Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020102020 Forskellige gødningstyper til vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-05-2020
Fordelingsdato: 07-03-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At formidle og demonstrere næringsstofindhold, gødningsværdi og virkningsprocent af forskellige gødningstyper og en biostimulant i vårbyg.

BAGGRUND: En bedre næringsstofforsyning er en forudsætning for at fastholde den positive udvikling i økologien i Danmark, og samtidig en forudsætning for at udfase den konventionelle husdyrgødning. Indfasning af flere gødningskilder ved recirkulering af rest- og affaldsprodukter er derfor interessant. Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD eller blot husholdningsaffald) er her og nu den største tilgængelige kilde til at øge næringsforsyningen i den økologiske produktion, mens genanvendt kødbenmel (Øgro) er på vej til at etablere sig i økologiske kredse.
Med biostimulanter som ExploGrow øges den mikrobielle aktivitet i jorden/marken, og er måske særligt interessante i økologien, fordi mikroorganismerne under de rette forudsætninger kan skabe en øget robusthed i kulturplanten, og dermed højne dyrkningssikkerheden.

FORSØGSBETINGELSER: Der er tale om et større gødningsforsøg (15 led, 4 gentagelser), som anlægges i vårbyg. Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Der kræves et homogent forsøgsareal på min. 0,5 ha. Forfrugt og forforfrugt må ikke være kløvergræs eller kløver til frø.
Der skal være svinegylle til rådighed som indeholder min. 3 kg NH4-N pr. ton. I forsøget indgår bl.a. en bioforgasset blanding af KOD og rågylle (som leveres i palletanke), samt Øgro.
Der må etableres udlæg i marken, men dette SKAL på forhånd koordineres med Casper Laursen (3026 0656). Det er vigtigt at koordinere evt. såning af udlæg og udbringning af forsøgsgødning, af hensyn til udlægget. Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.

ØGRO: Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på kød-benmel ikke må anvendes i mælkeproduktionen. Det kan derfor blive aktuelt at yde afgrødekompensation på forsøgsarealet, hvis forsøgsværten ønsker det. Dette skal aftales med forsøgsansvarlig ved SEGES inden udbringning af Øgro i forsøget. Kontakt Casper Laursen for yderligere information herom, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Institut står for gylleudbringning i alle forsøg og koordinering i forhold til levering af restprodukter i palletanke til forsøgsstederne, samt returnering af palletanke (Kontaktperson: Henrik Flansmose Junker: 7220 3386).


ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 24 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker, at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem de forskellige parceller. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæbning af gødning under markarbejdet.


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
BlindharvningKun forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningVed behov

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end gylle/digestat som beskrevet under forsøgsbehandlinger, uden yderligere aftale med Casper Laursen. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (2 x blindharvning + evt. ukrudtsharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige at der harves på tværs af parcellerne. Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.
Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning og biostimulant
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Stadium 00
Ingen kvælstof
2Stadium 00
Der køres med gyllevogn i dette led, uden tilførsel af gylle. Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
Ingen kvælstof
315-04-2020
Umiddelbart før såning
57,1 kg N571 kg Øgro 10-3-1
415-04-2020
Umiddelbart før såning
114,2 kg N1142 kg Øgro 10-3-1
501-04-2020
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin 1925
Stadium 0040 kg NH4-NGylle, svin 1926
Nedfældet
6Stadium 0080 kg NH4-NGylle, svin 1926
Nedfældet
7Stadium 00120 kg NH4-NGylle, svin 1926
Nedfældet
8Stadium 00160 kg NH4-NGylle, svin 1926
Nedfældet
901-04-2020
14 dage før udbringning udtages prøve af Foulum til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NDigestat 1927
Stadium 00
Fra Foulum, KOD+ husdyrgødning
30 kg NH4-NDigestat 1928
Nedfældet
10Stadium 00
Fra Foulum, KOD+ husdyrgødning
50 kg NH4-NDigestat 1928
Nedfældet
11Stadium 00
Fra Foulum, KOD+ husdyrgødning
70 kg NH4-NDigestat 1928
Nedfældet
12Stadium 00
Fra Foulum, KOD+ husdyrgødning
90 kg NH4-NDigestat 1928
Nedfældet
1315-04-2020
Umiddelbart før såning
114,2 kg N762 kg Øgro N15
14Stadium 00
Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
40 kg NH4-NGylle, svin 1926
400 l ExploGrow (opblandet)
Nedfældet
Stadium 31
Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
Biostimulant400 l ExploGrow (opblandet)
Udsprøjtet
15Stadium 00
Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
80 kg NH4-NGylle, svin 1926
400 l ExploGrow (opblandet)
Nedfældet
Stadium 31
Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
Biostimulant400 l ExploGrow (opblandet)
Udsprøjtet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1925EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1926EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1927EAT - Eurofins Agro TestingDigestatAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1928EAT - Eurofins Agro TestingDigestatAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Gylle og restprodukter:
Senest 14 dage før udbringning udtages prøve af organiske gødninger til bestemmelse af NH4-N indhold. Ud fra disse målinger af NH4-N fastslås gødningsmængde pr. ha. Gylle og digestat udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut. TI koordinerer levering af digestater, så de er klar i palletanke ved forsøgsstederne ved udbringning, men maks. en uge før planlagt udbringningstidspunkt.

 • Svinegylle (prøvenr. 1925): Udtages og indsendes af forsøgsansvarlig ved LFE
 • Digestat(KOD + husdyrgødning) fra Foulum (prøvenr. 1927) Udtagning og indsendelse til analyse koordineres af TI

  Øgro 10-3-1 og Øgro N15:
  OBS på mængderne af Øgro, da det er en organisk gødning med en udnyttelse på 70%. Dvs. at der i led 3 tildeles Øgro 10-3-1 svarende til 57,1 kg total N, der svarer til 40 kg udnyttet N og i led 4, 114,2 kg total N svarende til 80 kg udnyttet N. I led 13 tildeles 114,2 kg total N i Øgro N15 svarede til 80 kg udnyttet N.

  Explogrow:
  Explogrow leveres i koncentrat og skal opbevares frostfrit og ved kølig temperatur (5-10 C). Produktet skal opbevares i beholdere med 90% Explogrow og 10% luft og skal beluftes i 15 min. hver den 1. i måneden (1/4, 1/5 og 1/6). Maks. 12 timer før udbringing skal Explogrow opblandes med vand i forholdet 1:100. Det vil sige, at der skal bruges 400 l vand til 4 l Explogrow-koncentrat.

 • Forsøgsbehandlinger:

  Før såning:
  Forsøgsarealet pløjes og såbedsharves som omkringliggende mark. Forsøget afsættes efter såbedsharvning og før såning af vårbyg er foretaget, så landmanden undgår gødningstildeling på forsøgsarealet.

 • I led 1-2 gives ingen N-gødning. I led 1 sker ingen overkørsel og i led 2 overkøres parcellerne med traktor og gyllevogn, uden tildeling af gylle. Dette gøres for at undersøge effekten af kørsel alene på udbytte ved sammenligning med led 1.
 • I led 3-4 tildeles henholdsvis 57,1 og 114,2 kg total N i Øgro 10-3-1 med såmaskine eller kombimaskine, da gødningen ellers er attraktivt foder for fugle; umiddelbart før såning.
 • I led 5-8 sortjordsnedfældes svinegylle i henholdsvis 40, 80, 120 og 160 kg NH4-N efter såbedsharvning og før såning
 • I led 9-12 sortjordsnedfældes henholdsvis 30, 50, 70 og 90 kg NH4-N i digestat/KOD+ husdyrgødning (Foulum) efter såbedsharvning og før såning
 • I led 13 tildeles 114,2 kg total N i Øgro N15 med såmaskine eller kombimaskine, da gødningen ellers er attraktivt foder for fugle; umiddelbart før såning.
 • I led 14 og 15 sortjordsnedfældes svinegylle i hhv. 40 og 80 kg NH4-N efter såbedsharvning og før såning. Svinegyllen tilsættes opblandet ExploGrow svarede til 400 l/ha (blandingsforholdet er 1:100) via additivsystemet på gyllevognen.

 • Stadium 31:
 • I led 14 og 15 udsprøjtes 400 l/ha opblandet ExploGrow (blandingsforholdet er 1:100).

 • GØDNING:
 • Gylle skaffes lokalt.
 • Øgro 10-3-1 leveres af Teknologisk Institut
 • Øgro N15 leveres direkte fra DAKA til LFE
 • ExploGrow-koncentrat leveres af Teknologisk Institut
 • Digestat/KOD+husdyrgødning leveres fra Foulum i palletanke.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
  Der måles jordtemperatur i forbindelse med gylleudbringning.
   
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 31
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
  Der måles jordtemperatur i forbindelse med udsprøjtning af ExploGrow.
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P04Stadium 31
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 5, 6, 14, 15
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P05Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 62 - 65
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  nóter de 3-5 mest dominerede arter
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  P07Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
  Bedømmes kun, hvis der er etableret udlæg
   
  P08Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEPRØVE: Planteprøverne udtages lokalt, når planterne er i stadium 39.
  Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Finansieres af: Foreningen for økologisk jordbrug, Promilleafgiftsfonden, Holkengaard fonden, Daka A/S og Horizon2020-projektet: ’OrganicPLUS.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: cala@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  19-03-2020dd. er led 13 ændret fra at være en organisk gødning fra Daka til en granuleret Øgro N15-gødning, der skal ud før såning. Ligeledes er tilføjet yderligere tekst ang. håndtering af ExlopGrow (ABV).
  31-03-2020Det er tilføjet til planen under tekstafsnit omkring ExploGrow, at det maks. må opblandes med vand 12 timer før udbringning (ABV).
  26-05-2020I P04 er stadieangivelse rettet fra st. 39 til st. 31 efter aftale med Casper Laursen (ABV).  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk