Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070061919 Kvælstofstrategier i vårbyg med gylle Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-03-2019
Fordelingsdato: 27-02-2019
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At optimere kvalitet og udbytte i vårbyg, der gødes med gylle med en målrettet kvælstofstrategi. Samt undersøge om målinger af biomassen i foråret kan bruges til at bestemme et yderligere behov for kvælstof i stadie 32-45.

BAGGRUND: En god etablering af vårbyg har stor betydning for udbytte og kvalitet. Muligheden for i fremtiden at tildele vårbyg mere kvælstof øger vigtigheden af at kunne styre væksten, og undgå lejesæd og strånedknækning, samt sikre det korrekte proteinindhold i maltbyg. En væsentlig del af vårbyggen gødes med gylle. I forsøgsserien afprøves forskellige kvælstofstrategier i stadie 32, 37 og 45.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges med småparcelteknik på jordtype JB 1-4 i en vårbygmark med forfrugt korn. Slagtesvinegylle nedfældes i foråret inden pløjning. I nogle led placeres desuden N-gødning ved såning. Er placering ikke muligt, nedharves N-gødning inden såning. Ved anlæg på JB 1 skal det være muligt at vande.

ANLÆGSDATA: Gyllen udbringes med landmandens/maskinstationens gyllevogn. Der må ikke køres med gyllevogn og/eller vandingsmaskine i parcellerne. Parcellerne anlægges på tværs af kørselsretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.
VÆRN: Omkring gentagelse (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg
VækstreguleringCeroneKun forsøg0,15 l

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget gødes optimalt med P, K, Mg og S.
Forsøget behandles en gang i stadie 37-39 med 0,15 l/ha Cerone, for at modvirke aks- og strå-nedknækning.
Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen/gyllen. Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Det er afgørende at bekæmpelsen af ukrudt, skadedyr og svampe er effektiv. Der skal som minimum bekæmpes svampe to gange.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
101-03-2019
Gylleprøve udtages 14 dage før udbringning
NH4-NGylle slagtesvin 1840
20-03-2019100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1841
220-03-2019100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1841
20-03-201930 kg N111 kg NS 27-4
Placeret
320-03-2019100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1841
20-03-201960 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
420-03-2019100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1841
Stadium 3230 kg N111 kg NS 27-4
520-03-2019100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1841
Stadium 3730 kg N111 kg NS 27-4
620-03-2019100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1841
Stadium 4530 kg N111 kg NS 27-4
720-03-2019100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1841
Stadium 3260 kg N222 kg NS 27-4
820-03-2019100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1841
Stadium 3760 kg N222 kg NS 27-4
920-03-2019100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1841
Stadium 4560 kg N222 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1840EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1841EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
14 dage før udbringningstidspunkt af gylle udtages gylleprøve (1840) til bestemmelse af NH4-N indhold og ud fra denne måling fastslås gyllemængde pr. ha. Når gyllen udbringes, udtages endnu en gylleprøve (1841), hvor gyllen er omrørt.

 • Gylle nedfældes før pløjning på hele forsøgsarealet, der tildeles en mængde svarende til 100 kg ammonium N. Gyllen udbringes, når jorden kan bære gyllevognen. Undgå strukturskader.
 • Sorten Feedway sås så snart, der kan etableres et godt såbed. Udsædsmængde ved såning før 20. marts er 250 spiredygtige kerner pr. m2. Ved såning efter 20. marts anvendes 300 spiredygtige planter pr. m2
 • Handelsgødning i led 2 og 3 placeres ved såning.
 • Handelsgødning i led 4-9 udbringes ovenpå jorden. Led 4 og 7 i stadie 32, led 5 og 8 i stadie 37 og led 6 og 9 i stadie 45.
 • Se skitse Oversigt over gødskning. • UDSÆD: Udsæd af sorten Feedway leveres i bulk fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Handelsgødning leveres af Teknologisk Institut. Slagtesvinegylle skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-03-2019, Inden gylleudbringning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 28
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 32, Stadie 32 - Bemærk min. 10 dage mellem droneflyvninger
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P05Stadium 37, Stadie 37 - Bemærk min. 10 dage mellem droneflyvninger
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P06Stadium 45, Stadie 45 - Bemærk min. 10 dage mellem droneflyvninger
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 69, ved sygdomsangreb
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P08Stadium 70 - 80
  ParcelGRØNSKUD /m2.
   
  P09Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P10Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Cerone GHS05 GHS07

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk