Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
020301919 Ukrudtsstrategier i sædskiftet Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-09-2019
Fordelingsdato: 19-09-2019
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af forskellige ukrudtsstrategier i vårsæd over flere år, herunder radrensning på dobbelt rækkeafstand, så mekanisk ukrudtsbekæmpelse optimeres ved at have langtidseffekten dokumenteret.

BAGGRUND: Tidligere forsøg har vist en effekt på både ukrudt og udbytte ved at så på dobbelt rækkeafstand og radrense. Langtidseffekten ved at så på dobbelt rækkeafstand og radrense i forhold til normal praksis er dog ikke belyst i forsøg. Det gælder både forekomsten af frø og rodukrudt, men også den mulige udbyttemæssige gevinst ved et muligt lavere ukrudtstryk over tid ved at radrense. Særligt i marker med aggressivt problemukrudt bliver radrensning ofte set som en del af løsningen, dog uden at dette er belyst ved forsøg.


FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der dyrkes vårsæd af enårige afgrøder til modenhed (korn og bælgsæd), og forsøget er fastliggende de næste 4 år (3 hele dyrkningsår i perioden 2019-2022). I dette og de kommende 2 dyrkningsår skal sædskiftet være vårsæd med korn og bælgsæd til modenhed.
 • Afgrøden i alle forsøgsled er den samme, som den omgivende mark.
 • Samme efterafgrøde sås i forsøget, som i den omgivende mark, efter den sidste ukrudtsbekæmpelse eller efter høst. Efterafgrøden skal som udgangskpunkt stå til det kommende forår. I tilfælde af misvækst af efterafgrøderne kan der træffes aftale med den forsøgsansvarlige om ukrudtsbekæmpelse.
 • Arealet må gerne have en problematisk forekomst af gulurt (Amsinckia) eller agerkål/agersennep.
 • Forsøget gennemføres i økologiske vårsædsmarker, JB1-7, og der skal være rådighed over udstyr til både at så på enkelt og dobbelt rækkeafstand samt radrenser og strigle til at lave ukrudtsbekæmpelsen i forsøget.
 • Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne, og arealet skal være fri for kvik, og andet rodukrudt må kun forefindes i meget begrænset omfang. En eventuel forekomst af få tidsler, agersvinemælk eller følfod kan accepteres, hvis der sker en nøjagtig registrering af forekomsten allerede i første forsøgsår.
 • Forsøgsarealet modtager husdyrgødning som den omgivende mark.


ANLÆGSDATA:
Forsøget anlægges med landmandsudstyr i god afstand fra skel, og tilpasses eventuel kørsel med vandingsmaskine, så det ikke ødelægger forsøget.

Parceller anlægges på langs af agerretningen. Høstparcellernes størrelse skal være minimum 10 x 1,5 m og placeres i midten af bruttoparcellen. Bruttoparcellen afhænger af bredde på såmaskine, blindharve/ukrudtsharve og radrenser. Bruttoparcellængden skal være af en længde, så man er sikker på, at man har kørt optimalt med maskinerne i hele nettoparcellen.

Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor.

Forsøget skal afmærkes med GPS eller med markeringer i skel, så det kan genfindes til næste år.

Forsøgsbehandlingerne (rækkeafstand og ukrudtsbekæmpelse) gentages de kommende år. Det skal tilstræbes, at de samme maskiner til såning og ukrudtsbekæmpelse anvendes i alle årene.

Der må ikke være kørespor i nettoparcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Arealet gødskes som omgivende mark. Type og mængde angives under grundbehandlinger i PC-Markforsøg. Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Rækkeafstand og ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Normal udsædsmængde
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Ukrudts-harvning
Efterafgrøde
2Stadium 00
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Normal udsædsmængde + 20%
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Ukrudts-harvning
Efterafgrøde
3Stadium 00
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Normal udsædsmængde + 20%
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Efterafgrøde
4Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Normal udsædsmængde
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Radrensning
Efterafgrøde
5Stadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Normal udsædsmængde
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Radrensning
Stadium 22 - 23
10-12 dage senere
Radrensning
Efterafgrøde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forsøget anlægges med henholdsvis 12,5 og 25 cm's rækkeafstand i hovedafgrøden med landmandsudstyr.

Såning:
 • Led 1, 2 og 3 sås med alm. såmaskine med en rækkeafstand på 12,5 cm.
 • Led 4 og 5 sås med en rækkeafstand på 25 cm.
 • I alle led sås der efterafgrøde i forbindelse med sidste ukrudtsbekæmpelse (blindharvning, ukrudtsharvning eller radrensning). Efterafgrøden sås som i omgivende mark.

  Blindharvning:
  Alle led blindharves. I led 3 er blindharvning den eneste mekaniske ukrudtsbekæmpelse. Der harves let i 2 cm’s dybde ca. 3-6 dage efter såning. Blindharvning kan udføres, indtil marken har et grønligt skær af fremspirende vårsæd.

  Efterfølgende ukrudtsbekæmpelse:
 • I led 1 og 2 skal der udføres ukrudtsharvninger. Der ukrudtsharves, når ukrudtet har maksimalt et kimblad eller er ved at bryde overfladen. Ved ukrudtsharvning indstilles harven så aggressivt som muligt, uden at der sker for stor skade på afgrøden.
 • I led 4 og 5 skal der udføres radrensninger med landmandens udstyr. Alle radrensninger udføres med optimal hastighed (ca. 4 - 8 km/t), som tilpasses forholdene. Første radrensning foretages mest optimalt, når ukrudtet har maksimalt et kimblad eller er ved at bryde overfladen.
 • I led 5 foretages en anden radrensning ca. 10-12 dage efter 1. radrensning.

  På enkelte lokaliteter vil der blive gennemført en radrensning i stubben efter høst af hovedafgrøden. Denne behandling fremgår ikke af planen eller forsøgsbetalingen, men aftales nærmere med fagkonsulenten. Fagkonsulent Lars Egelund Olesen tager kontakt til de forsøgsansvarlige om muligheden for den ekstra radrensning samt den praktiske udførsel.

 • UDSÆD: Udsæd skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 13 - 15, Før 1. radrensning/ukrudtsharvning
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg.
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit "Vejledning i optagelse af foto"
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg.
   
  P03Stadium 20, Før 2. radrensning/ukrudtsharvning
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelNYFREMSPRIRET UKRUDT % af total ukrudt.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit "Vejledning i optagelse af foto"
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning, Ved fuld gennemskridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit "Vejledning i optagelse af foto"
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g. pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Når der bedømmes afgrødedækning og ukrudtsdækning af jord, kan disse tilsammen godt give over 100, hvis afgrøden og ukrudt dækker ind over hinanden.

  VEJLEDNING I OPTAGELSE AF FOTO:
  Der tages billeder af hver parcel. Start med et ekstra foto, hvor led nr. er angivet på gul pind eller på papir. Derefter tages et foto stående med fokuspunkt ca. 1,5-2 meter fremme i parcellen, dette foto skal give et indtryk af hvilke arter der er i forsøget. Derefter tages 2 fotos pr. parcel, hvor kameraet holdes ud i strakt arm. Disse billeder skal bruges til at estimere ukrudtsbestanden. Se Gode fif til fotos i forsøgene under Kvalitet i Landsforsøgene.

  Udvalgte fotos uploades i NFTS. Alle fotos gemmes lokalt, og sendes efter sidste bedømmelse samlet via Dropbox til Lars Egelund Olsen, Seges, leo@seges.dk.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 87 40 52 13 eller på mail: leo@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk