Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
020252020 Økologisk vårhvede, vårtriticale og vårrug sået om efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-05-2020
Fordelingsdato: 05-08-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge vårhvedens, vårtriticalens og vårrugens potentiale med hensyn til overvintring, udbytte og ukrudtsrenholdelse ved dyrkning i efteråret.

BAGGRUND: Vårhvede sået om foråret er en forholdsvis åben afgrøde med svag ukrudtskonkurrenceevne, og vårhveden har ligeledes de senere år vist sig at være sårbar overfor bygfluens angreb. Konventionelle forsøg med efterårssåning af vårhvede har vist, at vårhvede sået om efteråret giver en mere tæt afgrøde og er mindre udsat for angreb af bygfluer. I denne forsøgsserie testes endvidere arterne vårtriticale og vårrug ved økologisk dyrkning.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning.
Forsøget anlægges, så der er plads til at tilberede såbedet før hver såtid. Forsøget anlægges på en veldrænet jord, hvor det vil være muligt at etablere afgrøden i oktober og november. Anlægges på arealer uden rodukrudt og bør anlægges i en mark, hvor der er planlagt vårsæd i 2020, for at undgå køreskade i den omkringliggende mark ved den sene såning. Alternativt kan forsøget anlægges i en vintersædsmark efter aftale med fagkonsulent Malene Theilgaard, tlf. 87 40 51 66.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik, se skitse. Der sås 3 parceller ved siden af hinanden af hvert led.
Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
Ukrudtsbehandling aftales med forsøgsværten, så det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken ikke påvirker parcellerne. Anlægges som split-plot, hvor såtid er blokke. Parcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Organiske gødningerGylleKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøgsarealet pløjes umiddelbart før såning af afgrøderne i efteråret. Gødskning og ukrudtsbekæmpelse foretages som beskrevet under VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Stadium 00
AlondraVårhvede
450 Planter/m2
2Stadium 00
HarendaVårhvede
450 Planter/m2
3Stadium 00Amarillo 105Vårtriticale
400 Planter/m2
4Stadium 00ArantesVårrug
250 Planter/m2


Faktor 2: Såtider
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
A01-10-2019
Før såning
Harvning
15-10-2019
Medio oktober til medio november - afhængig af såbedet.
Såning
15-03-2020
Udbringning af gylle
90 kg NH4-NGylle 1890
Slangeudlagt
B15-03-2020
Før såning
Harvning
15-03-2020
Udbringning af gylle
90 kg NH4-NGylle 1890
Slangeudlagt
01-04-2020Såning
15-04-2020
Før fremspiring
Blindharvning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1890EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
SÅNING:
Udsæden skal sås i et bekvemt og fast såbed. Såtidspunktet i efteråret er fra medio oktober til medio november, og det gode såbed er vigtigt fremfor såtidspunkt. Tidspunkt for såning i foråret er normalt såtidspunkt for vårsædsarterne.

BEHANDLINGER I EFTERÅRET:
Hele forsøgsarealet pløjes og harves. Herefter sås parcellerne i blok A. Parcellerne i blok B forbliver med bar jord indtil såning i foråret.

BEHANDLINGER I FORÅRET:
Parcellerne i blok B harves inden såning. Hele forsøgsarealet gødes med slangeudlagt gylle, hvorefter parcellerne i blok B harves og sås. Blok B blindharves 1 gang inden fremspiring, hvis muligt.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

GØDNING: Skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring, af blok A
Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0301-04-2020, Forår ved begyndende vækst
Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P04Stadium 11 - 12, Efter fremspiring, af blok B
Alle målinger i P04 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P05Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
Visuel bedømmelse af den enkelte parcel.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
led**1 dato for.
Dato for høsttidspunkt.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
Se tekstafsnit HØST.
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

HØST: Det forventes, at modningen af afgrøder sået i blok A og B er forskellig. Derfor forventes det at forsøget høstes af to gange. Der indberettes et notat med hvilken blok, der er høstet på de forskellige høsttider.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 87 40 52 13 eller på mail: leo@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
08-10-2019Planansvarlig ændret fra Kim Wendelboe til Hanne Bach (HJB)
25-02-2020Gylleanalyse før udbringning er slettet i led 1. Da der ikke er forskel i gylle i forsøgsbehandlinger, er det nok blot at kende gødningsniveau ved udbringning (HJB)
27-05-2020Ændret ansvarlig ved Seges til Lars Egelund, da Malene går på barsel (HJB)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk