Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070082020 Eftervirkning af efterafgrøde Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-02-2020
Fordelingsdato: 20-07-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Forsøgsserien skal belyse, hvordan det påvirker eftervirkningen af kvælstof i den følgende afgrøde, om efterafgrøden behandles med glyphosat i efteråret, eller om den først behandles eller nedmuldes i foråret.

BAGGRUND: Kvælstofoptagelsen i efterafgrøder og vintersæd om efteråret varierer afhængigt af flere faktorer: Vejrforhold, etableringstidspunkt og jordtype, og dermed varierer eftervirkningerne meget mellem år og mellem lokaliteter. Forsøget skal undersøge eftervirkningerne af efterafgrøder, for at kunne bestemme næste års kvælstofbehov. Data bruges til at styrke MarkOnlines model, som beregner eftervirkninger og næste afgrødes kvælstofbehov.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker, hvor landmanden etablerer efterafgrøder i efteråret 2019, og først nedmulder dem i foråret. Efterafgrøderne må ikke være bælgplanter, ellers er der ingen specifikke krav til efterafgrødetype. Der skal sås vårbyg til foråret. Kan anlægges uanset om landmanden pløjer i foråret eller sår direkte.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i en veletableret mark med efterafgrøder. Anlægsparcellerne skal være mindst 12*3 m og skal være afmærket med GPS, så parcellerne kan genfindes efter jordbearbejdning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Ved såning
Vårbyg
Ingen N
2Stadium 00
Ved såning
Vårbyg
80 kg N296 kg NS 27-4
3Stadium 00
Ved såning
Vårbyg
120 kg N444 kg NS 27-4
4Stadium 00
Ved såning
Vårbyg
160 kg N593 kg NS 27-4


Faktor 2: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-08-2019Ingen jord-beh.
l Roundup Bio
B15-08-2019Efterafgrøde
20-10-2019l Roundup Bio
C15-08-2019Efterafgrøde
20-10-2019Ingen nedvisning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Efterafgrøde 2019:
  • I led A nedsprøjtes efterafgrøden tidligst muligt. Det skal simulere ingen efterafgrøde. Ved kraftig genvækst gennemføres endnu en sprøjtning med Glyfosat.
  • I led B nedsprøjtes efterafgrøden umiddelbart efter 20. oktober.
  • I led C nedsprøjtes efterafgrøden ikke i efteråret
Hvis landmanden vælger at nedsprøjte markens efterafgrøde i foråret kan hele forsøgsarealet inkl. led C behandles som den omgivende mark.

Vårbyg forår 2020
  • Pløjning og/eller anden jordbearbejdning foretages som i den omgivende mark.
  • I led 2-4 bredspredes kvælstof i form af NS 27-4. Forsøgsgødning i foråret tildeles lige før eller lige efter såning.
GØDNING: Forsøgsgødning leveres fra Teknologisk Institut.

KEMIKALIER: skaffes lokalt
UDSÆD: Skaffes lokalt
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-10-2019, Medio oktober, Inden nedsprøjtning i led B
Alle målinger i P01 udføres kun i led: C1
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
N, % i ts (mineralstofanalyse)
TØRSTOF, % i planteprøve
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
P0211-11-2019, Først i november
ledUdføres kun i følgende led: C1
PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
N, % i ts (mineralstofanalyse)
TØRSTOF, % i planteprøve
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1
JORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
N-MIN, 0-100 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
P0301-03-2020, Før såning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1
JORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
N-MIN, 0-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut, AgroTech (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
21-10-2019P02 er flyttet fra 4. til 11. nov. (RJE)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Roundup BioIntet faresymbol


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk