Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
030131919 Biostimulanter til majs - storparcel Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-09-2019
Fordelingsdato: 25-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af biostimulanter for udbytte og kvalitet i majshelsæd.

BAGGRUND: Danske forsøg tyder på, at påføring af biostimulanter på majsfrøene kan forbedre væksten gennem en forbedret rodudvikling og optagelse af næringsstoffer. Der er behov for at undersøge, om det er tilfældet ved placering af både mindre og større mængder fosfor i startgødning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges på JB 1, 3 eller 4. På alle jordtyper skal forsøgene vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Anlægges i majsmarker med Rt på mindst 5,8, forfrugt majs og med pløjning. Forfrugten må ikke have været græs/kløvergræs i de seneste 2 år. Forsøgsarealet skal være kvikfrit, og jordtypen skal være jævn og meget ensartet. Fosfortallet må helst ikke overstige 4.

Majsen høstes med udbyttemåler og NIR sensor til tørstofmåling. Udbyttet registreres i TELEMATIC, så der kan udarbejdes udbyttekort.

ARBEJDSFORDELING: Rostgård Maskinstation, v/Jørgen Rostgård, mobil 41 40 71 06, sår og høster forsøget. LFE Koordinerer med Rostgård.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i en regulær og ensartet mark og mindst et såtræk (6 eller 9 m) fra skel. Parcellerne anlægges i markens længde eksklusiv foragre og skal være minimum 100 m lange. Parcellerne skal være lige lange. Bredden på bruttoparcellerne er 6 eller 9 meter (8 eller 12 sårækker), som svarer til såmaskinens bredde. Høstparcellen svarer til maksimal-bredden på majsskærebordet på finsnitteren og må maks. have samme bredde som såmaskinen. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget. Parcelgrænser skal opsprøjtes, når majsen har 4-6 blade. Parcellerne markeres med gule pinde med lednummer i enden af hver høstparcel imellem de to høstrækker.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 600m2. Høstparcel minimum 600m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg1785
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1785EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING:
Der må IKKE anvendes anden udsæd og startgødning end angivet under forsøgsbehandlinger. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.

Gylletildeling: Forsøgsarealet tildeles kvæggylle, der nedfældes før pløjning, som i den omgivende mark. Der udtages en gylleprøve til analyse og mængden af tilført gylle noteres under generel behandling. Det er vigtigt, at der ikke køres tom, hvor forsøgsarealet skal placeres. Tilsættes en nitrifikationshæmmer til gyllen noteres hvilken samt dosering som notat.

VANDING: Forsøget skal der vandes efter Vandregnskab Online.

UKRUDTSBEKÆMPELSE: Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Biostimulanter og startgødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2019
Function
01-04-201930 kg N111 kg NS 27-4
Placeret
201-04-2019
Function
01-04-2019
6 kg P100 kg NP 26-6-0
26 kg NPlaceret
301-04-2019
FunctionCoatet udsæd
Starcover
01-04-2019
6 kg P100 kg NP 26-6-0
26 kg NPlaceret
401-04-2019
Function
01-04-2019
15 kg P150 kg NP 20-10-0 m. S
30 kg NPlaceret
501-04-2019
FunctionCoatet udsæd
Starcover
01-04-2019
15 kg P150 kg NP 20-10-0 m. S
30 kg NPlaceret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Majsen sås, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø. Gødningen i led 1-5 SKAL placeres i 10 cm dybde og 5 cm ved siden af frøene.

Behandling med biostimulant:
 • Led 1, 2 og 4: Uden STARCOVER
 • Led 3 og 5: Med STARCOVER

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.

  UDSÆD: Udsæd af sorten Function med og uden STARCOVER leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0215-06-2019, Juni
  ledPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  0=meget dårligt og uens udviklede planter, 10=kraftigt og ens udviklede planter
   
  ledPLANTEHØJDE cm.
  fra jordoverfladen til bladspids.
   
  P03Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  P04Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING.
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  Stængel + blade + kolbe. Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING.
  TØRSTOF, % af råvare
  ParcelGRØNMASSE-PRØVE til egne analyser.
  Dette er ikke en ekstra prøveudtagning. Oprettet til indberetning af tørstofindhold registeret med NIR-måler fra snitter.
  TØRSTOF FRAKTIONSDEL, IALT, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  HØST OG UDBYTTEMÅLING:
 • Majsen høstes af Rostgård Maskinstation.
 • Majsen SKAL høstes ved stadie 83-85, når tørstofindholdet er 32-33 % i led 1. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.
 • Af hensyn til prøvehåndtering, skal der høstes mandag til onsdag.
 • Udbyttet i hver parcel registreres med udbyttemåler på finsnitteren. Tørstofindholdet registreres med NIR-måler på finsnitteren. Data for udbytte og tørstofindhold registreres positionsbestemt med TELEMATIC.
 • Udbyttemåler skal kalibreres umiddelbart før høst og må IKKE kalibreres løbende.
 • Der snittes med 4-6 mm snitlængde.
 • Udbyttekort inklusiv tørstof-registreringer fremsendes til Teknologisk Institut umiddelbart efter snitning af majs.
 • Der sendes en regning til SEGES PlanteInnovation, att. Martin Mikkelsen for ekstra omkostninger til maskinstation for såning og høst af forsøget.

 • PRØVEUDTAGNING: Efter aflæsning af udbytte for hver parcel udtages en repræsentativ prøve.
 • Håndfulde udtages flere steder i bunken.
 • Prøvestørrelse: 1 kg per parcel.
 • Prøverne opbevares på køl i marken. Køle-element og prøver skal være adskilt af avispapir.
 • Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels og sendes/leveres samme dag til Teknologisk Institut. Ved forsendelse, skal det være med kurér.
 • Teknologisk Institut bestemmer tørstofindhold, laver ledprøver og videresender dem til NIR-analyse hos Eurofins Agro Testing.

 • INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller email mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  19-03-2019Korrektur/ANSC
  26-09-2019Bredebro Maskinstation høster forsøgene, da placeringen er for langt væk fra Rostgård, der står anført i planen/KTM  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk