Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070881919 Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-02-2019
Fordelingsdato: 19-02-2019
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge udbytteeffekter ved tilsætning af nitrifikationshæmmeren Vizura til svinegylle udbragt i vinterhvede.


BAGGRUND: Efter udbringning af gylle til vinterhvede kan der være risiko for udvaskning af gyllens kvælstofindhold. Dette tab kan reduceres ved tilsætning af nitrifikationshæmmer til gyllen. Tidligere undersøgelser tyder dog på, at andre forhold end udvaskningsreduktion kan påvirke udbytteniveauet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal ligge på dyrkningssikker jord med gode afdræningsforhold. Jordtypen skal være JB1-5. Afgrøden må ikke være tilført gylle før forsøgsbehandlingen og der bør, hvis muligt, kun være tilført lavt niveau eller ingen gylle i den foregående afgrøde.
Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset svinegylle. De to gylletyper hentes, hvis praktisk muligt, i lagertanke på den samme bedrift. Hvis dette ikke er muligt, hentes de på nærliggende bedrifter. Forsøgene må ikke ligge på marker grænsende op til hinanden, men gerne indenfor en afstand på maks. 10-15 km.


ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut og der foretages pH-målinger ved gylleudbringning


 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Forsøget skal høstes med småparcel teknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem de forskellige led.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2019Ingen kvælstof
  215-03-201950 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-201950 kg N185 kg NS 27-4
  315-03-201950 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2019100 kg N370 kg NS 27-4
  415-03-201950 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2019150 kg N556 kg NS 27-4
  515-03-201950 kg N185 kg NS 27-4
  01-04-2019
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NH4-NGylle slagtesvin 1781
  18-04-2019
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1782
  Slangeudlagt
  615-03-2019
  50 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2019
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1782
  2 l Vizura
  Slangeudlagt
  715-03-2019
  50 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2019
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1782
  Svovlsyre
  6,4 pH
  Slangeudlagt
  815-03-201950 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2019
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 1782
  2 l Vizura
  Svovlsyre
  6,4 pH
  Slangeudlagt
  915-03-2019
  50 kg N185 kg NS 27-4
  01-04-2019
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NH4-NGylle afgasset 1783
  18-04-2019
  100 kg NH4-NGylle afgasset 1784
  Slangeudlagt
  1015-03-201950 kg N185 kg NS 27-4
  18-04-2019
  100 kg NH4-NGylle afgasset 1784
  2 l Vizura
  Slangeudlagt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1781EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1782EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1783EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1784EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gyllen afhentes lokalt.

  Senest 14 dage før udbringningstidspunktet: udtages der en gylleprøve af de udvalgte gylletanke indeholdende henholdsvis slagtesvinegylle (prøvenr. 1781) og afgasset gylle (prøvenr. 1783) til bestemmelse af NH4-N indholdet og dermed doseringsmængde i forsøgene. Ved udbringning udtages en gylleprøve af hhv. slagtesvinegylle (prøvenr. 1782) og afgasset gylle (prøvenr. 1784). Dvs. i alt 4 gylleprøver ved udbringning (2 prøver pr. forsøg).

  Al gyllen udbringes af Teknologisk Institut som koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut.

  • I led 2-10 tilføres der medio marts 50 kg N i NS 27-4.
  • I led 2-4 tildeles der medio april stigende N, hhv. 50, 100 og 150 kg N i NS 27-4.
  • I led 5-8 tilføres der medio april 100 Kg NH4-N i form af slagtesvinegylle.
  • I led 9-10 tilføres der medio april 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle.

  • I led 6, 8 og 10 tilføres der 2 l Vizura pr ha. til gyllen i forbindelse med udbringning.
  • I led 7 og 8 forsures gyllen til pH 6,4. Der registreres hvad SyreN-udstyrets målte pH-værdi viser, ligesom der manuelt måles aktuelle pH-værdier og syredosering ved udbringningen. Se tekstafsnit om PH-MÅLINGER.


  GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2019, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0218-04-2019, Ved gylleudbringning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 5, 6, 7, 8, 9, 10
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
  Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
   
  ledPH SyreN system, v. gylleudbr..
  Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
   
  P03Stadium 33 - 35, Medio juni
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PH-MÅLING: De registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02. En sammenligning af de tre pH-værdier for hver gyllebehandling vil dels vise om der er forskel på SyreN-angivelsen af pH og den manuelle måling - og gylles bufferkapacitet ved sammenligning med laboratorieanalyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSONER – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk