Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
020071919 Efterafgrøde i hestebønne Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-07-2019
Fordelingsdato: 30-04-2019
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse virkningen af en efterafgrøde i økologisk hestebønne for udbyttet i den efterfølgende afgrøde.

BAGGRUND: Forsøget er en del af Horizon 2020 projektet LegValue. I LegValue arbejdes der med at fremme dyrkningen af bælgplanter i Europa.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk dyrkning.
Anlægges i en etableret hestebønnemark efter sidste ukrudtsbekæmpelse. Arealet skal være uden eller have lav forekomst af rodukrudt.
Der høstes ikke forsøgsmæssigt i 2019. Eftervirkning af rajgræs som efterafgrøde undersøges i 2020, hvor der skal sås vårsæd.

Til brug for dispensation til ikke-økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Parceller anlægges i agerretningen. Forsøget anlægges med en parcelbredde, der tilpasses landmandens udstyr til såning af efterafgrøden, minimum 4 meter samt til ukrudtsbekæmpelse. Design skal tilpasses, så der undgås kørespor fra ukrudtsbekæmpelsen i høstparceller ved høst af vårsæd 2020, hvor mejetærskerens skærebord som minimum skal være 1 meter smallere end bruttoparcellen. Høstparcel i 2020 skal som minimum være 15 m2. Forsøget skal kunne genfindes i 2020 enten med GPS eller ved afmærkning til faste målepunkter i skel.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeKun forsøg
Så-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Grundbehandlinger som ukrudtsbekæmpelse, gødskning, sortsnavne på hestebønne og alm. rajgræs med mere skal oplyses i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen efterafgrøde
2Stadium 13
Udsås efter sidste ukrudtsbekæmpelse
Efterafgrøde10 kg Alm.rajgræs
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Efterafgrøden sås i etableret hestebønnemark, efter sidste ukrudtsbekæmpelse, når der er gode forhold for fremspiring. Sås med landmandens udstyr. Der høstes ikke forsøgsmæssigt i 2019.

UDSÆD: Udsæd af alm. rajgræs skaffes lokalt. Evt. andet aftales med Inger Bertelsen.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-05-2019, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0215-06-2019, Juni
ledFOTO digital.
Der tages et billede, der viser hvor godt afgrøden og efterafgrøden står. Billedet uploades som notat i PC-Markforsøg.
 
ParcelPLANTEBESTAND udlæg, karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 90, Ved høst
ForsøgHØST dato for.
 
ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
 
P0415-10-2019, Medio oktober
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
OBS: Se tekstafsnit GRAVEFORESPØRGSEL. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
OBS: Se tekstafsnit GRAVEFORESPØRGSEL. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
OBS: Se tekstafsnit GRAVEFORESPØRGSEL. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut, AgroTech (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE: I led 1 afklippes Planteprøverne udtages jævnfør metode: Arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1): se vejledningen Instruktion for udtagning af planteprøver.

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt i 2019, men markens udbytteniveau oplyses i P03.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, type og dato. Forsøget afsluttes med notat om faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Horizon 2020 projektet LegValue.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71, email: inb@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk