Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070302020 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning med forskellige sensormålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2020
Fordelingsdato: 01-03-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau i vinterhvede og afprøve metoder til fastsættelse af kvælstofbehovet ud fra målinger med Yara-N-Sensor, Yara-N-Tester og droner

BAGGRUND: Forsøgsserien indgår i et projekt med i alt 20 vinterhvedeforsøg, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til gødskning af vinterhvede. Resultaterne indgår i datagrundlaget for udviklingen af algoritmer til værktøjet N-Tool-Precise
I forsøget følges væksten ved måling med forskellige sensorer. Sensormålingerne bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, samt se sensorenes evne til at fastsætte kvælstofbehovet i vinterhvede.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må ikke anlægges i sortsblandinger, da Yara N-tester ikke er kalibreret til sortsblandinger. Der skal være YARA N-Tester, YARA N-Sensor og drone til rådighed i forsøgsenheden, og der planlægges opsætning af vejrstation tæt på forsøget. Forsøget skal anlægges i vinterhvede med en bred fordeling af JB-nr og forfrugt, dog prioriteres arealer med et stort kvælstofbehov og højt udbytteniveau. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. For at forebygge manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg5 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Hvis Pt er mindre end 4 og Kt er mindre end 10 skal der foretages grundgødskning med P og K. F.eks. 600 kg PK 0-4-21. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
815-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
915-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
100 kg N370 kg NS 27-4
1015-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 45

Sidst i maj
50 kg N185 kg NS 27-4
1115-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 45

Sidst i maj
100 kg N370 kg NS 27-4
1215-03-2020

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
1315-04-2020

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
01-05-2020

Først i maj
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37

Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Se skitse for plan over N tildelinger
Vigtigt:
Efter vækststart må parcellerne ikke tilføres gødning med ATV, som kører i parcellen, da det giver spor, som kan forstyrre målingerne med YARA N-Sensor.

GØDNING: Standardgødning leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2020, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
 
ForsøgKG N afgrødens kvælstofnorm.
Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM
 
ForsøgSKUD /m2.
Antal synlige skud pr. m2. Tælles på 5 x 1 meter og beregnes til antal pr. m2 ud fra følgende formel: Antal skud pr. meter x 100/rækkeafstand
 
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
P0215-04-2020, Medio april, Før 2. gødskning
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P03Stadium 32, 14 dage efter behandling, medio april
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12
YARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P04Stadium 37, Før, 3. gødningstildeling
ledUdføres kun i følgende led: 5, 8
FORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 7, 8
Yara N-Tester -.
Se tekstafsnit YARA N-TESTERMÅLING.
 
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelFOTO digital.
Billede tages lodret ned over afgrøden
 
P05Stadium 45, Sidst i maj
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P06Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 69 - 75, Efter afblomstring
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P08Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".
GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM: Det er vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af det forventede udbytte i 2020 ud fra landmandens typiske udbytter i marken, afgrødens aktuelle tilstand, forfrugt mv. Forventet udbytte vurderes ved forsøgets start (P01), og igen umiddelbart inden 3. tilførsel af kvælstof midt i maj (P04) hvor der foretages en ny vurdering, ud fra afgrødens aktuelle tilstand. Derudover skal markens N-norm oplyses (P01). Normen oplyses, korrigeret for forfrugt og evt. udbyttedokumentation.
YARA N-TESTERMÅLINGER: Målingerne udføres i st 37 (P04) inden 3. gødningstildeling. Der måles midt på bladet. Der måles på 30 tilfældige blade i hver parcel og N-testerværdien (ikke kg N/ha) indtastes umiddelbart efter måling.

YARA N-SENSORMÅLING: Målingerne foretages af enheden og den genererede fil sendes umiddelbart efter måling til Jesper Juul Ulnitz, tlf 5075 3360, jesper.juul.ulnitz@yara.com, som sender resultaterne til Teknologisk Institut, som indtaster resultaterne i NFTS.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
16-03-2020Dato for første gødskning rettet i led 10 og 11. (RJE)
23-03-2020Tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM er rettet. (RJE)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk