Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
020121919 Delt gødskning i vårsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-04-2019
Fordelingsdato: 12-03-2019
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: For at undgå strukturskader og for sen såning i vårsæd (vårbyg, vårhvede og havre), som kan føre til udbyttetab, undersøges delt gødskning og forskudt såtidspunkt på forskellige jordtyper.

BAGGRUND: Vårsåede kornafgrøder dominerer i den økologiske produktion, da de er bedre egnede i et system med høj andel af grøngødning. I foråret er det dog ofte en udfordring at få udbragt husdyrgødning tidligt, da der er risiko for strukturskader, hvilket medfører for sen såning af afgrøden. Havre er den mest følsomme art i forhold til såtidspunkt. Udbyttenedgangen var 18 hkg pr. ha ved en udsættelse fra 7. til 30. april i 21 forsøg 2009-2011 (Oversigt over Landsforsøgene 2011). Fra 2020 undersøges også efterafgrøder som startgødning (ikke med i denne forsøgsplan) på forskellige jordtyper.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker hos økologiske planteavlere eller på kvægbrug med planteavlslignende sædskifte. Anlægges på ensartede arealer, hvor der skal dyrkes vårsæd som høstes til modenhed. Der må ikke være kløvergræs som forfrugt eller forforfrugt. Der må ikke etableres udlæg i forsøget. Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.

Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på slagteriaffald ikke må anvendes i mælkeproduktionen. Kontakt Lars Egelund Olsen (92 43 73 64) for yderligere information om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

Øgro skal placeres ved såning med såmaskine med gødningsplacering. NB! Andre løsninger vedr. gødningsudbringning kan kun ske efter aftale med Lars Egelund Olsen.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.


ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut står for gylleudbringning i alle forsøg
 • Såning med placering af gødning ved LFE 4 udføres af Teknologisk Institut


 • ANLÆGSDATA:
  Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen med enkelt rækkeafstand (12,5 cm) i 4,5 (bredde) x 12 (længde) m. Forsøget anlægges med småparcelteknik, dvs. der køres 3 træk pr. parcel. Forsøget anlægges som split-plot forsøg, hvor faktor 2 (Gødskningsstrategi) lægges i blokke og faktor 1 (Arter) randomiseres indenfor blokken.
  Parcellerne anlægges med en nettoparcel, der er 1,25 m bred (se skitse).

  VÆRN:
  Der anlægges værn på minimum 20 m mellem blokke, således, at det er muligt at harve lige før såning af blok A og lige efter gylleudbringning og før såning af blok B - se skitse. Forsøget anlægges i en række, men hvis forsøget anlægges i 2 rækker, skal der være 24 meter mellem rækkerne af hensyn til gylleudkørsel. Der skal altså være 24 meter værn før og efter alle parceller.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 54m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
  BlindharvningKun forsøg
  JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end Øgro og gylle som beskrevet under forsøgsbehandlinger uden yderligere aftale med Lars Egelund Olsen. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (2 x blindharvning + evt. ukrudtsharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretningen, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige at der harves på tværs af parcellerne. Tidspunkt for blindharvning og ukrudtsharvning koordineres mellem forsøgsansvarlig og forsøgsvært.
  Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under generel behandling i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Arter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Stadium 00Blanding, vårbygEvergreen
  Flair
  KWS Cantton
  2Stadium 00
  VårhvedeHarenda
  3Stadium 00HavrePoseidon


  Faktor 2: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  A01-04-2019
  Såning foretages når jorden er tjenlig
  Så-dato
  01-04-2019
  Ved såning
  28,6 kg N286 kg Øgro 10-3-1
  Placeret
  01-05-2019
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  Før gødskning
  NH4-NGylle 1806
  Stadium 16 - 18
  60 kg NH4-NGylle 1807
  Slæbesko
  B01-04-2019
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  Før gødskning
  NH4-NGylle 1804
  15-04-201980 kg NH4-NGylle 1805
  Nedfældet
  15-04-2019
  Såning foretages, når jorden findes klar til kørsel med tungt udstyr
  Så-dato
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1804EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1805EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1806EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1807EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Senest 14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold før såning (prøvenr. 1804) og før gylleudbringning i st. 16-18 (prøvenr. 1806). Ud fra disse målinger fastslås gyllemængde pr. ha. Gylle udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut. Ved udbringning udtages gylleprøver til kemisk analyse hhv. før såning (prøvenr. 1805) og ved udbringning i st. 16-18 (prøvenr. 1807).

  Øgro 10-3-1: Øgro er en organisk gødning med en udnyttelse på 70%. Dvs. at der i alle A-led tildeles 28,6 kg total N svarende til 20 kg udnyttet N.

  OBS! Kun i meget tidlige forår med godt føre, vil punkt 2 og 3 kunne ske samtidig (se nedenfor). Dette må kun ske efter nærmere aftale med Lars Egelund Olsen.

  1. Pløjning af hele arealet (som omkringliggende mark, men uden gødningstildeling på arealet). Efter pløjning afsættes forsøgsparcellerne. (I alle A-led er rækkefølgen således: pløjning - såbedsharvning - såning. I alle B-led er rækkefølgen således: pløjning - gylleudbringning - såbedsharvning - såning.)
  2. I led A1, A2, A3 placeres Øgro 10-3-1 ved såning, når jorden findes tjenlig. (NB: Kun i meget tidlige forår med godt føre, vil punkt 2 og 3 kunne ske samtidig. Dette må kun ske efter nærmere aftale med Lars Egelund Olsen.)
  3. I B1, B2, B3 sortjordsnedfældes gylle, når jorden menes klar til kørsel med tungt udstyr.
  4. Led B1, B2, B3 tilsås efter sortjordsnedfældning UDEN placering af gødning. (NB: Her kræves forskudt såtidspunkt i forhold til såtidspunkt i A-leddene. Nærmere aftale med Lars Egelund Olsen.)
  5. I ALLE led skal der blindharves 2 gange, og der udføres ukrudtsharvning i stadium 14-16 (min. 2 blade). Dette ikke på samme tid i alle led, da det afhænger af forskel i såtidspunkt.
  6. I led A1, A2 og A3 udlægges gylle i voksende afgrøde (stadium 16-18) med slæbesko af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Øgro 10-3-1 leveres af Teknologisk Institut og gylle skaffes lokalt.

  UDSÆD: Udsæd af vårbygblanding, havre og vårhvede leveres af Teknologisk Institut. Udsædsmængden beregnes til 400 spiredygtige kerner pr. m2 i havre, vårhvede 450 spiredygtige kerner pr. m2 og 350 spiredygtige kerner pr. m2 i vårbyg.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm's dybde, dog ved JB 1-3 i 0-50 cm's dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand. Prøvestørrelse: 0,5 kg jord.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring, for alle A-led
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Se tekstafsnit REGISTRERINGER
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 11 - 12, Efter fremspiring, for alle B-led
  ledUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3
  VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Se tekstafsnit REGISTRERINGER
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 15 - 16, før gylletildeling, for alle A-led
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Se tekstafsnit REGISTRERINGER
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P05Stadium 15 - 16, før gylletildeling, for alle B-led
  ledUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3
  VÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Se tekstafsnit REGISTRERINGER
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P06Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1
  BYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1
  BYGRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2
  SEPTORIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2
  GULRUST % dækning.
   
  P07Stadium 62 - 65, Efter fuld gennemskridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér 3-5 mest dominerede arter.
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  P08Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 90, Ved høst, OBS! Flere høsttidspunkter
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS! Forskellig høsttidspunkt. Se AFSNIT HØST. Der udtages en prøve på 250 g/parcel. Prøverne samles enten til ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledHØST dato for.
  Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  REGISTERINGER: Pga. forskel i såtidspunkt for blok A og B, vil der sandsynligvis komme en forskydning i tidspunkt for registrering efter vækststadiet. Når en P-tid (P02-P05) er angivet med stadie, følges vårbygs udviklingsstadie. Stadie for de øvrige arter registreres under måleparameteren ’VÆKSTSTADIUM, af afgrøde’.

  HØST: Da der er væsentlig forskel på arternes modningstid, høstes forsøget ad flere gange. Høstdato for de respektive arter indberettes under HØST, dato for.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

  MEDFINANSIERING: Projektet finansieres via Promilleafgiftsfondens tilskud til projektet ”Økologiske markforsøg til udvikling af økologien”

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olsen: 92 43 73 64 eller på mail: leo@seges.dk  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk