Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
020122020 Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-05-2020
Fordelingsdato: 28-07-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: Det undersøges hvorvidt delt gødskning eller efterafgrøder, der gødskes, kan sikre en rettidig etablering af vårsæd uden strukturskader ved tidlig gyllekørsel i foråret.

BAGGRUND: Vårsåede kornafgrøder dominerer i den økologiske produktion, da de er bedre egnede i et system med høj andel af grøngødning. I foråret er det dog ofte en udfordring at få udbragt husdyrgødning tidligt, da der er risiko for strukturskader, hvilket medfører for sen såning af afgrøden. Effekten af at placere en del af gødningen sammen med såningen eller bruge en gødet efterafgrøde afprøves og sammenlignes med normal praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker hos økologiske planteavlere (IKKE på kvægbrug). Anlægges på ensartede arealer, hvor der skal dyrkes vårsæd som høstes til modenhed. Forfrugt og forforfrugt må IKKE være kløvergræs, lucerne eller kløver. Der må ikke etableres udlæg i forsøget. Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.

Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på kød-benmel ikke må anvendes i mælkeproduktionen. Konsekvenser af dette skal aftales med forsøgsansvarlig ved SEGES inden udbringning af Øgro i forsøget. Kontakt Lars Egelund Olsen for yderligere information herom, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

Øgro SKAL iblandes udsæd ved såning af hhv. efterafgrøder og vårafgrøder. NB! Andre løsninger vedr. gødningsudbringning kan kun ske efter aftale med Lars Egelund Olsen.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.


ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning i foråret 2020 udføres af Teknologisk Institut


 • ANLÆGSDATA:
  Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen med enkelt rækkeafstand (12,5 cm) i 3 meters bredde (så der er plads til gyllekørsel) og 20 m længde. Parcellerne anlægges med en nettoparcel, der er 1,25 m bred, i midten af parcellen. Forsøget anlægges som split-plot forsøg, hvor faktor 2 (gødnings- og efterafgrødestrategi) lægges i blokke. Faktor 1 (arter) randomiseres indenfor blokken.

  VÆRN:
  Der opstår automatisk værn mellem arterne, idet hver parcel er 3 m bredde, hvor høstparcellen placeres i midten. Forsøget anlægges i 2 eller 4 rækker, og der skal være min. 24 meter rundt om forsøget, samt mellem rækkerne af hensyn til gylleudkørsel. Der skal altså være 24 meter værn før og efter alle parceller.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
  BlindharvningKun forsøg
  JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der må IKKE tilføres anden gødning til forsøget end Øgro og gylle som beskrevet under forsøgsbehandlinger, uden yderligere aftale med Lars Egelund Olsen. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (2 x blindharvning + evt. ukrudtsharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretningen, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne. Tidspunkt for blindharvning og ukrudtsharvning koordineres mellem forsøgsansvarlig og forsøgsvært.
  Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under generel behandling i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Arter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Stadium 00Blanding, vårbygEvergreen
  Flair
  KWS Cantton
  2Stadium 00
  VårhvedeHarenda
  3Stadium 00HavrePoseidon


  Faktor 2: Gødsknings- og efterafgrødestrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  A15-08-2019Ingen efterafgrøde
  18-02-2020
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  Før gødskning
  NH4-NGylle 1907
  01-03-2020
  OBS når jorden er tjenlig SE FORSØGSBEHANDLINGER
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle 1908
  Nedfældet
  B15-08-2019Ingen efterafgrøde
  01-03-2020
  Ved såning
  28,6 kg N318 kg Øgro 9-3-4 +2S
  Iblandet udsæd
  04-05-2020
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  Før gødskning
  NH4-NGylle 1909
  Stadium 16 - 18
  60 kg NH4-NGylle 1910
  Slæbesko
  C15-08-2019Så-dato, udlæg/e.afg5 kg Olieræddike
  30 kg Vintervikke
  01-03-2020
  Ved såning
  28,6 kg N318 kg Øgro 9-3-4 +2S
  Iblandet udsæd
  Stadium 16 - 18
  60 kg NH4-NGylle 1910
  Slæbesko
  D15-08-2019Så-dato, udlæg/e.afg5 kg Olieræddike
  30 kg Vintervikke
  15-08-2019
  Ved såning af efterafgrøde
  28,6 kg N318 kg Øgro 9-3-4 +2S
  Iblandet udsæd
  Stadium 16 - 1860 kg NH4-NGylle 1910
  Slæbesko
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1907EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1908EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1909EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1910EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Senest 14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold hhv. før gylleudbringning før såning (prøvenr. 1907) og før gylleudbringning i st. 16-18 (prøvenr. 1909). Ud fra disse målinger fastslås gyllemængde pr. ha. Teknologisk Institut udbringer gylle i foråret og det koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut. Ved udbringning udtages gylleprøver til kemisk analyse ved alle tildelingstidspunkter.

  Øgro 9-3-4 + 2S: Øgro er en organisk gødning med en udnyttelse på 70%. Dvs. at der tildeles 28,6 kg total N svarende til 20 kg udnyttet N.

  August 2019:
 • I C-blokkene sås efterafgrøde lige efter høst. OBS! Må ikke sås senere end 20. august
 • I D-blokkene iblandes 318 kg Øgro/ha udsæd ved såning af efterafgrøde lige efter høst. OBS! Må ikke sås senere end 20. august
 • I A og B blokke harves som øvrige forsøgsareal

  Efterår 2019:
 • A og B blokke holdes fri for ukrudt

  Forår 2020, ved såning af vårafgrøder (OBS se scenarier nedenfor):
 • I A-blokke nedfældes 80 kg NH4-N før såning af vårafgrøder
 • I B og C-blokke iblandes 318 kg Øgro/ha udsæd ved såning af vårafgrøder
 • I D-blokke, sås vårafgrøder uden iblanding af gødning
 • I led 1, 2 og 3 udsås hhv. vårbygblanding, vårhvede og havre

 • Scenarie 1: Efter d. 1. marts. Føret og vejret i foråret tillader ikke færdsel med tungt gylleudstyr, men kan godt bære lettere sågrej
  Blokkene B, C og D pløjes i parcelretningen (på tværs af agerretningen) og disse blokke sås. Blok A afventer til jorden kan bære det tungere grej og pløjes og sås først efter nedfældning af gyllen. Det anbefales at såbedsharve i alle blokke før såning for at sikre et godt såbed.

  Scenarie 2: Efter d. 1. marts. Føret og vejret i foråret tillader færdsel med tungt gylleudstyr
  Der nedfældes gylle i blok A og alle blokke kan pløjes i agerretningen (på tværs af parcellerne) og der sås efterfølgende jf. planen. Det anbefales at såbedsharve i alle blokke før såning for at sikre et godt såbed.

  St. 16-18:
 • I B-, C- og D-blokke udlægges 60 kg NH4-N i gylle i voksende afgrøde med slæbesko

 • GØDNING: Øgro 9-4-3 +2S leveres af Teknologisk Institut og gylle skaffes lokalt.

  UDSÆD: Udsæd af efterafgrøde, vårbygblanding, havre og vårhvede leveres af Teknologisk Institut.
  Udsædsmængden for vårafgrøder beregnes til 400 spiredygtige kerner pr. m2 i havre, vårhvede 450 spiredygtige kerner pr. m2 og 350 spiredygtige kerner pr. m2 i vårbyg.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-08-2019, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0214-10-2019, Medio oktober
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: C1, D1
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i efterafgrødeblokke. Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  RÅASKE, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ledEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
  Udføres i efterafgrødeblokke.
   
  P0320-02-2020, Før gødskning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se JORDPRØVE. Der udtages en repræsentativ jordpr. i 0-75 cm, ved JB1-3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand. Prøvestr.: 0,5 kg jord.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P04Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Se tekstafsnit REGISTRERINGER
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P05Stadium 15 - 16
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Se tekstafsnit REGISTRERINGER
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P06Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
  BYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
  BYGRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, D2
  SEPTORIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3, C3, D3
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, D2
  GULRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, D2
  BYGFLUELARVER % angrebne planter.
   
  P07Stadium 62 - 65, Efter fuld gennemskridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér 3-5 mest dominerede arter.
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, D2
  BYGFLUELARVER % angrebne planter.
   
  P08Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 90, Ved høst, OBS! Flere høsttidspunkter
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS! Forskellig høsttidspunkt. Se AFSNIT HØST. Der udtages en prøve på 250 g/parcel. Prøverne samles enten til ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledHØST dato for.
  Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  JORDPRØVER: Der udtages i alt 4 Nmin-prøver i P03. Nmin-prøverne udtages på blokniveau dvs. i blok A, B, C og D og det er vigtigt, at prøverne udtages over hele blokkene, så de er repræsentative for blokkene i alle 4 gentagelser. Da systemet ikke kan håndtere at genere labels på blokniveau, bruges labels til A1, B1, C1 og D1 til hhv. blok A, blok B, blok C og blok D.

  PLANTEPRØVE: Der udtages i alt 2 planteprøver. Planteprøverne udtages i blok C og D (P02) og det er vigtigt, at prøverne udtages over hele efterafgrødeblokkene, så de er repræsentative for efterafgrødeblokkene i alle 4 gentagelser. Da systemet ikke kan håndtere at genere labels på blokniveau, bruges labels til C1, D1 til hhv. blok C og blok D.
  De udtages lokalt.
  Planteprøverne skal udtages jævnfør metode: Arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1): se vejledningen Instruktion for udtagning af planteprøver.

  REGISTERINGER: Da der er forskellige arter i forsøget, vil der muligvis komme en forskydning i vækststadier, som registreres under måleparameteren ’VÆKSTSTADIUM, af afgrøde’.

  HØST: Da der kan være forskel på arternes modningstid, kan det betyde at forsøget høstes ad flere gange. Høstdato for de respektive arter indberettes under HØST, dato for.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

  MEDFINANSIERING: Projektet finansieres via Promilleafgiftsfondens tilskud til projektet ”Økologiske markforsøg til udvikling af økologien”

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olsen: 40 62 25 65 eller på mail: leo@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  31-01-2020Såtidspunkt for vårafgrøder er flyttet frem fra 1/4 til 1/3, samt der er tilføjet 2 scenarier for kørsel og såning i foråret, se Forsøgsbehandlinger. Dette er opdateret jf. LEO (ABV).
  17-02-2020Udtagning af Nmin i foråret er rettet, så det ligger før udbringning (ABV).
  13-03-2020Datoer i P01 og P02 er udført i 2019, og datoer er nu rettet tilbage til 2019, som der tidligere stod, da det ved en fejl var ændret til 2020 på planen (ABV).
  13-03-2020Registrering af bygfluelarver er tilføjet for vårhvede i P06 og P07 (ABV).
  06-05-2020Tekstafsnit omkring brugen af Øgro under forsøgsbetingelser opdateret (ABV)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk