Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
011052020 Vårbygsorter, A og B sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-11-2020
Fordelingsdato: 11-03-2020
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor afgrøden i 2019 IKKE var græs.

  FORSØGSSTEDER: LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (NordicSeed Skive), LFE 33 (NordicSeed Holeby), LFE 36 (Sejet), LFE 44 (Tystofte).

  ANLÆGSDATA: LFE 18: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:

  VÆKSTREGULERING:
 • Vurderes der at være behov for vækstregulering for at undgå lejesæd, behandles i stadie 31-33 med 0,2-0,3 l/ha Trimaxx M eller 0,3-0,5 l/ha Medax Top + 0,3-0,5 l/ha ammonium sulfat.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere i en forsøgsmeddelelse på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt efter Landbrugsstyrelsens N-norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes, at jordens gødningstilstand er så god, at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N-mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.
 • Hvis det er muligt, placeres gødningen ved såning, alternativt nedharves den inden såning. På grovsandet jord med udvaskningsrisiko, deles kvælstofgødningen.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
  Feedway
  Flair
  RGT Planet
  2Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
  Feedway
  Flair
  RGT Planet
  3Stadium 00Charles
  4Stadium 00KWS Irina
  5Stadium 00RGT Planet
  6Stadium 00Scholar
  7Stadium 00Flair
  8Stadium 00Laureate
  9Stadium 00Prospect
  10Stadium 00Cosmopolitan
  11Stadium 00Chanson
  12Stadium 00Feedway
  13Stadium 00Newway
  14Stadium 00Focus
  15Stadium 00Applaus
  16Stadium 00Ellinor
  17Stadium 00Fairway
  18Stadium 00Stairway
  19Stadium 00KWS Abbie
  20Stadium 00KWS Chrissie
  21Stadium 00CB Comfort
  22Stadium 00Annika
  23Stadium 00Wish
  24Stadium 00LG Diablo
  25Stadium 00Skyway
  26Stadium 00KWS Willis
  27Stadium 00Tellus
  28Stadium 00LG Bronco
  29Stadium 00Firefoxx
  30Stadium 00CB Cornet
  31Stadium 00CB Courage
  32Stadium 00CB17-8010
  33Stadium 00Avenue
  34Stadium 00SY Splendor
  35Stadium 00RGT Sirius
  36Stadium 00SC4185U8
  37Stadium 00LG Rumba
  38Stadium 00NOS 114.208-01
  39Stadium 00NOS 114.217-15
  40Stadium 00NOS 114.282-09
  41Stadium 00SY 417028
  42Stadium 00CB Concord
  43Stadium 00CB Score
  44Stadium 00Mabel
  45Stadium 00KWS Jessie
  46Stadium 00LG Belcanto
  47Stadium 00SY Tungsten
  48Stadium 00SY 417021
  49Stadium 00Yoda
  50Stadium 00NOS 112.512-05
  51Stadium 00RP19030
  52Stadium 00RP19013
  53Stadium 00KWS Thalis
  54Stadium 00KWS 187135
  55Stadium 00KWS 18/3438
  56Stadium 00KWS 18/3518
  57Stadium 00SJ 192643
  58Stadium 00SJ 203043
  59Stadium 00SJ 203090
  60Stadium 00SJ 203098
  61Stadium 00SJ 203410
  62Stadium 00UN-T 2305
  63Stadium 00SC 140-11K
  64Stadium 00CB19-0006
  65Stadium 00CB19-3015
  66Stadium 00CB19-6057
  67Stadium 00CB19-3002
  68Stadium 00CB19-4003
  69Stadium 00CB19-3010
  70Stadium 00CB19-7011
  71Stadium 00CB19-2004
  72Stadium 00CB19-2149
  73Stadium 00CB19-5057
  74Stadium 00NOS 113.160-13
  75Stadium 00NOS 113.259-19
  76Stadium 00NOS 114.124-10
  77Stadium 00NOS 114.171-07
  78Stadium 00NOS 114.217-02
  79Stadium 00NOS 114.299-14
  80Stadium 00NOS 114.332-14
  81Stadium 00SY418336
  82Stadium 00SY418314
  83Stadium 00SY418250
  84Stadium 00LG Mermaid
  85Stadium 00AC 14/689/11
  86Stadium 00NORD 17/2610
  87Stadium 00SC 92295 U
  88Stadium 00LGBN 1851
  89Stadium 00 LG Flamenco
  90Stadium 00SY 418399
  91Stadium 00Br13773az3
  92Stadium 00Br13773gz1
  93Stadium 00Br14052a1
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2. Tystofte/Teknologisk Institut sender udsæd og tilhørende beregnede udsædsmængder til LFE 33 og LFE 36, som selv vejer ud.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 37 - 69, -, Ved sygdomsangreb, der viser en sortsdifferentiering
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 1,25 kg pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 32
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Tystofte videresender prøver fra 3 lokaliteter til foderanalyse. Prøverne vælges ud efter høst. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVER: Teknologisk Institut laver NIT-analyse, renhed og sortering på ledniveau på alle prøver fra LFE 18. Derefter videresender Teknologisk Institut hele ledprøven (5 kg) af alle A og B-sorter til Tystofte.
  Sejet, NordicSeed Skive og NordicSeed Holeby laver selv NIT-analyse og sender 5 kg pr. led af alle led til Tystofte.
  Efter høst vælger fagkonsulenten prøver ud til foderanalyse fra 3 lokaliteter. Enkeltforsøgene opdateres. Labels samt følgesedler til foderanalysen generes i NFTS og sendes til Tystofte, som sender 500 g-prøver af de udvalgte led (inkl. led 1) videre til Eurofins Agro Testing.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg under fanen Notater, vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 87 40 50 42 eller på mail leif@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk