Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
021022020 Vinterhvedesorter samt fytaseindhold i økologisk dyrket vintersæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-10-2019
Fordelingsdato: 17-09-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge arter og sorters ydeevne og dyrkningsegenskaber ved økologisk dyrkning, samt undersøge vintersæds indhold af naturlig fytase på forskellige lokaliteter og gødningsbetingelser.

BAGGRUND: I bestræbelser for at reducere fosforoverskuddet i økologiske svine- og fjerkræsbesætninger, og opnå en mere afbalanceret gødning til markerne, undersøges indholdet af naturlig fytase i økologisk dyrket vintersæd. Fytase kan frigøre fosfor i foderet, så det er tilgængeligt for husdyrene. Desuden ønskes arternes og sorternes ydeevne undersøgt.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Må ikke anlægges i nærheden af arealer med rug til fremavl. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk, og så vidt muligt i en vintersædsmark. Marker uden forfrugt kløvergræs foretrækkes.
Arealet gødes som den omgivende mark. Det er ved gylleudbringningen vigtigt, at tilført mængde noteres samt at der udtages en gylleprøve til analyse.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Ved anlæg skal der tages hensyn til bredden af gyllevogn, således alle parceller påvirkes ens, at der ikke sker overlap eller at gyllevognen køres tom midt i forsøget. Anlægges med småparcelteknik. Det skal være muligt at høste parceller/arter på forskellige tidspunkter med parcelmejetærsker. Har man en parcelmejetærsker der kan høste parceller uden at ødelægge naboparceller behøves ingen værn. Alternativt placeres 3 småparceller ved siden af hinanden, hvor den midterste anvendes som høstparcel.
Anlægges forsøget i flere rækker, skal der være værn mellem rækker, således at det er muligt at komme ind med en mejetærsker. Antal rækker forsøget skal anlægges i, oplyses hurtigst muligt til Teknologisk Institut. Ukrudtsbehandling aftales med forsøgsværten, så det sikres, at kørsel med harve eller andet i marken påvirker parcellerne ens.


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg1912
Gødskning og sprøjtningBlindstriglingBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1912EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: Forsøget skal gødes som omgivende mark, husk at notere mængde og udtage gylleprøve til videre analyse.

Der skal foretages en optimal ukrudtsbekæmpelse ved 1-2 blindharvninger, hvis muligt. Der blindharves i agerretningen, på tværs af parcellerne. Arealet bør ikke ukrudtsharves efter fremspiring, med mindre det er aftalt med Lars Egelund Olsen, SEGES. Ukrudtsbehandling og gødskning aftales med forsøgsværten, så det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med strigle, gyllevogn eller andet i marken ikke påvirker parcellerne.

Forfrugt og forforfrugt indberettes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Arter og sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Vinterhvede
Blanding,vi-hvedInformer
Kalmar
Kvium
Sheriff
2Stadium 00
Vinterhvede
Fritop
3Stadium 00
Vinterhvede
Festival
4Stadium 00
Vinterhvede
KWS Extase
5Stadium 00
Vinterhvede
Safari
6Stadium 00
VinterhvedeGovelino
7Stadium 00
VinterhvedeInformer
8Stadium 00
VinterhvedeOhio
9Stadium 00
VinterhvedeTotem
10Stadium 00
Triticale
BlandingCappricia
Neogen
Brehat
11Stadium 00TriticaleTrias
12Stadium 00TriticaleBrehat
13Stadium 00TriticaleTravoris
14Stadium 00TriticaleCappricia
15Stadium 00TriticaleTrivalan
16Stadium 00VinterrugKWS Livado
17Stadium 00VinterrugHelltop
18Stadium 00VinterrugInspector
19Stadium 00VinterrugKWS Vinetto
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sås i slutningen af september eller begyndelse af oktober. Et godt og bekvemt så bed at vigtigere end sådatoen.
Udsædsmængden er beregnet til 400 spiredygtige kerner pr. m2 i henholdsvis vinterhveden og vintertriticalen.I rug af linjesorter sås der 300 spiredygtige kerner pr m2 og i hybriderne (KWS Livado, Helltop og KWS Vinetto) udsåes 2,25 units per ha (225 spiredygtige frø pr. m2).
Resultater fra led 1 til 5 overføres til SortInfo.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P02Stadium 09
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 13 - 14, November, Samlet bedømmelser alle afgrøder
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P04Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres ved indberetning (som notat). Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
P05Stadium 69, Blomstring afsluttet
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De 3-5 mest dominerende arter anføres ved indberetning (som notat). Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SEPTORIA % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
GULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
HVEDEBLADPLET % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
SKOLDPLET % dækning.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De 3-5 mest dominerende arter anføres ved indberetning (som notat). Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat
 
P07Stadium 90, Ved høst, Eventuel forskellige høsttidspunkter, se afsnit om HØST
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 500 g fra hver parcel, som sendes til Teknolgisk Institut. Teknologisk Institut laver analysen på ledprøven. Se tekstafsnit KERNE/-FRØ-PRØVE
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
SKAL IKKE UDTAGES. Teknologisk Institut indsender. Følgeseddel påføres pakkenr 9910.
P, % i ts (mineralstofanalyse)
FFU, per kg
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

HØST: Hvis der er stor forskel på hvornår de enkelte afgrøder er høstmoden, skal det være muligt at høste de forskellige arter for sig. Høst og betaling aftales med Lars Egelund Olsen.

KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages 500 g i hver parcel, som sendes til Teknologisk Institut. Teknolgisk Institut samler prøverne til en ledprøve, hvoraf der udtages 1 kg som videresendes til Eurofins til analyse af fytaseaktivitet og fosforindhold. Følgeseddel fra systemet kan anvendes, men pakkenummer 9910 påføres. Resten af prøverne gemmes indtil ultimo december 2020.

INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
Betalingen dækker ikke såning og/eller høst foretaget af Koldkærgård.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 87 40 52 13 eller på mail: leo@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
12-09-2019Sortsblanding triticale ændret til det samme som de konventionelle forsøg (HJB)
17-09-2019Tilrettet anlægsdata, således der ikke behøves værn, hvis man kan høste parceller individuelt uden at ødelægge naboparceller. Har tilføjet tilskud (HJB)
07-10-2019Rettet projektnummer fra 5939 til 5339 (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk