Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
031141819 Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg 1. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-08-2019
Fordelingsdato: 30-03-2019
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At registrere afgræsningsegenskaber i sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved Tystoftefonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt på en økologisk afgræsningsmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. I 1. og 2. brugsår udføres registreringer til bedømmelse af afgræsningsegenskaber, og der høstes vraggræs.

Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
Det er den forsøgsansvarliges opgave, at koordinere med forsøgsværten, så det er muligt, at få høstet vraggræs i forsøget i juli eller september.

ANLÆGSDATA: Anlagt i 2018. Varighed: Forsøg ligger i udlægsåret + 2 brugsår. Forsøget skal anlægges mindst 30 m fra skel og mindst 100 m fra det led, hvor køerne kommer ind, så forsøget ikke ødelægges af køernes drivgange.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.
VÆRN: Omkring række (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg1883

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1883EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: På afgræsningsarealet med de græssende dyr må der kun bruges gylle i det tidlige forår. Der må ikke anvendes gylle senere i vækstperioden, da det nedsætter køernes ædelyst, og den dårlige lugt vil overskygge sortens afgræsningsegenskaber. Arealet bør have en græshøjde på 5-7 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved afgræsning, skal det afpudses. Ellers behandles som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Tidlig måleblanding
26 kg Tidlig sortsbl. afgræs.8 kg Mathilde
8 kg Karatos
5 kg Kimber
5 kg Betty
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
2Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
30 kg Giant
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
3Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
22 kg Genesis
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
4Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
30 kg Mathilde
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
5Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
22 kg Kimber
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
6Stadium 00
Tidlig, hybrid rajgræs
30 kg Lampard
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
7Stadium 00
Tidlig, rajsvingel
30 kg Perseus
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
8Stadium 00
Middeltidlig, måleblanding
26 kg Middeltidlig sortsbl. afgræs.8 kg Novello
8 kg Dunluce
5 kg Option
5 kg Arsenal
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
9Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Arelio
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
10Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Arnando
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
11Stadium 00
Middeltidlig, strandsvingel
30 kg Rosparon
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
12Stadium 00
Sidlig, måleblanding
26 kg Sildig sortsbl. afgræs.8 kg Masai
8 kg Polim
5 kg Humbi 1
5 kg Ensilvio
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
13Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4465
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
14Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4441
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
15Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
30 kg Melforce
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
16Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
22 kg Barsteiner
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
17Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
30 kg Senada
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
18Stadium 00
Sildig, strandsvingel
30 kg Paolo
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0201-04-2019, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres når der er god vækst i afgrøden.
 
ParcelSNESKIMMEL karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=stærkt angreb.
 
P0301-07-2019, Juli
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Ved høst udtages der i alt 2 kg prøve pr. led
TØRSTOF, % i planteprøve
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelVRAGGRÆS karakter 0-10, 0=ingen vraggræs, 10=meget vraggræs.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
målt med plademåler. Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg vraggræs.
Parcelhøst af vraggræs og planteprøve af vraggræs bør foretages i juli. Men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det på det senere tidspunkt vil være bedre. Se tekstafsnit HØST.
 
P0401-09-2019
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Ved høst udtages der i alt 2 kg prøve pr. led
TØRSTOF, % i planteprøve
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelVRAGGRÆS karakter 0-10, 0=ingen vraggræs, 10=meget vraggræs.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
målt med plademåler. Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg vraggræs.
Denne parcelhøst af vraggræs og planteprøve af vraggræs foretages, hvis det skønnes, at dette tidspunkt vil være bedre end i juli måned. Se tekstafsnit HØST.
 
P0510-10-2019
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSLIDSTYRKE karakter 0-10, 0=helt åben bestand, 10=helt tæt bestand.
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
målt med plademåler. Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
Dominerende art skrives som notat.
 


HØST: I 1. og 2. brugsår SKAL der udføres 1 slæt af vraggræs årligt. Høst af vaggræs bør foretages i juli. Men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det vil være bedre. Der indsendes planteprøver til Eurofins Agro Testing.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk