Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020081720 Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - Eftervirkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-03-2020
Fordelingsdato: 16-03-2020
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge eftervirkning i vårbyg dyrket efter forskellige kvælstofniveauer i husdyrgødning til kløvergræs.

BAGGRUND: Forsøget er en del af projektet Smartgrass, som undersøger sammenhæng mellem kvælstofgødskning, udbytte og kløverandel i økologiske og konventionelle kløvergræsmarker. I konventionelle forsøg måles udvaskning med sugeceller og i økologiske forsøg måles det som eftervirkning i vårsæd i 2020.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges hvor 020081719 er gennemført korrekt.

Forsøgsbehandlinger 2017-2020:
 • 2017: Udlæg af kløvergræs blanding Ø22 og Ø42.
 • 2018: Gødskning af kløvergræs (gylle til tre slæt). Høst af 4 slæt med græshøster.
 • 2019: Gødskning af kløvergræs (gylle til tre slæt). Høst af 4 slæt med græshøster.
 • 2020: Eftervirkning måles i vårbyg. Høstes med forsøgsmejetærsker • ANLÆGSDATA:
 • Parcellerne blev i 2017 anlagt på tværs af agerretningen i blokkene i faktor 2.
 • Der må ikke køres med gyllevogn, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.
 • Der må ikke anvendes gylle eller gødning i forsøget, ud over den i planen angivne.
 • Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Anlægsparcel minimum 36 m2. Høstparcel minimum 18 m2.
  Bruttoparcel: Bredde 3,0 m. Nettoparcel: Bredde 1,5m. Den del af parcellerne, som ikke skal høstes, fungerer som værn.

  Varighed: 4 år.

 • DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerGrundgødskningKun forsøg
  Patentkali, Kun forsøg250 kg

  GENEREL BEHANDLING: Det er vigtigt, at der ikke mangler kalium og svovl. Hele forsøget grundgødskes i 2020 med 250 kg patentkali på baggrund af jordprøverne udtaget i led B1 i efteråret 2019, som var 3,4.

  Der tilføres ingen gødning til forsøget i 2020 udover patentkali.
  Såning af vårsæd og ukrudtsbekæmpelse som omgivende mark.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: 2017-19: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  Tidligere behandl: ingen N
  Vårbyg
  2Stadium 00
  Tidligere behandl: 50 kg N
  Vårbyg
  3Stadium 00
  Tidligere behandl: 100 kg N
  Vårbyg
  4Stadium 00
  Tidligere behandl: 100 kg N medio marts og igen efter 1. slæt
  Vårbyg
  5Stadium 00
  Tidligere behandl: 100 kg N medio marts og igen efter 1. og 2. slæt
  Vårbyg
  6Stadium 00
  Tidligere behandl: efter N Model, medio marts og igen efter 1. og 2. slæt
  Vårbyg


  Faktor 2: Tidligere: Kløvergræsblanding (2017-19)
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A2017-19: kløvergræsblanding Ø22Ingen behandling
  B2017-19: kløvergræsblanding Ø42Ingen behandling
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der må IKKE gives gødning til forsøget udover patentkali (Se GENEREL BEHANDLING).

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2020, Ved opstart af forsøg
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Innovationsfonden har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk