Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
070871919 Gylle med nitrifikationshæmmere og placering i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2019
Fordelingsdato: 20-03-2019
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse udbytteeffekt i majs ved gylleplacering og tilsætning af nitrifikationshæmmeren Vizura til kvæggylle og afgasset gylle udbragt på JB1 i nedbørsrige egne.


BAGGRUND: Majs begynder først at optage kvælstof i større stil i juni. Kvælstof udbragt før såning er derfor udsat for udvaskning på lette jordtyper i et nedbørsrigt forår. Der er derfor brug for at undersøge om tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle udbragt til majs kan forbedre udnyttelsen af gyllens kvælstofindhold. Samtidig ønskes det undersøgt om placering af kvæggylle og afgasset gylle i majs kan erstatte behovet for tilførsel af startfosfor.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset kvæggylle. De to gylletyper hentes, hvis praktisk muligt, i lagertanke på den samme bedrift. Hvis dette ikke er muligt, hentes de på nærliggende bedrifter. Forsøgene må ikke ligge på marker grænsende op til hinanden, men gerne inden for en afstand på maks. 10-15 km. Anlægges på JB 1 med Rt større end 5,8. Fosfortallet skal helst være under 4. Der skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøget anlægges i majsmarker med forfrugt majs, hvor der ikke har været dyrket kløvergræs de seneste 5 år. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt, og jordtypen skal være meget ensartet. Forsøget må ikke tilføres husdyrgødning udover forsøgsgødningen.


ARBEJDSFORDELING:
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut


 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 24 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 10 x 1,5 m (2 rk.). Forsøget SKAL anlægges i en række af praktiske hensyn til gylleudbringningen. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Der sås en værnparcel i begge ender af forsøget. Forsøget skal være målfast i forhold til en pæl i skel langs med forsøget og en pæl i skel for enden af forsøget, så parcellerne kan genfindes præcist efter pløjning. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerKaliumchlorid 49. Kaligød, KemiraKun forsøg150 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet skal grundgødskes med 150 kg kaliumklorid pr. ha, som bredspredes efter dybdeharvning og pakning, men før majssåning.

  På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden gødning end grund - og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt. Forsøget skal sprøjtes mod svampesygdomme senest ved fuld blomstring.

  VANDING: Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  116-04-2019
  Før harvning i 25 cm dybde
  Ingen kvælstof
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  202-04-2019
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NGylle, kvæg 1772
  16-04-2019
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1773
  Nedfældet
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  316-04-2019
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1773
  Nedfældet
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  416-04-2019
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1773
  Nedfældet
  Ved såning14 kg N52 kg NS 27-4
  0 kg P
  516-04-2019
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1773
  Nedfældet
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N52 kg NS 27-4
  0 kg P
  602-04-2019
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NGylle afgasset 1779
  16-04-2019
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 1780
  Nedfældet
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  716-04-2019
  Før harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 1780
  Nedfældet
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  816-04-2019
  Efter harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1773
  Placeret
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N52 kg NS 27-4
  0 kg P
  916-04-2019
  Efter harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1773
  Placeret
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  1016-04-2019
  Efter harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 1780
  Placeret
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N52 kg NS 27-4
  0 kg P
  1116-04-2019
  Efter harvning i 25 cm dybde
  110 kg NH4-NGylle afgasset 1780
  Placeret
  2 l Vizura
  Ved såning14 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg P
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1772EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1773EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1779EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1780EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Senest 14 dage før udbringningstidspunktet udtages en gylleprøve af de udvalgte gylletanke indeholdende henholdsvis kvæggylle (prøvenr. 1772) og afgasset gylle (prøvenr. 1779) til bestemmelse af NH4-N indholdet og dermed doseringsmængde i forsøgene. Ved udbringning udtages gylleprøver af hhv. kvæggylle (prøvenr. 1773) og afgasset gylle (prøvenr. 1780). Dvs. i alt 6 gylleprøver i forsøgsserien: 2 forprøver (for begge enkeltforsøg) + 4 ved udbringning (2 prøver pr. forsøg).

  Al gylle udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut.

  Gylle udbringes ved nedfældning før harvning ved brug af sortjordsnedfælder i 10 cm’s dybde, og ved placering efter forudgående harvning. Til harvning anvendes en stivtandet harve med jordpakker.
  • I led 2 - 7 nedfældes gyllen ved brug af sortjordsnedfælder i 10 cm dybde. Efterfølgende harves parcellerne i 25 cm dybde
  • I led 8 - 11 harves i 25 cm dybde og efterfølgende placeres gyllen med SAGROs forsøgsnedfælder i 10-12 cm dybde (fra gyllens overkant) direkte under sårækkerne
  • I led 2, 3, 4 og 5 nedfældes 110 kg NH4-N i kvæggylle før harvning i 25 cm dybde
  • I led 6 og 7 nedfældes 110 kg NH4-N i afgasset gylle før harvning i 25 cm dybde
  • I led 8 og 9 placeres 110 kg NH4-N i kvæggylle efter harvning i 25 cm dybde
  • I led 10 og 11 placeres 110 kg NH4-N i afgasset gylle efter harvning i 25 cm dybde
  • I led 3, 5, 7, 8, 9, 10 og 11 tilføres gyllen 2 liter Vizura pr. ha i forbindelse med udbringning.
  Såning:
  Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Ambition svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant af frø. Husk at parcellerne skal være målfaste, så de kan genfindes præcist efter jordbearbejdning. Forsøget sås 2-3 dage efter, at der er placeret gylle i led 8-11 så væsken fra gyllen har tid til at trække ud i jorden.

  UDSÆD: Udsæd af sorten Ambition leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Forsøgsgødning og startgødning leveres af Teknologisk Institut. Kaliumklorid skaffes lokalt. Gylle skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-04-2019, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 15 - 16
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Teknologisk Institut skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P03Stadium 19
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  P04Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  P05Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 1000 g pr. parcel. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se PRØVEUDTAGNING nederst
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster i stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 2. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 1 kg af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk