Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
071002020 Biomasseproduktion i efterafgrøder i praksis - Landbothy Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-09-2020
Fordelingsdato: 15-09-2020
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge variationen i biomasseproduktivitet for en række efterafgrødearter i almen landbrugspraksis, og se betydningen af jordtype, frugtbarhedsniveau og dyrkningshistorie. Det ønskes desuden at udvikle en model, som kan kvantificere efterafgrødernes kul- og kvælstofoptagelse med NDVI-målinger fra satellit.

BAGGRUND: Efterafgrøder er et effektivt virkemiddel til at reducere kvælstofudvaskning, men der mangler i høj grad viden om efterafgrøders potentiale som klimavirkemiddel. Derfor er der behov for forsøg, som belyser i hvor høj grad efterafgrøder i praksis bidrager til kulstoflagring og lattergasemission.

FORSØGSBETINGELSER: Udvælge efterafgrødemarker med varieriende såtid og afgrødetype. Alle lovpligtige efterafgrøder kan anvendes. Kontakt konsulent Nanna Hellum Kristensen, hvis man finder efterafgrøder med kvælstoffikserende arter.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal ikke afmærkes.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Efterafgrødetype ændres i fanen Forsøgsbehandling. GPS-koordinat, såtid, dato for udtagning af planteprøve, og vægt af samlet plantemasse skal oplyses i PC-Markforsøg.
Samlet liste med CVR nr. og Marknummer på alle marker sender til Nanna Hellum Kristensen, NHKR@SEGES.dk

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Efterafgrøde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i dette forsøg. Forsøgsleddet er oprettet for at kunne opsamle data fra marken.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0112-10-2020, Når vækst af efterafgrøden stopper
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ForsøgHØST dato for.
Dato for hovedafgrøden
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
N, % i ts (mineralstofanalyse)
TØRSTOF, % i planteprøve
KULSTOF, % i tørstof
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ledPLANTEMATERIALE (v/ UDTAGNING) kg i planteprøve.
 


PLANTEPRØVE Der skal tages 16 planteklip diagonalt i et kvadrat på ca. 50x50 meter. GPS koordinater af midten af kvadratet logges i NFTS. Kvadratet vælges i en så ensartet del af marken som muligt. Jordprøven tages i samme felt. Prøverne kan tages i perioden 12.-31. oktober. Vær opmærksom på at tage prøverne inden eventuel nedmuldning.

Prøveudtagning
 • Der skal bruges handsker ved håndtering af planteprøver.
 • Prøvetagningen gennemføres inden for et område på ca. 50x50 m omkring punktet
 • Afgrøden afklippes med en saks el. ca. 1 cm over jordoverfladen.
 • Der klippes 16 felter á 0,25 m2 (0,5*0,5 m), - repræsentativt for området.
 • Alle afklippede plantedele inkl. ukrudt skal medtages.

  VIGTIGT
  Når du har taget de 16 klip, samles de til en prøve og vejes samlet. Hvis en stor mængde plantemateriale gør håndteringen besværlig kan prøven vejes i delprøver og vægten summeres til en samlet vægt. Vægten af den samlede prøve noteres i PC-markforsøg. Der udtages herefter en repræsentativ prøve, mellem 500-1500 g, som sendes til laboratoriet.

  Pakning
 • Prøven emballeres i en plasticpose. Før lukning trykkes luften ud af posen, og den lukkes med en knude.
 • Prøverne mærkes med stregkodelabels.

  Forsendelse
 • Laboratoriet fremgår af følgesedlen
 • Prøverne skal sendes en af de 3 første dage i ugen.
 • Prøverne skal sendes på køl.
 • Planteprøverne sendes til laboratoriet samme dag, de er udtaget. I tilfælde af at det er ikke muligt at sende prøverne samme dag, opbevares de i køleskab til dagen efter.

 • HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af efterafgrøden ved etablering, samt om efterafgrøden er etableret før elller efter høst af hovedafgrøde
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk