Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
020411919 Efterafgrøder set fra himlen Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-11-2019
Fordelingsdato: 28-09-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At udvikle en model til bestemmelse af kvælstoffikserende og almindelige efterafgrøders biomasse på baggrund af satellitdata indhentet i oktober/november når efterafgrøderne har standset væksten.

BAGGRUND: Med satellitter kan biomassen på markerne bestemmes med CropManager/CropSat. Indtil nu har det mest været anvendt til at vurdere gødningsbehov i hvede og raps. I den økologiske produktion er satellitobservationer et oplagt værktøj til at vurdere efterafgrøder. Efterafgrøder skal over et bestemt biomasseniveau, for at være effektive. Ved at arbejde med efterafgrøder i så store plots, at de kan ses fra satellitterne (32×32 meter), er det muligt at udvikle en model til bestemmelse af efterafgrødens biomasse ud fra satellitdata. Det vil hermed på lang sigt være muligt at sætte fokus på etablering og vækst af efterafgrøderne, vurdere om de skal gødes, samt hvilke potentielle virkninger de vil have til den kulturafgrøde, som etableres året efter, samt som kulstofleverandør til jorden.
Biomasse er vigtigt i forbindelse med kulstofindlejring i jorden. For at optimere kalibreringen placeres to parceller i områder med relativt lav biomasse, to parceller i områder med relativt høj biomasse og en parcel i et område med middel biomasse. Parcellerne geo-refereres ved hjælp af RTK-GPS-teknologi. Risiko for overskygning er et velkendt problem i arbejdet med satellitdata. Der bliver derfor også foretaget manuelle biomasse-sensormålinger (NDVI, CropCircle) i hver parcel, og der bliver taget geo-refererede CropCircle-målinger langs en stribe igennem marken. På den måde kan sammenhængen mellem satellit, ground-sensor-måling og biomasse vurderes. Endeligt indhentes der satellitdata fra de udvalgte marker, inkl. parcel-områder og CropCircle-striben, for samme tidsvindue. På baggrund af de indhentede data (spektralbånd fra satellit, CropCircle, analyser af tørstof og N-indhold), udvikles der en model til bestemmelse af efterafgrødernes biomasse ud fra satellitdata.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk dyrkning. Forsøget er ikke et traditionelt forsøg med parceller, der skal i stedet foretages planteklip og måles NDVI bestemte steder i marken udpeget ud fra satellitdata.

Der vælges marker med én af følgende efterafgrøder:
 • Kvælstoffikserende efterafgrøder med kløvergræs.
 • Rødkløver.
 • Overvintrende blanding med korn, bælgsæd og korsblomst.
 • Udvintrende blanding med korn, bælgsæd og korsblomst.

  For hver af de fire ovenstående efterafgrøder findes der marker på både sandjord og lerjord.

  Arealet skal være uden eller have lav forekomst af rodukrudt.

 • ANLÆGSDATA: Der skal ikke afsættes parceller i denne plan. Ud fra satelitbilleder udvælges 5 felter, 2 felter hvor efterafgrøden står med lav biomasse (led 1 og 2), 1 felt med middel biomasse (led 3) og 2 felter med høj biomasse (led 4 og 5). Felterne skal udgøre 32 x 32 meter. Led 6 er oprettet for at kunne opsamle data fra CropCircle fra en stribe på tværs af marken. Teknologisk Institut oplyser GPS-koordinater på midten af hvert felt, og det er fra disse punkter, at der foretages målinger og planteklip. Felterne georefereres med RTK-GPS-teknologi. Der er oprettet 10 gentagelser i hvert led for at gøre det muligt at kunne lave flere målinger inden for hvert felt. Der anvendes blot det antal gentagelser der er nødvendigt, se tekstafsnit Planteprøver og CropCircle, de resterende gentagelser kan evt. fejlmeldes. Designet tilrettes manuelt, så alle gentagelser i samme led ligger ved siden af hinanden.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1024m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Grundbehandlinger som gødskning (gylletype samt mængde), arts- og sortsnavne på hovedafgrøde og efterafgrøde, høstdato på hovedafgrøde samt sådato for efterafgrøde skal oplyses i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Efterafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1EfterafgrødeBiomasse - lav
  2EfterafgrødeBiomasse - lav
  3EfterafgrødeBiomasse - middel
  4EfterafgrødeBiomasse - høj
  5EfterafgrødeBiomasse - høj
  6Stribe på tvæs af i markenEfterafgrøde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i dette forsøg. Forsøgsleddene er oprettet for at kunne opsamle data fra marken.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-11-2019, Når vækst af efterafgrøden stopper
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  Forsøg*1 .
  ANTAL STEDER DER AFKLIPPES PER LED. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE OG CROPCIRCLE.
   
  Forsøg*2 .
  MÅLEFLADE/AREAL PER DELKLIP PER LED. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE OG CROPCIRCLE.
   
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgHØST dato for.
  Dato for hovedafgrøden
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVE OG CROPCIRCLE.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5
  *3 .
  ANDEL AF UKRUDT I PLANTEPRØVE I %
   
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelNDVI-REFLEKTANS CropCircle.
  Der måles der hvor der tages planteklip (led 1-5). Desuden måles der i en stribe tværs gennem marken (led 6). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE OG CROPCIRCLE.
   


  PLANTEPRØVE OG CROPCIRCLE: Midten af felterne/leddene findes vha. GPS-koordinater oplyst af Teknologisk Institut. For at få en så repræsentativ prøve som muligt, kastes en ring/firkant minimum 4 gange i tilfældige retninger, gerne flere (der er oprettet 10 gentagelser). Der hvor ringen lander scannes med Crop-Cricle, og der afklippes et bestemt areal. Antal afklip samt areal skal være ens i alle 5 felter. Antal kast samt areal der afklippes per kast afpasses så det vejer omkring 2 kg. Er efterafgrøden meget stor, kan det dog accepteres at prøven vejer op til 4 kg så længe det i volume ikke fylder mere end én plastikpose. Al plantemateriale afklippes lige over jordoverfladen, både efterafgrøde samt ukrudt. Hvor stor andel i procent, at ukrudtet udgør i planteprøven indberettes.

  Desuden måles der med CropCircle i en stribe på tværs at marken for at se variationen af biomassen i marken. Data fra striben lagres under led 6 i 1. gentagelse.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af efterafgrøden ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 87 40 52 13 eller på mail: leo@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  06-11-2019Ændret jordprøve til indeholde teksturanalyse smt at være på ledniveau (HJB)
  27-11-2019Tilføjet betaling for forsøgsarbejde (HJB)



  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk