Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
031141719 Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, afgræsningsforsøg 2.BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-11-2019
Fordelingsdato: 30-03-2019
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At registrere afgræsningsegenskaber i sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved Tystoftefonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord)

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt på en økologisk afgræsningsmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. I 1. og 2. brugsår udføres regi-streringer til bedømmelse af afgræsningsegenskaber, og der høstes vraggræs.


ARBEJDSFORDELING: Det er den forsøgsansvarliges opgave, at koordinere med forsøgsværten, så det er muligt at få høstet vraggræs i forsøget i juli eller september.

ANLÆGSDATA: Er anlagt i 2017. Varighed: Forsøg ligger i udlægsåret + 2 brugsår.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.
VÆRN: Omkring række (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg1882

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1882EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: På afgræsningsarealet med de græssende dyr må der kun bruges gylle i det tidlige forår. Der må ikke anvendes gylle senere i vækstperioden, da det nedsætter køernes ædelyst, og den dårlige lugt vil overskygge sortens afgræsningsegenskaber. Arealet bør have en græshøjde på 5-7 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved afgræsning, skal det afpudses. Ellers behandles som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Middeltidlig måleblanding
26 kg Middeltidlig sortsbl. afgræs.8 kg Novello
8 kg Dunluce
5 kg Option
5 kg Arsenal
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
2Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Vifelt
3Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Barfamos
4Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Briant
5Stadium 00
Middeltidlig, hybrid rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Tetratop
6Stadium 00
Middeltidlig, rajsvingel
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg DLF FBR-22067
7Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg DLF LFT-4725
8Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg DLF LFD-101
9Stadium 00
Sildig, måleblanding
26 kg Sildig sortsbl. afgræs.8 kg Masai
8 kg Polim
5 kg Humbi 1
5 kg Licarta
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
10Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Melboldt
11Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
22 kg Everton
12Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg 13LPT 204
13Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
2 kg Rivendel
2 kg Silvester
30 kg Thegn
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0201-04-2019, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres når der er god vækst i afgrøden.
 
ParcelSNESKIMMEL karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=stærkt angreb.
 
P0301-07-2019, Juli
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Ved høst udtages der i alt 2 kg prøve pr. led
TØRSTOF, % i planteprøve
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelVRAGGRÆS karakter 0-10, 0=ingen vraggræs, 10=meget vraggræs.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
målt med plademåler. Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg vraggræs.
Parcelhøst af vraggræs og planteprøve af vraggræs bør foretages i juli. Men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det på det senere tidspunkt vil være bedre. Se tekstafsnit HØST.
 
P0401-09-2019
ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Ved høst udtages der i alt 2 kg prøve pr. led
TØRSTOF, % i planteprøve
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelVRAGGRÆS karakter 0-10, 0=ingen vraggræs, 10=meget vraggræs.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
målt med plademåler. Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg vraggræs.
Denne parcelhøst af vraggræs og planteprøve af vraggræs foretages, hvis det skønnes, at dette tidspunkt vil være bedre end i juli måned. Se tekstafsnit HØST.
 
P0510-10-2019
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelSLIDSTYRKE karakter 0-10, 0=helt åben bestand, 10=helt tæt bestand.
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
målt med plademåler. Imellem buskgræsset foretages mindst 3 målinger i hver høstparcel og indberettes i PC-Markforsøg som et gns.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
Dominerende art skrives som notat.
 


HØST: I 1. og 2. brugsår SKAL der udføres 1 slæt af vraggræs årligt. Høst af vaggræs bør foretages i juli, men kan også udføres senere, hvis det skønnes, at det vil være bedre. Der indsendes planteprøver til Eurofins Agro Testing.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk