Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
030341919 Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-10-2019
Fordelingsdato: 23-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At følge vandindholdet i kernemajs og tørstofprocenten i kolbemajs i majsmarker i tiden op til høst, samt registrere udbyttet på markniveau. Resultaterne moniteres på LandbrugsInfo og understøtter prognoserne for kernemajs og kolbemajs, samt støtter landmænd i valg af det optimale høsttidspunkt.


FORSØGSBETINGELSER: Der udvælges en majsmark til kernemajs eller kolbemajs tilsået med en af sorterne: Yukon, KWS Stefano, Megusto KWS, KWS Sandium, Ambition, Fieldstar, Glory, Gatsby, Martinez KWS, LG30179 eller Pinnacle. Majsen skal være rettidigt sået, og skal repræsentere sortimentet, udbytteniveauet og kernemajsen i det hele taget i området. Marken skal min. være på ca. 10 ha. Marken skal være veludviklet, ensartet og fri for ukrudt. Marken skal være pløjet forud for anlæg af majsen. Prøverne SKAL udtages på de angivne datoer og prøverne SKAL sendes samme dag, som kolberne plukkes.


ANLÆGSDATA: Hele marken udgør forsøgsarealet. Der udtages prøver 3 tilfældige steder (=3 delprøver) i marken, så marken er repræsenteret.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Gødskning og sprøjtningVandingBåde mark og forsøg
NæringsstofferNBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Marken behandles efter god landmandspraksis og alle grundbehandlinger indberettes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Majsmark
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Kernemajs
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0116-09-2019, 1. prøveudtagning
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
Forsøg*1 .
Markens præcise areal, i ha.
 
ForsøgAREALSTØRRELSE, BRUTTO ha.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
fra jordoverfladen til basis hanblomst
 
Parcel**1 dato for.
kolbeplukning
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Se afsnittet om prøveudtagning
TØRSTOF, % i kolbe
VAND, % i kerne/frø
ParcelMAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
Bladet som støtter den øverst kolbe. Se tekstafsnit BLADSVAMPEBEDØMMELSE.
 
ParcelMAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
Bladet som støtter den øverst kolbe. Se tekstafsnit BLADSVAMPEBEDØMMELSE.
 
P0223-09-2019, 2. prøveudtagning
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Se afsnittet om prøveudtagning
VAND, % i kerne/frø
TØRSTOF, % i kolbe
Parcel**1 dato for.
kolbeplukning
 
P0330-09-2019, 3. prøveudtagning
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Se afsnittet om prøveudtagning
TØRSTOF, % i kolbe
VAND, % i kerne/frø
Parcel**1 dato for.
kolbeplukning
 
P0407-10-2019, 4. prøveudtagning
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Se afsnittet om prøveudtagning
VAND, % i kerne/frø
TØRSTOF, % i kolbe
Parcel**1 dato for.
kolbeplukning
 
P0514-10-2019, 5. prøveudtagning
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Se afsnittet om prøveudtagning
VAND, % i kerne/frø
TØRSTOF, % i kolbe
Parcel**1 dato for.
kolbeplukning
 
P0621-10-2019, 6. prøvetagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
Parcel**1 dato for.
kolbeplukning
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
TØRSTOF, % i kolbe
VAND, % i kerne/frø


BLADSVAMPEBEDØMMELSE: Bedømmelserne foretages ved første prøveudtagning. Den største kolbe udvælges, og der bedømmes pct sygdomsdækning på blad 0, som er bladet, der støtter den største kolbe (se Vejledning i bedømmelser mht. placering af blad 0). Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Vejledning i bedømmelser

HUSK LØBENDE INDBERETNING: Ved første prøveudtagning registreres de i P01 anførte måleparametre. Det er MEGET VIGTIGT at der samtidig indberettes under grundbehandlinger og grundoplysninger de følgende oplysninger:
  • Sådato, gødskning, svampebekæmpelse og vanding (mm), anføres under grundbehandlinger
  • Sortsnavn, anføres under grundoplysninger
  • Værtens navn og adresse, samt UTM koordinater for forsøget
Derudover er det meget vigtigt, at oplysninger vedr. gødskning og vanding altid er opdateret!

PRØVEUDTAGNING: Prøverne SKAL udtages på de angivne datoer, og prøverne SKAL sendes samme dag til Teknologisk Institut, fordi resultaterne skal anvendes til monitering af vandprocenten i kernemajs og tørstofprocenten i kolbemajs på LandbrugsInfo. Når kolbeprøverne tages om mandagen så skal resultatet være på LandbrugsInfo om torsdagen.

PLANTERNE SKAL VÆRE TØRRE PÅ TIDSPUNKTET FOR UDTAGNINGEN AF PRØVERNE. Der plukkes kolber på seks planter i træk i en række. Dette gøres 3 steder i marken. Undgå at udtage prøver i forageren og i de yderste 30 meter af marken. Kun den øverste kolbe plukkes på hver plante. Kolbestilken plukkes ikke med, men alle svøbblade bliver på kolben. Prøverne ved de følgende prøveudtagninger udtages de samme tre steder i marken. I forhold til den forrige prøveudtagning springes seks planter over i rækken, før kolberne fra de seks nye planter udtages. De i alt 18 kolber lægges straks i en tilsendt plastikpose og SKAL SENDES SAMME DAG til:

Forsøgsafdelingen Teknologisk Institut
Agro Food Park 14
8200 Aarhus N

Straks efter prøverne er modtaget på Teknologisk Institut deles de 18 kolber i to bunker med 9 kolber i hver bunke. Kerner skrælles straks af de 9 kolber i den ene bunke. Kernerne vejes, og der foretages en bestemmelse af vandprocenten. De 9 kolber i den anden bunke findeles, og der udtages en prøve til tørstofbestemmelse. Indberetningsdatoen for analyserne er den samme dag, som kolberne er blevet plukket.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
18-03-2019Korrektur/KWETeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk