Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
031111919 Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-03-2019
Fordelingsdato: 13-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af alm. rajgræs, hybrid raj-græs og rajsvingel til slæt.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Syd): Udlæg + 2 brugsår. LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte): Udlæg + 3 brugsår.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en slætmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. Forsøget udlægges i vårbyg, grønært/grønbyg eller uden dæksæd. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 5 slæt pr. år med udbyttemåling. Forsøget skal anlægges således, at der ikke køres med frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.
Forsøget ved LFE 6 (Ytteborg Nord) bør anlægges på sandjord.

ANLÆGSDATA: Forsøget i LFE 6 (Ytteborg Syd) må tidligst destrueres d. 1. april 2022, i tilfælde af et andet forsøg kasseres.
Design tilrettes manuelt af Teknologisk Institut således, at de enkelte sorter grupperes iht. tidlighedsgrupperne. Hver tidlighedsblok omgives af eget værn.
Afstanden mellem parcelrækkerne skal være store nok, så man kan komme til med græshøsteren for at høste hver tidlighedsklasse for sig.


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Anvendes vårbyg som dæksæd gødskes med moderate mængder N. Det er vigtigt, at undgå lejesæd i dæksæden. Efter høst af dæksæd gødskes udlæg som den omgivende mark (husk at tage hensyn til tidligere tilførte mængder kvælstof i husdyrgødning).
Ukrudtsbekæmpelse foretages med et egnet middel til græs. Arealet bør have en græshøjde på 6-8 cm ved udgangen af oktober måned. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Middeltidlig, måleblanding
26 kg Middeltidlig sortsbl. rajgræs8 kg Ovambo 1
8 kg Dunluce
5 kg Option
5 kg Arsenal
2Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
30 kg Barojet
3Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
30 kg Explosion
4Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
30 kg AberSpey
5Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg DLF LFD-4604
6Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Izangal
7Stadium 00
Middeltidlig, hybridrajgræs
30 kg RGT Everial
8Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg DLF LFD-4625
9Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4421
10Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4836
11Stadium 00
Sidlig, måleblanding
26 kg Sidlig sortsbl. rajgræs8 kg Masai
8 kg Polim
5 kg Humbi 1
5 kg Ensilvio
12Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg Sherlock
13Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg AberGain
14Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
22 kg Kendal
15Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4452
16Stadium 00
Sildlig, rajsvingel
30 kg DLF FPF-25856
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udlægget kan etableres uden dæksæd eller i vårbyg med moderat udsædsmængde, max. 60 kg pr. ha i helsæd og maks. 80 kg pr. ha i korn til modenhed eller til grønært/grønbyg. Forsøget skal sås med småparcel teknik omkring 1.april. Sådybde maks. 2 cm. Forsøgsarealet SKAL være jævnt og tromlet fast inden såning af udlægget. På lerjord tromles også efter såning.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 18 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut. Tystofte vejer selv ud.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2019, Maj, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S. Frandsen
ParcelFREMSPIRING GRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10 = tæt bestand.
 
P0315-08-2019, 14 dage efter høst af dæksæd eller ved høst af 1. slæt ved etablering i renbestand
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 


HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


Rettelser:
DatoTekst
13-03-2019Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk