserien et signifikant merudbytte på 0,8 hkg pr. ha for tilførsel af 10 kg kobbersulfat. På arealer hvor der praktiseres pløjefri dyrkning forventes et højt indhold af OM i pløjelaget, hvor kobber kan bindes hårdt. Denne forsøgsserie belyser, om lave kobbertal er ensbetydende med at afgrøden er i kobbermangel.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal gennemføres på arealer med vårbyg og lave kobbertal (Maks 1,0). Hvis der er udfordinger med at finde egnede forsøgsarealer kontaktes Mette Kramer Langgaard, SEGES. Forsøgene fordeles på varierende jordtyper (JB1, JB2, JB3-4 og JB5-7). Det ses gerne, at enkelte forsøgsarealer er på marker, hvor der gennem flere år (minimum 4 år) er praktiseret pløjefri dyrkning.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i 6 gentagelser.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder N, P, K, Mg, Mn og S samt evt. andre mikronæringsstoffer end kobber. Der må ikke tilføres anden Kobber-gødning end forsøgsgødningen.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kobber
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-03-2020

Før såning
2,5 kg Cu10 kg Kobbersulfat 25
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Led 2 gødskes Inden såning med 10 kg Kobbersulfat 25 pr. ha

Kobbersulfat opløses i hvad der svarer til 100-200 liter vand pr. ha. Kobbersulfat udsprøjtes uden klæbemiddel.

GØDNING: leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0114-03-2020, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
CUT, 0 -25 cm dybde
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P02Stadium 25
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P03Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Mette Kramer Langgaard: 61 20 27 01 eller på mail: mlje@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk