Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
050532020 Radrensning og båndsprøjtning af strandsvingel - DEMO Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-10-2019
Fordelingsdato: 19-08-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af forskellige strategier til tromling når der anvendes radrensning og båndsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt i og mellem rækkerne i strandsvingel.

BAGGRUND: Mulighederne for kemisk renholdelse i frøgræs bliver begrænset efterhånden som antallet af aktivstoffer til rådighed bliver mindre. En mekanisk renholdelse mellem rækkerne kunne være en mulighed til at begrænse behovet for kemi i frømarken. Når der radrenses vil der blive fritlagt sten der kan ødelægge mejetærskeren. Derfor vil det ofte være nødvendigt at tromle arealet. Dette demoforsøg skal vise mulighederne for at tromle strandsvingel uden det påvirker udbyttet negativt når der anvendes mekanisk renholdelse .

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i strandsvingel udlagt i dæksæd.
For at sikre et minimum af dryssespild ved høst skal forsøgsarealet kunne høstes med min. 20 % vand i frøet. Så snart sorten er kendt anføres sortsnavnet i PC-Markforsøg.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i striber.
Stribens bredde tilpasses såmaskinens og radrenserens bredde. Båndsprøjtens bredde er 3 meter, hvilket betyder at der vil være 1 meter i hver side af striben, der ikke sprøjtes ved en maskinbredde på 8 meter. Led 1 behandles 2 gange med en 3 m bred forsøgssprøjte, hvilket giver 1 meter i hver side af parcen, som er ubehandlet. Der skal være værn mellem parceller i striben for at give mulighed for at hæve/sænke radrenseren og tænde/slukke båndsprøjten. Høstparcellens størrelse skal være minimum 20 x 1,5 m, og det skal sikres, at radrenseren har kørt optimalt i hele parcellen. Nettoparcelbredden svarer til bredden af forsøgsmejetærskeren på 1,5 m, så der ikke er kørespor i nettoparcellen. Der ønskes min. 25-30 cm parcelgrænser mellem parcellerne. Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor. Design skal evt. tilpasses af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
AndetAfpudsningKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen.
Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme og skadedyr. Der vækstreguleres som omgivende mark. Forsøget gødes som omgivende mark. Udførte behandlinger skal oprettes i PC-Markforsøg.
Hele forsøget afpudses efter høst af dæksæd.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
102-10-2019
Radrensning
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
16-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
Radrensning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
01-04-2020
Forår
Radrensning
0,6 l CatchBåndsprøjtning
0,6 l Primera SuperBåndsprøjtning
202-10-2019
Radrensning
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
16-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
Radrensning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
23-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
1 gange Tromling
01-04-2020
Forår
Radrensning
0,6 l CatchBåndsprøjtning
0,6 l Primera SuperBåndsprøjtning
302-10-2019
Radrensning
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
16-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
Radrensning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
01-04-2020
Forår
Radrensning
0,6 l CatchBåndsprøjtning
0,6 l Primera SuperBåndsprøjtning
10-04-2020

Område med MELLEM EM38 værdi
1 gange Tromling
402-10-2019
Radrensning
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
16-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
Radrensning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
23-10-2019

Område med MELLEM EM38 værdi
Tromling
01-04-2020
Forår
Radrensning
0,6 l CatchBåndsprøjtning
0,6 l Primera SuperBåndsprøjtning
10-04-2020

Område med MELLEM EM38 værdi
1 gange Tromling
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

SPRØJTNING: Vandmængde 150-200 l/ha
 • Alle behandlinger udføres med en båndsprøjte. Sprøjtning foretages over rækkerne med en tilpasset båndbredde. Båndbredden noteres i et notat på enkeltforsøget.

 • Alle led sprøjtes 2. oktober.
 • Alle led sprøjtes 2. gang 16. oktober.
 • Alle led sprøjtes 3. gang ca. 1. april, samtidig med 1. radrensning om foråret.

  RADRENSNING: Ved den første radrensning i efteråret anvendes 20 cm. skær. De øvrige gange anvendes 16 cm skær. 16 cm skær er leveret i 2019, og 20 cm skær fremsendes af TI.
 • Alle led radrenses 2. oktober, 16. oktober og 1. april.

  TROMLING:
 • Led 2 og 4 tromles den 23. oktober.
 • Led 3 og 4 tromles den 10. april.

  Vejrdata på behandlingstidspunkterne indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0123-08-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-11-2019, 3 uger efter 2. radrensning efterår
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 4
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Samlet bedømmelse
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Samlet bedømmelse
   
  P0301-04-2020, Før 1. radrensning forår
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Samlet bedømmelse
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Samlet bedømmelse
   
  P0401-05-2020, 3 uger senere
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE Stængler/m2.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Der placeres en tælleramme 3 repræsentative steder i parcellen. Inden for tællerammen optælles græsukrudt hhv. i rækken og mellem rækker. Rækkens bredde svarer til rækkebredden på båndsprøjten.
  Efterhånden som afgrøden vokser, vurderes det, om det giver mening at optælle ukrudt i selve rækken, hvor afgrøden efterhånden udfylder "rækken".

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for faglig notat.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  02-09-2019Betaling for forsøgsarbejde er tilføjet (LTB)
  02-10-2019Behandlingtidspunkter er ændret i alle led (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Catch GHS07 GHS09
  DFF GHS09
  Express 50 SX GHS07 GHS09
  Primera Super GHS09 GHS07
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk