Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
081042020 DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 18. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-08-2020
Fordelingsdato: 19-08-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet med forsøget er at undersøge den langvarige effekt af at reducere jordbearbejdningen på sandjord og at finde udbytteeffekten når sandjorden løsnes med en pløjning hvert 2. år. Fra 2020 udvides planen til at indeholde led med direkte såning efter hhv. pløjet og reduceret jordbearbejdning.

BAGGRUND: Forsøget er en fortsættelse af det langvarige jordbearbejdningsforsøg, som startede i 2002, med 3 forsøgsled: Pløjning, reduceret jordbearbejdning og pløjning hvert 2. år. Forsøget blev anlagt som storparceller i 15 m. bredde med 3 gentagelser. Fra 2020 opdeles parcellerne med kontinuerlig pløjning og reduceret jordbearbejdning i 2, for også at undersøge effekten af ingen jordbearbejdning på sandjord, efter principperne i Conservation Agriculture, hvor der jordbearbejdes mindst muligt (direkte såning), med størst muligt plantedække og et varieret sædskifte. Ved opdeling af parceller undersøges effekter af at gå direkte fra pløjning til CA, i forhold til at gå fra reduceret jordbearbejdning til CA, hvor jordstrukturen har ændret sig over tid.

FORSØGSBETINGELSER: Demonstrationen anlægges hvor forsøg 081040219 blev gennemført i 2019. Placering af høstparceller i det nye design fastlægges af Teknologisk i forhold til EM-38 kort. Alle høstparceller registres med GPS og er fastliggende i de kommende år. Afgrøden følger ejendommens sædskifte.

ANLÆGSDATA: De gamle parceller opdeles i 2 parceller af LFE 6. Kørespors placering logges med GPS, ligeså markeres forsøgsparcellernes placering. Parcelstørrelserne tilpasses til såmaskiner, hvilket betyder at led med pløjning og harvning (led 1 og 2) har en bredde på 8 m, mens led med direkte såning (led 4 og 5) er 6 m.+/-. Maskine til direkte såning er 6 m, mens Landmands såmaskine er 4 m . Led 3 med pløjning hvert andet år har en bredde på 15 meter. Se skitse.

ARBEJDSFORDELING:
 • Udpegning af høstparceller udføres af Teknologisk Institut.
 • Nedgravning af rør fortages af Teknologisk Institut
 • Billeder af rødder tages af SEGES eller Teknologisk Institut
 • Kørsel med EM 38 og udpegning af høstparceller foretages af Teknologisk Institut
 • Såning i led 1-3 foretages af landmanden
 • Såning i led 4 og 5 fortages af Maskinstation med maskine til direkte såning. Dette koordineres af landmanden
 • Udbringning af gylle med slæbeslanger foretages af Maskinstation
 • Høst og tilsyn med forsøget foretages af LFE 6.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 6 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylle, svin MarkforsuringBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Ukrudtsbekæmpelse: Behov for ukrudtsbekæmpelse vurderes og gennemføres individuelt i de forskellige led
 • Sygdomme og skadedyr: Der foretages bekæmpelse efter behov. Om nødvendigt foretages forskellige behandlinger i leddene. Led med direkte såning sprøjtes kun undtagelsesvis mod skadedyr, da der er flere nyttedyr i parceller uden jordbearbejdning. Ved bekæmpelsesbehov af lus, (enten sommer eller i fremtidige efterår for at mindske risikoen for smitte med havrerødsot) anvendes Pirimor for at beskytte nytteinsekterne.
 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordbearbejdning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2020
  Behandling 02-19: Konventionelt dyrket med pløjning
  PløjningPløjedybde
  VårbygUdsædsmængde
  2Før såningl Roundup Bio
  01-04-2020
  Behandling 02-19: Pløjefri dyrkning
  HarvningHarvedybde
  VårbygUdsædsmængde
  301-04-2020
  Pløjning hvert andet år
  PløjningPløjedybde
  VårbygUdsædsmængde
  4Før såningl Roundup Bio
  01-04-2020
  Behandling 02-19: Konventionelt dyrket med pløjning
  Direkte-såning
  VårbygUdsædsmængde
  5Før såningl Roundup Bio
  01-04-2020
  Behandling 02-19: Pløjefri dyrkning
  Direkte-såning
  VårbygUdsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Efter høst 2019 etableres efterafgrøder med direkte såning på hele forsøgsarealet. I løbet af vinteren stal der køres med EM-38, på et tidspunkt hvor der er mulig at køre for efterafgrøden og hvor jorden er vandmættet. EM-38 kortet anvendes til placering af høstparceller. Teknologisk Institut står for udpegningen af høstparceller.

  SÅNING
  Afgrøde til høst 2020 er vårbyg.
 • Led 1 og 3 pløjes og jorden pakkes inden såning.
 • Led 2 harves inden såning.
 • Led 4 og 5 etableres med direkte såning, og der tilstræbes en lidt øverlig sådybde på ca. 2-3 cm

  Der skal under alle omstændigheder anvendes glyphosat inden såning af upløjende led (led 3-5).
  Sorten skal registreres under grundoplysninger og udsædsmængden for hvert led noteres under forsøgsbehandlinger.

  UDBRINGNING AF GYLLE

  Gylle udbringes med slæbeslager i alle parceller efter såning. Gyllen udbringes af maskinstation.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-11-2019, November
  ParcelEM 38 mS/m.
   
  P02Stadium 11 - 13, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelRODBIOMASSE FOTO, FOTO.
  Se tekstafsnit RØDDER.
   
  P03Stadium 25 - 29
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKVIK planter/m2.
   
  P04Stadium 50, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelRODBIOMASSE FOTO, FOTO.
  Se tekstafsnit RØDDER.
   
  P05Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  RØDDER: Der nedgraves evt. rør til fotooptagelse af rodbiomassen. Et rør nedgraves i hver parcel umiddelbart efter såning. Rødder måles først i maj samt medio juni for at kvantificere rodbiomassen. Målinger foretages af SEGES. Resultater vedhæftes som notat på enkeltforsøget.

  SVAMPESYGDOMME: Forsøget tilses jævnligt. Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af svampesygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle svampesygdom på parcelniveau. Der kan oprettes flere/andre måletider efter behov.

  UKRUDT: Der kan oprettes flere måleparametrer, alt efter hvad der er aktuelt.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  Under grundbehandling oprettes om der anlægges efterafgrøde efter høst og der oprettes en måleparameter der beskriver, hvad der sker med halmen (snittes, nedmuldes, fjernes eller andet).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60 eller på mail: avv@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-03-2020Skitse tilrettet, så design stemmer overens med PC-markforsøg. (RJE)
  25-05-2020St. i P04 er rettet til st. 50. (RJE)
  18-08-2020Ændret projekttype fra demonstration til forsøg, så serveren ikke fejler (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk