Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
080062020 DEMO: Reduceret jordbearbejning - 22. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-09-2020
Fordelingsdato: 19-08-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne reduceret jordbearbejdning med traditionel jordbearbejdning i et planteavlssædskifte på lerjord. Fra 2020 udvides planen til at indeholde led med direkte såning efter hhv. pløjet og reduceret jordbearbejdning.

BAGGRUND: Forsøget er en fortsættelse af det langvarige jordbearbejdningsforsøg, som startede i 1999, med 2 forsøgsled: Pløjning og reduceret jordbearbejdning. Forsøget blev anlagt som storparceller med 3 gentagelser. Fra 2020 opdeles alle parcellerne med kontinuerlig pløjning og reduceret jordbearbejdning i 2, for også at undersøge effekten af ingen jordbearbejdning på lerjord, efter principperne i Conservation Agriculture, hvor der jordbearbejdes mindst muligt (direkte såning), med størst muligt plantedække og et varieret sædskifte. Ved opdeling i direkte sået parceller, undersøges effekter af at gå direkte fra pløjning til CA, i forhold til at gå fra reduceret jordbearbejdning til CA, hvor jordstrukturen har ændret sig over tid.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget videreføres på det areal, hvor 080069919 blev gennemført i 2019. Afgrøden til høst 2020 er vinterraps. Alle høstparceller registres med GPS og er fastliggende i de kommende år. Afgrøden følger ejendommens sædskifte

ARBEJDSFORDELING:
 • Nedgravning af rør fortages af Teknologisk Institut
 • Billeder af rødder tages af SEGES
 • Kørsel med EM 38 foretages af Teknologisk Institut
 • Afsætning af parceller og anvisning ved såning varetages af LFE 15
 • Såning i alle led foretages af landmanden
 • Høst og tilsyn med forsøget foretages af LFE 15.

 • ANLÆGSDATA: De gamle parceller opdeles i 2 parceller i længderetningen og opdeles desuden på tværs så der kommer 6 gentagelser i stedet for 3 i den oprindelig plan. Kørespors placering logges med GPS, ligeså markeres forsøgsparcellernes placering. Parcelstørrelserne tilpasses til såmaskiner. Høstparcel min. 15 m2.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 6 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 50m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der gødes samt ukrudts, skadedyrs, og svampebekæmpes som i den omgivende mark.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordbearbejdning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Behandling 99-19: Traditionel jordbehandling med pløjningPløjningPløjedybde
  VinterrapsUdsædsmængde
  2Behandling 99-19: Traditionel jordbehandling med pløjningDirekte-såningSådybde
  VinterrapsUdsædsmængde
  3Behandling 99-19: Reduceret jordbehandling ingen pløjningHarvningHarvedybde
  VinterrapsUdsædsmængde
  4Behandling 99-19: Reduceret jordbehandling ingen pløjningDirekte-såningSådybde
  VinterrapsUdsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 1 pløjes og pakkes jorden efter normal fremgangsmåde for det pågældende areal.
 • Led 2 og 4 etableres med direkte såning..
 • Led 3 anlægges efter almindelig praksis for pløjefri etablering. Om nødvendigt harves arealet igen lige før såning. Registrer antal udførte harvninger og aktuel harvedybde i det upløjede led.

  Der skal under alle omstændigheder anvendes glyphosat inden såning af upløjende led.
  Udsædsmængde for hver af de to etableringsmetoder noteres under forsøgsbehandlinger.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Glyphosat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 11 - 13, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P0215-03-2020, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKVIK planter/m2.
  Tælleflade 1/4 m2
   
  P0305-05-2021, Først i maj
  ParcelRODBIOMASSE FOTO, FOTO.
  Se tekstafsnit RØDDER.
   
  P04Stadium 39, Sidst i april
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % dækning.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  P0520-06-2021, Medio juni
  ParcelRODBIOMASSE FOTO, FOTO.
  Se tekstafsnit RØDDER.
   
  P06Stadium 89, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0720-08-2020, Efter høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelEM 38 mS/m.
   


  RØDDER: Der nedgraves evt. rør til fotooptagelse af rodbiomassen. Et rør nedgraves i hver parcel umiddelbart efter såning. Rødder måles først i maj samt medio juni for at kvantificere rodbiomassen. Målinger foretages af SEGES. Resultater vedhæftes som notat på enkeltforsøget.

  VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
  UKRUDT:
  Ved begyndende vækst i forsåret bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.

  SVAMPE:
  Forsøget tilses jævnligt, fra begyndende strækning . Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af svampesygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle svampesygdom på parcelniveau. Der kan oprettes flere/andre måletider efter behov.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  Under grundbehandling oprettes en måleparameter der beskriver, hvad der sker med halmen (nedmuldes eller fjernes).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60 eller på mail: avv@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  14-08-2019Pløjedybde og Harvedybde fjeret fra forsøgsbehandling fra led 2 og 4. (RJE)
  27-04-2020Tidspunkt i P04 er ændret til sidst i april. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk