Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
060122020 KOPI (ABV) - Efterafgrøder som startgødning til vårsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-12-2019
Fordelingsdato: 25-12-2019
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Det undersøges hvorvidt delt gødskning eller efterafgrøder, der gødskes, kan sikre en rettidig etablering af vårsæd uden strukturskader.

BAGGRUND: Vårsåede kornafgrøder dominerer i den økologiske produktion, da de er bedre egnede i et system med høj andel af grøngødning. I foråret er det dog ofte en udfordring at få udbragt husdyrgødning tidligt, da der er risiko for strukturskader, hvilket medfører for sen såning af afgrøden.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker hos økologiske planteavlere (IKKE på kvægbrug). Anlægges på ensartede arealer, hvor der skal dyrkes vårsæd som høstes til modenhed. Forfrugt og forforfrugt må IKKE være kløvergræs, lucerne eller kløver. Der må ikke etableres udlæg i forsøget. Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.

Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på slagteriaffald ikke må anvendes i mælkeproduktionen. Kontakt Lars Egelund Olsen (40 62 25 65) for yderligere information om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

Øgro skal placeres ved såning med såmaskine med gødningsplacering. NB! Andre løsninger vedr. gødningsudbringning kan kun ske efter aftale med Lars Egelund Olsen.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.


ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning i efteråret 2019 og foråret 2020 udføres af Teknologisk Institut


 • ANLÆGSDATA:
  Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen med enkelt rækkeafstand (12,5 cm) i 4,5 (bredde) x 12 (længde) m. Forsøget anlægges med småparcelteknik, dvs. der køres 3 træk pr. parcel. Forsøget anlægges som split-plot forsøg, hvor faktor 3 (Arter) lægges i blokke (se skitse). Rækkefølgen af arterne randomiseres mellem gentagelserne. Faktor 2 (efterafgrødestrategi) randomiseres indenfor blokken, og faktor 1 (gødskningsstrategi) lægges skiftevis indenfor faktor 2.
  Parcellerne anlægges med en nettoparcel, der er 1,25 m bred.

  VÆRN:
  Der anlægges værn mellem arterne. Forsøget anlægges i 2 eller 4 rækker, og der skal være min. 24 meter mellem rækkerne af hensyn til gylleudkørsel. Der skal altså være 24 meter værn før og efter alle parceller.

  DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 54m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
  BlindharvningKun forsøg
  JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der må IKKE tilføres anden gødning til forsøget end Øgro og gylle som beskrevet under forsøgsbehandlinger uden yderligere aftale med Lars Egelund Olsen. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (2 x blindharvning + evt. ukrudtsharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretningen, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige at der harves på tværs af parcellerne. Tidspunkt for blindharvning og ukrudtsharvning koordineres mellem forsøgsansvarlig og forsøgsvært.
  Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under generel behandling i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2020
  Ved såning
  28,6 kg N286 kg Øgro 10-3-1
  Placeret
  04-05-2020
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  Før gødskning
  NH4-NGylle
  Stadium 16 - 18
  60 kg NH4-NGylle
  Slæbesko
  201-04-2020
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  Før gødskning
  NH4-NGylle
  15-04-202080 kg NH4-NGylle
  Nedfældet


  Faktor 2: Efterafgrødestrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A15-08-2019Ingen efterafgrøde
  B15-08-2019Så-dato, udlæg/e.afg5 kg Olieræddike
  30 kg Vintervikke
  C01-08-2019
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  Før gødskning
  NH4-NGylle
  15-08-2019NH4-NGylle
  Nedfældet
  15-08-2019Så-dato, udlæg/e.afg5 kg Olieræddike
  30 kg Vintervikke


  Faktor 3: Arter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  IStadium 00Blanding, vårbygEvergreen
  Flair
  KWS Cantton
  IIStadium 00
  VårhvedeHarenda
  IIIStadium 00HavrePoseidon
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Senest 14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold hhv. før gylleudbringning i efteråret (prøvenr. X), før såning (prøvenr. X) og før gylleudbringning i st. 16-18 (prøvenr. X). Ud fra disse målinger fastslås gyllemængde pr. ha. Teknologisk Institut udbringer gylle i foråret og det koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut. Ved udbringning udtages gylleprøver til kemisk analyse ved alle tildelingstidspunkter.

  Øgro 10-3-1: Øgro er en organisk gødning med en udnyttelse på 70%. Dvs. at der i alle led 1 tildeles 28,6 kg total N svarende til 20 kg udnyttet N.

  For vejledning til forsøgsbehandlinger, se skitse.

  GØDNING: Øgro 10-3-1 leveres af Teknologisk Institut og gylle skaffes lokalt.

  UDSÆD: Udsæd af efterafgrøde, vårbygblanding, havre og vårhvede leveres af Teknologisk Institut.
  Udsædsmængden for vårafgrøder beregnes til 400 spiredygtige kerner pr. m2 i havre, vårhvede 450 spiredygtige kerner pr. m2 og 350 spiredygtige kerner pr. m2 i vårbyg.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0123-09-2019
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  RÅASKE, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   
  P0209-03-2020, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm's dybde, dog ved JB 1-3 i 0-50 cm's dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand. Prøvestørrelse: 0,5 kg jord.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P03Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Se tekstafsnit REGISTRERINGER
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 15 - 16
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Se tekstafsnit REGISTRERINGER
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P05Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA1, IB1, IC1, IA2, IB2, IC2
  BYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA1, IB1, IC1, IA2, IB2, IC2
  BYGRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IIA1, IIB1, IIC1, IIA2, IIB2, IIC2
  SEPTORIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA1, IB1, IC1, IA2, IB2, IC2
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IIIA1, IIIB1, IIIC1, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IIA1, IIB1, IIC1, IIA2, IIB2, IIC2
  GULRUST % dækning.
   
  P06Stadium 62 - 65, Efter fuld gennemskridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér 3-5 mest dominerede arter.
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  P07Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P08Stadium 90, Ved høst, OBS! Flere høsttidspunkter
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS! Forskellig høsttidspunkt. Se AFSNIT HØST. Der udtages en prøve på 250 g/parcel. Prøverne samles enten til ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledHØST dato for.
  Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEPRØVE: Planteprøverne udtages lokalt.
  Planteprøverne skal udtages i november jævnfør metode: Arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1): se vejledningen Instruktion for udtagning af planteprøver.

  REGISTERINGER: Da der er forskellige arter i forsøget, vil der muligvis komme en forskydning i vækststadier, som registreres under måleparameteren ’VÆKSTSTADIUM, af afgrøde’.

  HØST: Da der kan være forskel på arternes modningstid, kan det betyde at forsøget høstes ad flere gange. Høstdato for de respektive arter indberettes under HØST, dato for.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

  MEDFINANSIERING: Projektet finansieres via Promilleafgiftsfondens tilskud til projektet ”Økologiske markforsøg til udvikling af økologien”

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olsen: 40 62 25 65 eller på mail: leo@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk