Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
091931919 Radrensning i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-09-2019
Fordelingsdato: 02-04-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt af radrensning mod ukrudt i vårbyg dyrket på forskellige jordtyper samt belyse kapaciteten ved udførsel af radrensning. Formålet er desuden at sætte fokus på mekanisk bekæmpelse som metode til ukrudtsbekæmpelse.

BAGGRUND: Udvikling af herbicidresistens, færre tilgængelige kemiske ukrudtsmidler samt efterspørgsel efter pesticidfri dyrkning giver behov for at udvikle metoder til ukrudtsbekæmpelse uden kemiske ukrudtsmidler. Aktuelt er der sonderinger i gang om pesticidfri dyrkning af brødkorn, og inden for de næste 3 år bliver der krav om pesticidfri dyrkning af mange BNBO-områder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges som en delmark på 1-2 ha i konventionelt dyrkede vårbygmarker. Det forudsættes at der kan sås og radrenses med såmaskine og radrenser, som er tilpasset hinanden. I den øvrige del af forsøgsarealet forudsættes, at der bliver gennemført en kemisk ukrudtsbekæmpelse tilpasset markens ukrudtsbestand. Forsøgets gennemførelse aftales på forhånd med forsøgsvært og den operatør, som skal gennemføre radrensning. Forsøgets størrelse tilpasses forholdene. Kontakt venligst Poul Henning Petersen, 87405443/20102297 forud for udførsel af radrensninger. SEGES ønsker at optage videoer ved nogle af behandlingerne.


ARBEJDSFORDELING:
SEGES tager fotos i forsøget.
Landsforsøgsenheden udfører radrensninger i samarbejde med maskinstation og vært.

ANLÆGSDATA: Demoforsøg med 1 gentagelse anlagt som striber. Parcellers størrelse er 0,5-1 ha. Størrelsen af de enkelte parceller kan tilpasses forholdene i den enkelte forsøgsmark. Led 1 og 2 sås med 25 cm rækkeafstand, og led 3 er identisk med omgivende mark. Der anvendes samme udsædsmængde i alle led. Led 4 og 5 indgår som en del af hhv. led 1 og 3 (se skitse).

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Gødskning og sprøjtningBlindstriglingKun forsøg
AndetKørehastighedKun forsøg
Gødskning og sprøjtningRadrensningKun forsøg
AndetKørehastighedKun forsøg
Gødskning og sprøjtningRadrensningKun forsøg
AndetKørehastighedKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke udføres anden ukrudtsbekæmpelse end blindstrigling og radrensning i forsøgsled med mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Skulle radrensningen mod forventning svigte, kan opfølgning med kemisk bekæmpelse aftales, så der ikke sker udbyttetab. Kørehastighed ved blindstrigling og 2 gange radrensning indberettes i nævnte rækkefølge, så det kan anvendes til senere beregning af arbejdskapacitet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Stadium 05 - 07Blindstrigling
Stadium 20 - 24Radrensning
Stadium 27 - 30Radrensning
2Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Stadium 05 - 07Blindstrigling
Stadium 20 - 24Radrensning
3Stadium 00
Markens såteknik
SåningRækkeafstand
Stadium 20 - 24
Kemisk ukrudtsbekæmpelse som omgivende mark
Ukrudtsbekæmpelse
4Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Stadium 05 - 07Blindstrigling
5Stadium 00
Såning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde 150-200 l pr. ha ved kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Behandlinger:
 • Led 1 og 2 blindstrigles, når de første kimplanter ses. Led 4 udgør et område i led 1, således at led 4 også ukrudtstrigles.
 • Led 1 og 2 radrenses, når ukrudt har kimblade til begyndende løvblade.
 • Led 1 behandles 10-14 dage efter første radrensning.
 • I led 3 bekæmpes ukrudt med kemiske løsninger. Disse udføres af landmanden som i omgivende mark.
 • Led 5 holdes ubehandlet. Led 5 udgør et område i led 1 og led 3 (se skitse). I led 3 lukkes en sektion, således at der bliver afsat et ubehandlet felt på omring 10 m2.
  NB: SEGES ønsker at optage videoer ved nogle af behandlingerne og som opfølgning i løbet af vækstsæsonen. Kontakt venligst Poul Henning Petersen forud for planlagte behandlinger.

  Ukrudtsbekæmpelsen i led 1 og 2 udføres af den ansvarlige for den mekaniske ukrudtsbehandling. Ukrudtsbehandling udføres hvis nødvendigt, således at den mekaniske bekæmpelse udføres, så optimalt som muligt.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 20 - 24, Før 1. radrensning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 3, 5
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Hver enkelt art registreres for sig. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Hver enkelt art registreres for sig. Registrer de mest dominerende arter. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  P03Stadium 32 - 37
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Hver enkelt art registreres for sig. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Hver enkelt art registreres for sig. Registrer de mest dominerende arter. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Bedømmes i forhold til sprøjtevindue.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Bedømmes i forhold til de ubehandlede områder (led 4)
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelHANEKRO % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Udføres af SEGES
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Udføres af SEGES
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSE:
  Biomasse i behandlede led vurderes i forhold til biomasse i ubehandlede vinduer. I led 1 og 2 vurderes ukrudts biomasse som en samlet værdi, selv om der kan være forskel på ukrudtsmængden i rækken og imellem rækkerne. Vær opmærksom på, at der eventuelt kun vil være små forskelle på behandlingerne, og at det er vigtigt, at en evt. forskel i behandlingernes virkning afspejles i bedømmelserne. Vejledning om optælling/bedømmelse findes i: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.
  Kontakt Poul Henning Petersen 87405443, hvis der opstår tvivl, når der skal bedømmes.

  FOTO: SEGES optager fotoserie i alle forsøgsled til digital effektvurdering.
  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  23-04-2019Skitse er tilføjet (LTB)
  07-05-2019Skitse er opdateret (LTB)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk