Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
050271919 Gradueret vækstregulering i alm. rajgræs - OnFarmPLUS Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-05-2019
Fordelingsdato: 17-04-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: Ved hjælp af geostatistisk dataanalyse at undersøge effekten af gradueret vækstregulering i alm. rajgræs.

BAGGRUND: Teknologien til at graduere er til rådighed og der er mulighed for at bestemme afgrødens biomasse med satellitter, droner eller afgrødesensorer. I dette forsøg afdækkes effekten af gradueret behandling ud fra biomassen og der udføres registreringer af lejesæd, således at der for hver 10 meter igennem de enkelte parceller registreres lejesæd, sammenhørende med GPS koordinat for de enkelte delbedømmelser i parcellen. Der udføres biomassemåling fra drone med multispektralt kamera med højpræcis GPS, som muliggør udformning af tildelingskort til gradueret tildeling af vækstregulering i de enkelte parceller. Forsøget anlægges med 4 led, hvor de 3 led er med fast dosis, hhv. normal og +/- 25 %, og 1 led med gradueret tildeling efter en valgt tildelingsfunktion. Tildelingsfunktionen bestemmer hvor høj dosis der gives ved forskellige NDRE-niveauer i marken. De 3 fast-dosis led tjener til en bestemmelse af den optimale tildelingsfunktion. Det graduerede led med en given valgt tildelingsfunktion kan dermed sammenlignes med potentialet i gradueret tildeling jf. den bestemte optimale tildelingsfunktion.
Biomassemålinger og lejesædsregistreringer skal desuden bruges i geostatistisk analyse til at undersøge sammenhæng mellem lejesæd og biomasse, samt indgå som en forklarende variabel i analysen (af merudbytte ved gradueret tildeling af vækstregulering). Høst foretages af Teknologisk Institut med flowmåling og højpræsis GPS udstyr. Høstudbyttes georefereres punktvist som delmålinger i de enkelte parceller, hvilket muliggør en geostatistisk analyse af udbyttet. Den geostatistiske analyse udføres af Teknologisk Institut og muliggør en forklaring af sammenhæng mellem biomassemåling, lejesæd og punktvise høstudbytter i parcellerne.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægge i alm. rajgræs.
For at sikre et minimum af dryssespild ved høst skal forsøgsarealet kunne høstes med min. 20 % vand i frøet. Så snart sorten er kendt anføres sortsnavnet i PC-Markforsøg.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk institut sprøjter og høster forsøget.
Teknologisk Institut udfører registreringer.
SEGES bestemmer tildelingsfunktion i samråd med Teknologisk Institut.

ANLÆGSDATA: Hver parcel anlægges i 100 meters længde og halv sprøjtebredde. Parceller behandles med de tre midtersektioner på sprøjten, således at der sprøjtes på hver side af køresporet (se skitse).
Forsøget afsættes med RTK GPS, og koordinater for hvert hjørne af forsøget indsættes som notat på enkeltforsøget. Parcelgrænser etableres ift. høst med flowhøster.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme, ukrudt og skadedyr.
Forsøget gødes som omkringliggende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 47 - 50
+ 25 % dosis
1 l Moddus MEnsartet tilførsel
2Stadium 47 - 50
0,8 l Moddus MEnsartet tilførsel
3Stadium 47 - 50
- 25 % dosis
0,6 l Moddus MEnsartet tilførsel
4Stadium 47 - 50
Gradueret tildeling
0,8 l Moddus MPositionbest. tilf.
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha
 • Alle led vækstreguleres i st. 47-50
 • Led 1, 2 og 3 med fast dosis
 • Led 4 behandles ud fra tildelingskort. Tildelingskort udarbejdes af Teknologisk Institut ud fra droneoverflyvning før behandling i st. 47-50.
  - Timing af vækstregulering bør ske således, at behandlingen udføres på en lun dag uden udsigt til koldt vejr (frost) i de følgende par dage.


  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

  TILDELINGSFIL: Forudsætninger ift tildelingsfunktion:
 • Baseret på NDRE-værdier målt i de 4 striber, der udgør led 4 (gradueret tildeling).
 • Gridstørrelsen på tildelingsfilen er 3 meter i længderetningen og 4 meter i bredden.
 • Der anvendes 200 l vand pr. ha.
 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-05-2019
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 47 - 50, Før behandling
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0410-06-2019, 14-21 dage efter behandling
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Vurderes inden høst
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Der bedømmes kun i den ene side af hvert sprøjtespor/kørespor. Der bedømmes for hver 10 meter.
  Bedømmelse af lejesæd udføres fra sprøjtespor/kørespor, således at afgrøden i parcellen ikke påvirkes. Selve bedømmelsen skal ligge 2 meter inde i parcellen. Der bedømmes altid i det sprøjtespor/kørespor der ligger tættest på 1. parcel i forsøget.
  RTK måles i sprøjtespor/kørespor. Derfor skal der korrigeres for antal meter ift bedømmelse ved opgørelse af geostatistik.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  HØST: Forsøget høstes af Teknologisk Institut med flow mejetærsker. Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Moddus M GHS07 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  050271919 skitse.xlsx050271919 skitse.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk