Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
060151919 TEST OMBYTNING LED 020111919-002 Forskellige gødningstyper til vårbyg - 13 led Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-11-2019
Fordelingsdato: 18-11-2019
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At formidle og demonstrere næringsstofindhold, gødningsværdi og virkningsprocent af forskellige gødningstyper i vårbyg.

BAGGRUND: En bedre næringsstofforsyning er en forudsætning for at fastholde den positive udvikling i økologien i Danmark, og samtidig en forudsætning for at udfase den konventionelle husdyrgødning. Indfasning af flere gødningskilder ved recirkulering af rest- og affaldsprodukter er derfor interessant. Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD eller blot husholdningsaffald) er her og nu den største tilgængelige kilde til at øge næringsforsyningen i den økologiske produktion, mens genanvendt kødbenmel (Øgro) er på vej til at etablere sig i økologiske kredse.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Anlægges i vårbyg. Anlægges øst for Storebælt. Der kræves et homogent forsøgsareal på min. 0,5 ha. Forfrugt og forforfrugt må ikke være kløvergræs eller kløver til frø. Der skal være svinegylle til rådighed som min. indeholder 3 kg ammonium N pr. tons. Der er tale om et større gødningsforsøg (13 led, 4 gentagelser), hvor bl.a. bioforgasset KOD (husholdningsaffald), en bioforgasset blanding af KOD og gylle samt Øgro indgår.
Der må etableres udlæg i marken, men dette SKAL på forhånd koordineres med Casper Laursen (3026 0656). Det er vigtigt at koordinere evt. såning af udlæg og udbringning af forsøgsgødning, af hensyn til udlægget. Der må ikke laves stop/overlap i forsøgsværtens egen gødningstilførsel på forsøgsarealet. Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.
Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på slagteriaffald ikke må anvendes i mælkeproduktionen. Kontakt Casper Laursen for yderligere information om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.


ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Instittut står for gylleudbringning i alle forsøg


ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 24 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Forsøget skal høstes med småparcel teknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem de forskellige parceller. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæbning af gødning under markarbejdet.


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
BlindharvningKun forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningVed behov

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end gylle/digestat som beskrevet under forsøgsbehandlinger, uden yderligere aftale med Casper Laursen. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (2 x blindharvning + evt. ukrudtsharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således at alle parceller belastes ens. Det vil sige at der harves på tværs af parcellerne. Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.
Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Ingen kvælstof
215-04-2019
Umiddelbart før såning
57,1 kg N571 kg Øgro 10-3-1
315-04-2019
Umiddelbart før såning
114,2 kg N1142 kg Øgro 10-3-1
401-04-2019
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin
Stadium 0040 kg NH4-NGylle, svin
Nedfældet
5Stadium 0080 kg NH4-NGylle, svin
Nedfældet
6Stadium 00120 kg NH4-NGylle, svin
Nedfældet
7Stadium 00160 kg NH4-NGylle, svin
Nedfældet
801-04-2019
14 dage før udbringning udtages prøve af Foulum til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NDigestat
Stadium 00
Fra Foulum, KOD+ husdyrgødning
30 kg NH4-NDigestat
Nedfældet
9Stadium 00
Fra Foulum, KOD+ husdyrgødning
50 kg NH4-NDigestat
Nedfældet
10Stadium 00
Fra Foulum, KOD+ husdyrgødning
70 kg NH4-NDigestat
Nedfældet
11Stadium 00
Fra Foulum, KOD+ husdyrgødning
90 kg NH4-NDigestat
Nedfældet
1201-04-2019
14 dage før udbringning udtages prøve af Foulum til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NDigestat
Stadium 00
VARGA
80 kg NH4-NDigestat
Nedfældet
1301-04-2019
14 dage før udbringning udtages prøve af Foulum til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NDigestat
Stadium 00
DAKA
80 kg NH4-NDigestat
Nedfældet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Senest 14 dage før udbringning udtages prøve af organiske gødninger til bestemmelse af NH4-N indhold - i svinegylle (prøvenr. 1811), digestat(KOD + husdyrgødning) fra Foulum (prøvenr. 1813), VARGA (prøvenr. 1815) og DAKA (prøvenr. 1817). Ud fra disse målinger af NH4-N fastslås gyllemængde pr. ha. Gylle og digestat udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut.

Ud over analyse til bestemmelse af udbringningsmængde, analyseres digestaterne for urenheder (Biopulp) og slampakke, herunder indhold af tungmetaller. Analyseresultater vil blive vedhæftet, som bilag.

Øgro 10-3-1: OBS på mængderne af Øgro, da det er en organisk gødning med en udnyttelse på 70%. Dvs. at der i led 2 tildeles 57,1 kg total N svarede til 40 kg udnyttet N og i led 3, 114,2 kg total N svarende til 80 kg udnyttet N.

Forsøgsarealet pløjes og såbedsharves som omkringliggende mark. Forsøget afsættes efter såbedsharvning og før såning af vårbyg er foretaget, så gødningstildeling på forsøgsarealet undgås.
 • I led 2-3 tildeles henholdsvis 57,1 og 114,2 kg total N i Øgro 10-3-1 med såmaskine eller kombimaskine, da gødningen ellers er attraktivt foder for fugle; umiddelbart før såning.
 • I led 4-7 sortjordsnedfældes svinegylle i henholdsvis 40, 80, 120 og 160 kg NH4-N efter såbedsharvning og før såning
 • I led 8-11 sortjordsnedfældes henholdsvis 30, 50, 70 og 90 kg NH4-N i digestat/KOD+ husdyrgødning (Foulum) efter såbedsharvning og før såning
 • I led 12 sortsjordsnedfældes 80 kg NH4-N i digestat (VARGA, EnviDan) efter såbedsharvning og før såning
 • I led 13 sortjordsnedfældes 80 kg NH4-N i digestat (Daka) efter såbedsharvning og før såning

 • GØDNING:
 • Gylle skaffes lokalt.
 • Øgro 10-3-1 leveres af Teknologisk Institut
 • Digestat/KOD+husdyrgødning (led 8-11) leveres fra Foulum.
 • Digestat (VARGA, led 12) leveres af DTU.
 • Digestat (Daka, led 13) leveres af Daka fra Tyskland.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 31
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 62 - 65
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  nóter de 3-5 mest dominerede arter
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
  Bedømmes kun, hvis der er etableret udlæg
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Finansieres af: Foreningen for økologisk jordbrug, MUDP, Holkengaard fonden, Daka A/S.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: cala@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk